Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 19 de febrer de 2021

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA AMB L’APROVACIÓ DELS PRESSUPOSTS 2021 DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

La sessió plenària extraordinària de divendres 19 de febrer de 2021, amb el punt referent a la proposta d’aprovació dels Pressuposts 2021 de l’Ajuntament d’Alcúdia, en primer terme ha comptat amb les explicacions, seguint la memòria de batlia, de Joana Maria Bennasar com a regidora d’economia i hisenda fa l’exposició de les dades principals de la Proposta dels Pressuposts 2021 (document adjunt). Recorda que és un pressupost inèdit i extraordinari, equilibrat a més també ha expressat que arran de la suspensió de la regla de la despesa a octubre de 2020 que fins ara ha afectat al municipi, presenta un pressupost equilibrat 32.538.466,33 €, amb una baixada d’ingressos de més de 5 milions i un augment exponencial en serveis i suport a la ciutadania. Una vegada aprovada la liquidació de 2020, s’incorporarà al nou pressupost a través de modificacions de crèdit el romanent líquid de tresoreria que es podrà invertir al municipi. Ha recordat que el romanent és de 96.496.604 €, que triplica el pressupost de l’ajuntament.

(AL DOCUMENT ADJUNT HI HA REFLECTIDES LES PRINICIPALS DADES DEL PRESSUPOSTS 2021)

Per part dels diversos grups polítics municipals, des del Partit Popular la regidora Fina Linares ha demanat sobre l’àrea de manteniment que és exactament igual que la temporada passada i no es veu el municipi a punt,  i si tenien previst cobrir el transport escolar a Ca Ses Monges. Respecte als pressuposts, la portaveu del grup  ha expressat, després de les dades sobre les persones que van al banc d’aliments que des de l’ajuntament s’ha d’ajudar per evitar que hagi d’anar a cercar menjar, demanant més celeritat amb les ajudes, donat que és ara la situació dolenta. Ha afegit que les  propostes fetes a la junta de portaveus no s’han reflectit als pressuposts. Ha definit el pressupost com a “victimista” sense esperança per a la ciutadania amb l’excusa de la pandèmia. ha demanat agilitat per tenir redactat projectes, per contractar més personal o que sigui extern i per ajudar a la inversió privada, que siguin valents i que els canvis de romanent s’hi reflecteixin. Per això el seu vot ha estat negatiu, perquè considera que els pressuposts són “decepcionants”.

La regidora Bennasar ha dit que la pandèmia no és excusa és una realitat, i que no són uns pressuposts continuistes sinó que els ingressos són el que són. Ha explicat que  és l’aprovació de la base dels pressuposts, perquè el canvi es veurà en el plenari de març amb la liquidació del pressupost de 2020. La previsió des del govern és treure la línia de més de 2 milions d’euros en inversions pel teixit empresarial i comercial del municipi, inversions en projectes de més de 10 o 12 milions d’euros. També des del govern s’ha explicat que les ajudes a les persones que ho necessiten no només és al banc d’aliments sinó que es contemplen pagaments diversos...de lloguer, de visites mèdiques ....no té límit de crèdit segons la demana que es tengui, partides sense límit. I respecte alt transport escolar el contracte permet créixer el 20% però se mirarà. La batlessa ha expressat que tenen des del govern municipal el compromís de mirar de poder cobrir el transport de Ca Ses Monges, tenint en compte el que permet el contracte.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que entén l’argumentació del Pp, però en el moment que hi hagi la  la liquidació incorporació serà ara a principis de març, i hi haurà  més de 2.000.000 € per a reactivar els diversos sectors econòmics. ha reiterat que s’ha de complir amb la llei. Serveis Socials i el teixit econòmic són els eixos de les ajudes de més de 2.000.000 euros que s’incorporaran procedents del romanent líquid de tresoreria, una vegada la liquidació de pressupost de 2020 això serà al proper ple de març.

Sobre el tema de manteniment, el regidor Martí Garcias ha expressat que és de gran ajut i se fa molta de feina amb el suport de les persones del SOIB REACTIVA, juntament amb la brigada, de la posada a punt del municipi. I ha recordat les obres que estan en marxa a aquests moments al municipi. Per part del regidor de promoció econòmica Gabriel de Hevia s’ha expressat que duen a ple el conveni de les ajudes directes per agilitar la tramitació i està devora del teixit empresarial.

Des d’UnióxAlcúdia, la regidora Carme Garcia ha dit que si bé la intenció era donar suport total abans de veure el pressupost, tal i com han fet durant la pandèmia consideren que no és un pressuposat valent i decidit. Ha fet referència a la notícia apareguda ahir sobre el banc d’aliments a U.H. considerant el titular “devastador”. Ha posat d’exemple una família tipus de 6 membres, cobrant una quantitat mínima  i que acudeix al banc d’aliments i que considera que no es pot viure, enumerant els aliments que se’ls entrega a través d’aquest ajut, fent una mitja de la quantitat repartida entre les persones que acudeixen al banc d’aliments, la qual no considera digna per viure. Des d’aquest grup expressen que és ara quan la gent necessita l’ajuda, i que la no pot entendre que el romanent no pugui ja estar al carrer.

La batlessa ha expressat que no és un futurible sinó que serà tot d’una e a través de l’aplicació de la quantitat de la liquidació del pressupost 2020. Ha expressat altres ajudes que reben les persones no tan sols a través del banc d’aliments sinó a través de la targeta per aliments frescos i altres ajudes del Govern i del Consell.

La regidora d’economia i hisenda Joana Maria Bennasar ha donat les gràcies pel suport a través de les aportacions del grup a la junta de portaveus i ha considerat que la mitja que s’ha realitzat des d’UxA s’ha fet de manera parcial no real. Ha parlat dels pressuposts que ha afegit més de 500.000 euros per començar i que és la primera necessitat que hi ha és la primera que s’ha de cobrir. Considera que és valenta la quantitat que se durà a un proper ple de 2 milions d’euros d’ajudes al teixit empresarial. I que també considera “valent” pensar en dedicar 10 milions en projectes i inversió.  Que no hi ha cap ajuntament que faci aquesta aposta, a part dels cupons pel comerç que tampoc no té límit.

La regidora d’hisenda ha reiterat que la proposta de pressupost és un marc on s’incorporarà  el que faci falta, és un pressuposts de mínims, i s’hi afegiran les peticions que sorgeixin de la junta de portaveus. Ha recordat que se compleix amb els tràmits administratius i les lleis, per això la liquidació de 2020 no es pot dur per gener. La regidora d’assumptes socials Agüi Lobo ha recordat novament totes les ajudes tramitades i que  l’equip de govern s’hi ha deixat la pell en donar cobertura a les famílies que ho han passat i passen malament i deixant de banda el que considera “populisme barat” . Ha repassat xifres i números d’ajudes municipals del govern i de l’Imas del gestionat directament i de la feina que s’ha fet amb la tramitació d’ajudes d’altres institucions supramunicipals, les  targetes de subsistència, el banc d’aliments i ajudes directes i puntuals, que suposa, ha dit, quasi un milió d’euros, amb l’aposta clara per les persones que ho necessiten.

Des de Vox, el regidor Joan Sendín ha anunciat el vot en contra perquè no és un pressupost valent, i que les ajudes arribaran tard i malament, tenint en compte que un ajuntament amb un romanent de 96 milions, i treure-ho al carrer ja que són doblers dels alcudiencs. També ha expressat que l’ha ofès el cartell del grup MxAlcúdia sobre Hasél, que considera una falta de respecte tenint en compte les causes per les quals l’han condemnat. Des del mateix grup el regidor Tomàs Adrover ha expressat que era per la defensa de la llibertat d’expressió per tothom dins una democràcia.

El regidor Martí Garcias ha volgut expressar, respecte a l’ús del romanent que tot duu un procés i que també des del seu grup socialista posarien els 96 milions al carrer,  però s’ha de complir el procés de la llei, i considera gratuït i demagògic dir que han d’estar al carrer.

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado ha expressat que el 2020 ha estqt un any molt complit i difícil, que el 2021 serà semblant i des de l’ajuntament es té la responsabilitat de treballar pels comerços, pels autònoms...centrar-se amb benestar social. Ha recordat que equip de govern i oposició han estat junts. Ha destacat que als pressuposts els falta realitat, i ha recordat que s’ha dit que assumptes socials el pressupost no té límit però que hauria de quedar més clar. Ha remarcat les ajudes directes per autònoms i empreses, així com ajudes municipals, pròpies i directes. Ha expressat que considera el pressupost continuista, insuficient i que se necessita un pressupost expansiu que reflecteixi el romanent i la  previsió econòmica per la reactivació econòmica, famílies i autònoms no poden esperar més.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha tornat a remarcar el que a través de l’àrea de benestar social a 2020 s’ha posat d’ajudes quasi un milió d’euros i que el pressupost que s’ha fet és tenint en comtpe la baixada d’ingressos recordant novament que les partides de serveis socials no tenen límit, i que pels autònoms se donaren les ajudes de 560.000 € i a 2021 hi ha 170.000 € amb els cupons, ara ha destacar que tenen clar que qualsevol sector econòmic està sofrint moltíssim i volen arribar a totes els autònoms i petites empreses i tot d’una es durà es durà a terme la modificació en base al romanent. Tenim clar que qualsevol sector econòmic està sofrint moltíssim. La regidora d’hisenda ha recordat que tenen clar des del govern les prioritats i per això la línia de les ajudes a persones que ho necessitin no té límit. També ha recordat alguns imposts que es redueixin i altres taxes que desapareguin per ajudar a autònoms, pimes i petits empresaris. Ha recordat que el pressupost és inèdit per la situació donada per la pandèmia a nivell social i econòmic i és extraordinari perquè s’espera no haver de tornar a fer un pressupost amb aquesta línia. Ara bé, aquest pressupost és un arc per començar a créixer i així es farà amb els departaments que ho necessitin, prioritzant benestar social i consensuant les ajudes govern i oposició, tenint en compte que fins enguany no s’ha pogut disposar dels 96 milions d’euros ara mateix existents de superàvit.

Des del grup municipal Podemos, la regidora Concepción Baleato, ha  expressat en primer terme que saben de l’esforç que es fa des d’assumptes socials. Ha repassat, la notícia sobre temes socials, ban d’aliments i la situació d’urgència social recollida a la premsa escrit. Ha reiterat la petició d’informació al govern municipal del banc d’aliments del seu finançament, del fons europeus, de la targeta de subsistència bàsica, del registre específic per tràmit de totes les peticions que era una de les propostes del grup, ha expressat i subratllat que aplaudeixen les mesures. Segons el grup Podemos hi ha un retard de 4 mesos en la tramitació dels Pressuposts i que han hagut de prorrogar els de l’any passat. Considera que els pressuposts no són comprensibles, i ha recordat la impossibilitat de participació ciutadana  i control. També els crida l’atenció que no s’hagi executat tot el pressupost 2020 i que el superàvit el considera  incapacitat de gestió. Ja el grup Podemos havia formulat preguntes per registre, que  li seran contestades per escrit, temes relacionats amb el pressuposts de de serveis socials, reforços, serveis, si la plantilla 2021 s’ha negociat amb els sindicats, o l’annex d’ajudes d’altres institucions. Altres preguntes com temes de beques de llibres i per estudiants sobre el centre de dia, sobre la targeta de subsistència bàsica, entre d’altres preguntes. També la regidora Baleato ha expressat que considera que no hi ha programes que expliquin la política municipal de 2021. També ha demanat al regidor Adrover els pressuposts en matèria de medi ambient, que també li farà arribar la informació sol.licitada.

La batlessa i li ha agraït les seves aportacions. Per la seva banda la regidor d’hisenda l’ha emplaçat a participar i fer aportacions a la junta de portaveus. També li ha explicat que la plantilla s’ha negociat amb els sindicats. No hi ha annex d’endeutament perquè és endeutament zero.

Per la seva banda, des del Pi, el tinent de batle Domingo Bonnín ha reiterat que es duu a aprovació un pressupost extraordinari inèdit, que s’ha hagut d’ajustar a la situació. Són els ingressos que preveu l’ajuntament i les despeses s’hi han d’ajustar. Ha recordat que és el marc de feina que s’anirà desenvolupant durant el 2021 i ha convidat a tots els grups de l’oposició a fer les aportacions i que des del govern s’espera comptar amb el suport i aportacions de tots els grups  amb el suport per anar fent feina junts amb totes les modificacions que facin falta, en base al romanent, sobretot serveis socials, però també comerç, manteniment, o educació. Ha recordat D. Bonnín el que ja tant la batlessa com la regidora d’hisenda han comentat: un mínim de 2 milions d’euros d’ajudes directes, projectes amb inversions d’uns 12 milions amb obra pública. I que enguany es podrà comptar amb el romanent de tresoreria amb un marge important per poder fer feina, sempre tenint en compte la legislació actual. Ha demanat als grups que es repensessin el suport als pressuposts.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha afirmat que tenen el compromís de l’equip de govern, com ja es va fer a la junta de portaveus i en el moment en què s’hagi de dur les modificacions de crèdit s’escoltaran les aportacions dels grups, essent molt escrupolosos amb la llei i els tràmits.

El projecte dels Pressuposts de l’exercici 2021 s’han aprovat per 10 vots a favor Psoe, Pi, MésxAlcúdia; 5 vots en contra Pp, Vox, Podemos, i 2 abstencions UnióxAlcúdia i Ciutadans.

22 de febrer de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits