Resum de sessió plenària

Sessió Plenària Ordinària de dia 19 de novembre de 2020

1- Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Punt que ha quedat aprovat per unanimitat.

2- Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva compte general exercici 2019.  S’ha complert amb la  regla de la despesa i es paga factures en una mitja de 19,86 dies i l’endeutament és zero.. Ingressos totals 39 milions, 32 milions de despesa, la diferència superàvit 8.131.136.60 euros.  Podemos ha expressat que els números demostren la incapacitat de gestió per executar el pressuposts. PP ha expressat que els ha sorprès que no tengui mitjans el departament d’intervenció per poder executar el pla anual de control financer i que se solucionin les mancances i també que s’actualitzin ordenances com del cementiri i actualitzar altres taxes com trast del mercat entre d’altres. Des del govern se’ls ha respost que se fa feina per poder tenir més personal al departament d’intervenció i a també a d’altres. Hi ha una crono-programació per actualització d’ordenances i no és incapacitat de gastar si no que estan sotmesos a la llei de les despesa i obligats a gastar fins on diu el ministeri. El punt se va aprovar per majoria: amb 11 vots a favor, (Psoe, Pi, Més per Alcúdia, Vox) 4 vots en contra(PP, Podemos) i 2 abstencions (Unió per Alcúdia i Ciutadans).

3- Examen proposta de convalidació de la Resolució 2020_1827 d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit MC 32_2020 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per contractació de personal, baixes i vacances del departament de benestar social. Punt aprovat per unanimitat.

4-Examen proposta convalidació resolució 2020_1969 d’aprovació de l’expedient MC 33_2020 de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Partides següents:208.000 euros per benestar social, augment de banc d’aliments 150.000 euros i despesa covid 58.000 euros.  Des del PP Fina Linares s’ha demanat que al banc d’aliment ses facin paquets personalitzats que hi ha que tiren productes perquè no agraden. Des del govern Agüi Lobo ha explicat que se dóna una quantitat per família i no els obliguen a dur-se el que no els agrada. No es té constància des del govern que se tirin aliments també des del govern s’ha dit que és un tema recurrent ja que qui té necessitat no sol tirar el menjar. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

5- Examen i aprovació proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 35/2020 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria. Aquest punt ha quedat aprovat per majoria amb 13 vots a favor(Psoe, Pi, MésxAlcudia, Vox, UnióxAlcúdia i Podemos)  i 4 abstencions( PP i Ciutadans)

De 2.734.000 euros finançat amb romanent de tresoreria, 73.000 € àrea d’informàtica,  2 milions € d’aportació d’EMESA per compensar els pressuposts, donada la temporada turística.. 102.000 € partida inversió d’EMSA, i dotació de la partida de compra de la finca de Sa Tanca amb uns 367.000 € . Fina Linares del PP ha expressat el vot en contra perquè estan d’acord amb la compra de la finca però no és el moment, ni l’ajuntament ha de posar un euro, ja que se varen fer gestions amb el Consell i Govern perquè es pagàs amb l’ecotaxa, ni ara consideren sigui el moment per mor de la pandèmia i els doblers hauries d’estar al carrer. Bàrbara Rebassa ha expressat que la legislatura passada s’iniciaren gestions i el Consell està a punt de comprar-la però el tema covid ho aturar. S’arribà  un acord entre les tres administracions per poder-la comprar, comprar una part, la ciutat romana de pollentia i es posa en valor el seu potencial turístic, patrimonial i de promoció de l’economia local. Ses prospeccions geofísiques han posat en evidència que la ciutat romana continua. Té un interès econòmic, cultural i patrimonial, interès públic, hem de mirar no només a demà si nó a la llarga i que quan se tengui comprada se cedirà al consorci.

6- Donar compte de la Resolució 2020/1997 d’aprovació del cost efectiu 2019. S’ha donat compte.

7- Examen proposta sobre la signatura del conveni per a tramitar les beques de menjadors escolars als centres públics d’Educació Infantil 0-3 anys, que atorga la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, conveni que es firma any rera any. Des de l’oposició s’ha demanat que se simplifiquin els tràmits per sol.licitar les ajudes. Des del govern s’ha recordat que els tràmits són els que demana la llei i si se poden simplificar s’intenta. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

8- Examen proposta sobre l’aprovació provisional de la modificació núm. 14 NNSS relativa a l’ordenació del sistema general públic de “La Victòria”. Apro vat per unanimitat. Ha explicat el govern amb Joaquín que és l’aprovació provisional i que recull la modificació pel tema de la possibilitat arreglar l’alberg de la Victòria, perquè se pu gui modearnitzar escala d’emergència, ascensor, accessibilitat, de suma importància. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

9- Examen Moció que presenta el Grup Municipal –PODEMOS- relatiu a la redacció del Pla General Municipal i d’ordenació Urbanística. Punt NO aprovat amb 11 vots en contra, 5 abstencions i 1 a favor. . moció de Podemos. 29 de desembre de 2021 pla general i plans d’ordenació per repensar el model urbanístic, sostenible, urbanisme feminista, i saber la ciutat que es vol. El regidor d’urbanisme Joaquin Cantalapiedra ha expressat que la moció és molt correcta però consideren que ara no és el moment, ja que la tramitació sol ser molt llarga, hi podria haver canvis mentre es fa la tramitació ja que no se sap exactament com s’hauria de fer el pla i se necessiten una quantitat de recursos humans molt grossa. Ha dit que  sempre Alcúdia ha estat pionera quan a temes urbanístics. A moció no ha tirat endavant amb 11 vots en contra de Psoe, Pi, MxAlcúdia, Vox, 5 abstencions, PP, UnióxAlcúdia i Ciutadans i 1 vot a favor de Podemos.

 

10- Examen Moció que presenta el Grup Municipal –PODEMOS- en relació al Portal de Transparència. Punt NO aprovat amb 10 vots en contra, 6 abstencions i 1 a favor. 10. moció de podemos moltes deficiències al portal de transparència i per això feim aquesta moció. Està al lloc darrer dels municipis, major transparència irecuperar la credibilitat davant la població, dret a saber, dret a accedir a la informació com a bé essencial i facilitar la participació ciutadana Exigeix que inverteixi el màxim esforç i tengui un pla de millora. Al portal de transparència. Des del govern, el regidor Gabriel de havia li ha expressat que la moció no reflecteix la realitat actual que es basa en un informe de 2017, que ara es compleix amb més indicadors, seguint el que marca la FEMP,  i que falti informació no vol dir que no siguin transparents. No està perfecta però no s’han de dir mentides ja que s’han fet millores i se segueix fent feina per millorar.

11- Moció que presenta el Grup Municipal –VOX- relatiu al subministrament gratuït de mascaretes d’ús obligatori. El regidor del grup municipal de VOX Joan Sendín ha accedit a la proposta de la batlessa de retirar aquest punt per poder presentar una moció conjunta entre els grups polítics municipals que vulguin. Vox ha reitrat la moció els grups han donat el seu suport a una moció conjunta, llevat del grup  Podemos. Des de MxAlcudia han intervingut per lloar el talant democràtic de Vox i lamentant que Podemos se desmarqui. C.Baleato ha dit que és seguir el joc a la demagògia de Vox id es de Vox joan Sendín li ha expressat que la seva sorpresa davant les paraules i que presenti qui presenti la moció el seu grup donarà suport si la moció és beneficiosa per Alcúdia.

Després s’ha donat compte dels Decrets de batlia i acontinuació s’ha passat a l’apartat de Precs i Preguntes. Des del PP

A aquest apartat hi ha hagut intervencions dels regidors del Partit Popular Fina Linares, Rafel Ferrer i Veronica Caro en relació a tot un seguit de temes diversos com ara: totes les qüestions relacionades amb ajudes socials i el banc d’aliments, ajuts per a empresaris, el tema de l’empresa Lumsa, sobre el cas del Corral d’En Bennàssar, sobre l’Arribada dels Reis d’Orient i la destinació de l’estalvi de l’àrea de festes aquest 2020, sobre la Tardor Cultural, control de l’ús obligatori de la mascareta a algunes zones del nostre municipi o també del manteniment dels parcs infantils. Des del govern municipal, s’ha dit que sobre les taxes se va fer una consulta al ministeri d’hisenda per veure si es podia retornar. S’han donat les explicacions sobre les qüestions de la contracta entre Ajuntametn i lumsa després dels escrits sobre irregularitats del servei del sindicat CCOO segons ha explicat  Domingo Bonnín s’ha fet el requeriment a l’emrpesa, i quan es tengui les al.legacions o explicacions s’estudiaran per part dels serveis tècnics municipals i se prendran les mesures que es considerin necessàries. La batlessa ha matisat que les fotos que apareixen als escrits no corresponen a la realitat actual.

Sobre l’estalvi de l’àrea de festes, G.de havia ha expressat que sí que hi ha partides que s’han utilitzat perquè algunes activitats sí se n’han fet, abans de l’estat d’alarma i d’altres han passat a serveis socials. Respecte a la tardor cultural  ha explicat Antònia Cànaves que se va prioritzar educació en l’ús dels espais municipals i se mirarà si es pot fer algunes activitats a partir de gener. La batlessa ha respost que des de la policia local se farà un seguiment seriós del compliment de les normes d’ús de la mascareta i se sancionarà si fa falta. Respecte al tema de manteniment de parcs, de moment estan tancats i abans d’obrir-se se farà una revisió i una desinfecció exhaustiva. Sobre el Corral el regidor j.Cantalapiedra ha dit que s’han posat les mesures de control perquè una persona controli tota la documentació que arribi des de Costes.

Barbara. Hi ha dues obres a fer els xiringuitos i els accessos i hi ha l connexió de calvergueram del xiringuitos

No mos podem arriscar rque si la temporada fós normal estaríem en obres. No mos podem arriscar .estiu 2021 no estarà.

Pel que fa al grup municipal de VOX amb el seu regidor Joan Sendín s’ha demanat so bre l’estat de la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament.

 

Per part de Carme García d’Unió Per Alcúdia hi ha hagut diversos temes exposats com ara el prec perquè es reuneixi la  Junta de Portaveus, per anar tots a una. També ha suggerit una possible campanya d’ajuts per a bars i restaurants, ha parlat de les necessitats que té la gent i ha  demanat sobre el banc d’aliments entrega dels productes i que no se donin hores en tant de marge de temps, sobre el conveni amb la Creu Roja o de l’activitat que es va fer d’aniversari de s’Estol, que s’haurien d’extremar les mesures anti covid. La regidora Agui Lobo ha expressat que la realitat és dura però el discurs és catastrofista i que s’intenta agilitzar el màxim les cites, i qualsevol cas d’urgència es dóna prioritat absoluta, i amb la Creu Roja hi ha una subvenció nominativa com abans. Respecte als ls productes que s’entreguen al banc d’aliments són de primera necessitat i en funció dels membres de la família. Ha recordat la necessitat de  l’augment de la plantilla per poder donar servei a tota la demanda actual.

La regidora Azahara Machado del grup polític de Ciudadanos Alcúdia també ha demanat més ajudes per als autònoms i ha formulat preguntes en relació a patrimoni i educació.

Per la seva banda, la regidora de Podemos Alcúdia Concepción Baleato ha demanat sobre l’informe del contracte amb Lumsa, que des del govern s’ha respost que se va fer el requeriment a l’empresa després que el sindicat fés arribar els escrits al registre d’entrada i quan tenguin els informes se’ls farà arribar. també ha demanat quan s’aprovarà el pressupost 2021, la batlessa li ha respost que es vol dur a ple a principis de desembre. També des d’aquest grup s’ha demanat sobre l’actual contracte amb l’empresa que duu la residència de gent gran, Joana Maria Bennasar ha resposat que l’actual empresa té el contracte prorrogat i pràcticament està a punt el nou contracte. També des de Podemos s’ha demanat al govern si  s’han pres mesures o demanat responsabilitats  perquè no torni a passar un cas com el del  Corral d’en Bennassar. La batlessa ha respost que s’han pres les mesures pertinents perquè no torni a passar en el futur.

 

 

 

 

 

20 de novembre de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits