Resum de sessió plenària

Sessió extraordinària urgent de l'ajuntament d'Alcúdia de dia 26 d'octubre de 2020

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE DE DIA 26 D’OCTUBRE DE 2020

 

 

1. Aprovat per 16 vots a favor i 1 en contra, la Ratificació caràcter urgent de la present convocatòria. 1

2. Aprovat per unanimitat l’Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 14/09/2020.

3. Aprovat per unanimitat l’Examen i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 1/10/2020.

4.  Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, examen i s’ha aprovat la  proposta d’acord de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans, amb 16 vots a favor i 1 abstenció.

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per la recollida, tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans amb l’objecte de modificar l’import segons superfície i tipus d’establiment: familiar, allotjaments turístics, trast del mercat, restaurants, cafeteries, bars i pubs, supermercats, benzineres, carnisseries, peixateries, forns i similars, tallers, lloguers de vehicles, ferreteries instal·lacions esportives i similars, oficines, gestories, perruqueries, centres sanitaris hospitals, farmàcies, locals d’oci, indústries, construcció, magatzem, altres activitats com souvenirs i tendes de roba, entre d’altres. Així ho ha explicat la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar que suposa el 20 % de bonificació als casos esmentats i  la quantitat de 1.176.000 € de manca d’ingressos.

 

5. Prèvia ratificació de la inclusió del present punt a l’ordre del dia, examen i s’ha aprovat la proposta d'acord de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram, per majoria absoluta 16 vots a favor (Psoe, Pi, MxAlcúdia, Pp, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans)  i  1 abstenció ( Podemos)

 

Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació del text de l’Ordenança fiscal que regula la taxa de clavegueram amb l’objecte de modificar l’import segons tipus d’establiments i superfícies: familiar; allotjaments turístics, restaurants, cafeteries, bars, discoteques, locals resta d’activitats, altres indústries, centres hospitalaris, supermercats, parcs aquàtics, llicència de presa a la xarxa de clavegueram, locals buits.

La regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar ha explicat que dins la voluntat d’aquets govern seguir adoptant mesures per pal·liar la crisi derivada per la sanitària de la covid-19. Es proposa la reducció del 20% de la txa de clavegueram i l’ajuntament assumirà un dèficit de 192.075,74  €

 

 

Les dues rebaixes de taxes( punts 4 i 5) s’han debatut globalment. Des de l’oposició s’ha considerat que el 20% és molt poc i que s’hauria pogut reduir més, i fins i tot altres impostos com l’ibi.

 

En el debat dels dos punts, des del  PP s’ha demanat per què no es baixaven altres imposts com l’Ibi i des del govern s’ha expressat les pujades en època del Pp i les baixades d’Ibi durant els darrers dos anys, a la passada legislatura i que per llei no és possible ara baixar-ho. Des del Pp, la regidora Linares, ha dit que també és la llei  que els obligà a la seva època de govern a pujar-lo.

La resta de grups ha coincidit amb què el percentatge de rebaixa hauria pogut ser més elevat i també altres han demanat solucions per a 2020, ja que hi haurà ciutadans que no podran fer front als imposts d’enguany (Ciutadans). Des del grup majoritari de l’oposició s’ha demanat ser valents ja que la ciutadania no entén que tenint milions al banc no es pugui fer més rebaixa dels imposts. El govern municipal han expressat que sobre el 2020 s’està fent feina i s’ha fet consultes perquè si s’ha de retornarà se retornarà, el que permeti la llei.  Sobre els romanents no és potestat del govern municipal de moment poder-ne fer ús. S’espera rebre la informació oficial. Per altra banda, s’ha dit que se fa feina amb els pressuposts de 2021, i des del departament d’obres per a preparar molts de projectes,  per inversió que suposarà generar feina.

 

Des del govern municipal s’ha expressat que han fet la rebaixa fins a on legalment es pot tenint en compte que hi ha d’haver un equilibri perquè s’han de donar serveis, s’ha de fer obra pública, i inversió que generi feina i que l’ajuda a serveis socials s’ha sextuplicat. La batlessa i la regidora d’hisenda han manifestat que seran valents de cara als pressuposts de 2021, però que sobre els romanents de moment no hi ha cap possibilitat de tocar-lo, per això amb el que es compte s’ha de cercar un equilibri amb baixar imposts i seguir donant serveis, poder fer inversió, i no descapitalitzar l’Ajuntament, i poder seguir donant ajudes.

També des de l’oposició (Podemos) ha demanat sobre quin és el segon paquet de reactivació i des del govern municipal han recordat el primer paquet i ara el segon i moltes altres mesures que van prenent amb el sentit d’ajudar donada la situació excepcional que es viu per mor de la covid-19. La regidora d’hisenda ha esmentat que amb ajudes directes ha suposat uns 3.200.000 € sense comptar altres mesures preses, sigui de campanyes, promocions.

També des de l’oposició s’ha demanat mirar endavant, no tant al passat (Vox) i tornar activar la junta de portaveus per tractar les propostes i solucions entre tots els grups davant aquesta situació sanitària i econòmica provocada per la covid-19(UxA)

 

 

6. Per unanimitat s’ha ratificat la urgència i després s’ha tractat la proposta d’acord de separació de l’Ajuntament envers el Consorci de Promoció Exterior. Ha explicat el regidor de turisme Josep Cladera que es tracta de suprimir burocràcia com ja s’ha fet amb la dissolució dels patronats però que la relació seguirà mantenint-se i seguiran treballant junts hotelers, empreses turístiques, restauradors,  a través de la signatura d’un conveni i que donarà més operativitat. El punt ha quedat aprovat amb 11 vots a favor Pi,Psoe, MésxAlcúdia i Podemos i Abstenció 6 PP, Vox, UxAlcúdia, i Ciutadans .

 

 

7. S’ha ratificat la urgència per 16 vots a favor( Psoe,Pi,MxAlcúdia,PP, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans)  i 1 en contra(Podemos)  la inclusió del present punt a l’ordre del dia, i després s’ha aprovat la proposta de resolució de discrepància i de pròrroga extraordinària dels contractes cn-15/2014 i cn-05/2017 i d'inici d'expedient de contractació CN-30/2020, dels serveis de recollida i transport de residus i de neteja viària del terme municipal d'Alcúdia amb 11 vots a favor( Psoe,Pi,MésxAlcúdia, Vox, UxAlcúdia), 4 abstencions(PP, Ciutadans) i 1 vot en contra( Podemos). L’empresa LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A., (LUMSA), iniciarà la pròrroga el dia 1 de novembre de 2.020 i que estarà vigent en tot cas fins a l’adjudicació del nou contracte, que es preveu estigui adjudicat en un termini màxim de sis mesos. En aquest punt ha sortit del plenari, el regidor Martí Garcies, per la seva incompatibilitat. Domingo Bonnín, el tinent de batle ha explicat que es tracta d’una pròrroga necessària perquè el servei s’ha de donar i que estava en preparació el nou contracte, de molta complexitat, i tenint en compte els mitjans amb què es compten se va fent feina. Ha afirmat que  estaven a punt els plecs tècnics i es treballava amb els plecs administratius. Es preparava un nou contracta amb una durada de 8 anys i amb possibilitat de dues pròrrogues

  

Des de Podemos s’ha dit que és un exemple d’incompetència del govern, ha afirmat la regidora Baleato,  si aquest tipus de contracte venia motivat per la vinculació amb l’empresa per part del regidor del govern municipal, i també per què anava a ple el punt si podia anar a junta de govern criticant la nova pròrroga i la tardança de 2 anys per a preparar un nou expedient per a contractar aquest servei.

Des del govern municipal el regidor Domingo Bonnín, ha trobat de mal gust qüestionar l’honorabilitat del regidor del govern i ha emplaçat a la regidora de Podemos que vagi als jutjats si té cap mínim de sospita.

La pròrroga s’ha duit a ple perquè és secretaria qui considera que ha de passar per plenari i que els dos anys ve motivat que ja els agradaria al govern municipal tenir un equip suficient a nivell de contractació, intervenció i secretaria per fer front a totes les feines donada la complexitat d’aquest tipus de contractes, i que ja s’estava en els plecs tècnics i després se passaria als plecs administratius i en qualsevol cas, el volum de feina a nivell dels tècnics duu a aquesta situació que ja agradaria al govern municipal que es desencalllàs el tema dels romanents a Madrid (govern Psoe-Podemos) per poder contractar al personal necessari. Les paraules del tinent de batle han rebut el suport de Bàrbara Rebassa del Psoe.

 

Des del PP s’han abstès perquè consideren que és un servei essencial, necessari, però des del seu partit pels esments s’abstenen, però que entenen la situació.

Per part d’UxA, s’ha expressat que si tothom votàs en contra com Podemos, qui recolliria el fems dia 1 de novembre, i ha apel.lat per la responsabilitat per tirar endavant aquesta pròrroga perquè el servei s’ha de donar.

 

8. Aprovada primer la urgència, per unanimitat, igualment el punt ha quedat aprovat per unanimitat la proposta sobre l’aprovació de les bases reguladores de subvencions per a entitats esportives per a la promoció i el foment de l’esport base ajudes corresponents a 2019, i segons ha explicat el regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra, per una partida de 52.000 € essent l’única novetat que ha anat a ple, ja que abans anava el patronat d’esports, ja dissolt.

 

28 d'octubre de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits