Resum de sessió plenària

Sessió plenària ordinària de dia 7 de gener

La primera sessió plenària de l’any s’ha celebrat aquest 7 de gener de 2021, a l’ordre del dia i una segona part de control i seguiment d’altres òrgans de la corporació. S’ha fet telemàtic i presencial.

1. Examen i aprovació proposta d'acord convalidació Resolució 2020_2289

aprovació MC 36_2020 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. S’ha aprovat per unanimitat.

2. Examen i aprovació proposta d'acord aprovació conveni entre l'Oficina 1 de Prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears i l'Ajuntament d'Alcúdia per establir l'ús del registre d'interessos i els models de l'OAIB a l'Ajuntament. Unanimitat.

3. Examen i aprovació proposta modificació puntual de la relació de llocs de treball i sol·licitud de reclassificació a primera categoria de les places de Secretaria i Intervenció. 16 vots a favor de tots els grups polítics municipals, llevat de Podemos que ha votat en contra.

4. Examen i aprovació proposta de modificació puntual de la relació de llocs de treball, Rfa: MRLT032020, creació de llocs de viceintervenció i vicesecretaria. 16 vots a favor de tots els grups polítics municipals, llevat de Podemos que ha votat en contra.

5. Examen i aprovació proposta d’acord de ratificació i aprovació de la resolució d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i l’Ajuntament per al finançament de les prestacions econòmiques que atorguen els ajuntament o mancomunitats de municipis per fer front a les situacions d’urgent necessitat derivades de la COVID-19 per al període 2020 (Conveni UGN-COVID). S’ha aprovat per unanimitat.

 

6. Examen i aprovació proposta d’acord de ratificació i aprovació de la resolució d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’IMAS i els ajuntaments de Mallorca, per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l’any 2020-2021. S’ha aprovat per unanimitat.

7. Examen i aprovació proposta d’acord de ratificació i aprovació de la resolució d’aprovació del conveni de col·laboració per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis comunitaris bàsics, entre l’Institut Mallorquí d’Afers Socials i els Ajuntaments/Mancomunitats de municipis de Mallorca. S’ha aprovat per unanimitat.

 

8. Examen i aprovació proposta d'acord de ratificació i aprovació de la resolució d'aprovació del conveni de col·laboració per a la implantació de serveis especialitzats i prestacions econòmiques pròpies als serveis socials comunitaris dels municipis de Mallorca per al període 2020-2021. S’ha aprovat per unanimitat.

 

9. Examen i aprovació proposta ratificació de l'aprovació del conveni amb el CONSELL DE MALLORCA en relació amb la convocatòria de subvencions pluriennal 2020-2021 al fons d'activitats del catàleg d'activitats culturals (CACIM). S’ha aprovat per unanimitat.

10.Examen i aprovació proposta d'aprovació del Pla de Mobilitat sostenible del terme Municipal d'Alcúdia. des de Podemos s’ha fet proposat una esmena perquè aquest pla de mobilitat estigui en exposició pública, i des del govern s’ha expressat que se varen fer enquestes a totes les zones i que ara era un borrador. No ha tirat endavant l’esmena però sí el punt que s’ha aprovat amb 16 vots favorables (PSOE, PI, MXAlcúdia, PP, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans) i no ha votat i s’ha considerat 1 abstenció la de Podemos.

 

11.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS relatiu al canvi de nom de l'Avinguda Prínceps d'Espanya. Hi ha hagut disparitat d’opinions a aquesta moció, entre els diversos grups polítics municipals. No ha quedat aprovat, amb 6 vots en contra, 9 abstencions i 2 vots favorables

 

12.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS relatiu a frenar la proliferació de les cases d'apostes. La moció ha quedat aprovat  aquest punt, amb 2 vots favorables, 15 abstencions.

 

13.MOCIÓ que presenta el Grup Municipals PODEMOS sobre “fomento políticas de participación ciutadana”. A partir d'aquest punt del ple, surt de la sessió telemàtica una regidora de l'equip de govern. Punt no aprovat, amb 15 vots en contra, i 1 a favor.

 

14.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS en relació al "ESTATUT REGULADOR DEL SÍNDIC DEL CIUTADÀ D'ALCÚDIA". No ha quedat aprovat, amb 15 vots en contra i 1 a favor.

 

15.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal CIUDADANOS para facilitar una aula de Estudios adecuada para los estudiantes”. Ha quedat aprovat amb la introducció d’un matís, per unanimitat.

 

No s’han presentat propostes, ni mocions d’urgència.

Després dels decrets de batlia a l’apartat de Precs i Preguntes,  des del Partit popular Rafel Ferrer s’ha demanat sobre diverses zones verdes tancades. I des del govern s’han referit que es tracta a les de l’avinguda Tucà que eren un centre de tirada d’enderrocs sense control i contínuament. Ha dit Martí Garcias. També ha demanat sobre millorar les sortides de cotxeries del c. Teodor Canet dels acabats de les obres i així s’ha reconegut des del govern municipal que es mirarà de canviar la tipologia de pilons.

Sobre la murada afectada per un accident d’un vehicle des del govern s’ha dit que no es pot arreglar sense els pertinents permisos de la direcció insular de patrimoni, ja que no depèn de l’ajuntament, però que no hi ha els permisos pertinents de Patrimoni.

La regidora del PP Fina Linares ha demanat sobre el tram de murada que va esbaldregar-se a 2018. El regidor Martí Garcias ha dit està a punt de començar, adjudicat i contractades les direccions facultatives.

També des del PP s’ha demanat sobre la fibra òptica dins el centre històric després de formar part de la xarxa de destins turístics intel·ligents. la batlessa ha respost que fa un parell de mesos que es va contactar amb una empresa i s’estava damunt aquest tema. També des del PP Fina Linares ha demanat sobre la petició formulada per escrit per sol·licitar fer un cribratge, tenint en compte els casos actius de covid-19 i tenint en compte que la població ara no és la de 20.000 habitants. A veure si tenim els focus controlats i si es pogués fer cribratge a Alcúdia. La batlessa ha expressat que es va posar en contacte amb la consellera, precisament per les dades del 5 de gener 223 casos. Demanant sobre el tema del cribratge. Es comentà que els brots són de tipus familiar i social, i Alcúdia ha estat un dels 5 municipis on hi ha hagut els informadors i se farà una comissió de seguiment a veure si se poden aturar aquests contagis de nivell social i familiar i no se descarta que si es descontrolàs se faci el cribratge. Ha dit que s’estava al punt de mira, ja que les dades eren preocupants. I en tenir noves informarà als grups.

Des d’UxAlcúdia Carme Garcia ha demanat que es convoqui la junta de portaveus  per parlar sobre la pandèmia de la covid-19, per poder participar tots junts sobre la pandèmia i anar tots a una. També ha demanat sobre fer alguna acció per reactivar bars i restaurants. Bàrbara Rebassa li ha respost  que la convocarà sobre el tema covid, e i participar tots junts, sobre la pandèmia.

Azahara Machado ha demanat sobre les desinfeccions de carrers com es fan i si n’hi  ha més. El regidor Martí Garcias ha expressat que se fan les mateixes desinfeccions. I quan el temps ho permet als columpios. No s’ha augmentat.

També la batlessa ha explicat que a Alcúdia els contagis han vengut per reunions socials, amb famílies completes afectades

També des de Ciutadans s’ha demanat que posin en funcionament el semàfor  de devora sa tercera edat des Moll.  I també sobre temes dels aliments que se varen donar a la canasta del banc d’aliments de desembre. La regidora Agüi Lobo al proper ple especificarà la relació d’aliments que s’entregaren, la canasta bàsica i els aliments fixos. Des de Ciutadans  Azahara Machado s’ha demanat sobre els col·legis i els mesuradors de C02

Des de Podemos Concepción Baleato  ha demanat sobre l’informe extern fet sobre Alcudiamar i que desautoritza les informes tècnics i el perquè de triar el lletrat que es va triar. La batlessa Bàrbara Rebassa ha respost que els informes existents eren contradictoris i per això es va demanar l’informe extern. I per altra banda, en cas que l’ajuntament s’equivocàs i afectàs a 80 famílies i al projecte turístic de més de 30 anys d’Alcudiamar no bastarien els 80 milions d’€ . A més, si la decisió la prengués un jutge s’acatarà, però no se vol prendre una decisió que costaria, en cas d’equivocació o revocació, una quantitat massa gran.

Podemos s’ha referit a la feina que fa com a oposició que considera que la fa molt bé encara que des del govern es  considera que “es col.lapsa” i la batlessa li ha dit que era la seva opinió però que estan amb el seu dret. Per últim també des d’aquest grup municipal s’ha demanat si es considera que es pot baixar el nombre de la població per mor de la covid-19, i des del govern municipal se digué que aquest augment ha estat progressiu durant la darrera dècada.

12 de gener de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits