Resum de sessió plenària

Sessió plenària ordinària de dia 3 de juliol de 2020

La sessió plenària ordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia, celebrada dia 3 de juliol de 2020, ha tengut els següents punts a l’ordre del dia.  

1-Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Punt aprovat per unanimitat.

2-Examen proposta d’aprovació de la modificació pressupostària 18/2020 d’uns 17.456€, per crèdit extraordinari finançat amb baixa, segons ha explicat la regidora d’hisenda Joana Maria Bennasar. S’ha aprovat per majoria amb 5 abstencions i 12 vots a favor.

3-Examen proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2020.  Ha explicat la regidora d’hisenda J.M.Bennasar que es tracta de factures d’exercicis passats de  l’Ajuntament,15434 €, i del consorci de Pollentia 837€. S’ha aprovat per majoria amb 16 vots a favor i 1 vot en contra.

4-Examen proposta d’acord per a la fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics a l’ajuntament d’Alcúdia. S’aprova per majoria amb 16 vots a favor i 1 abstenció. La regidora J.M. Bennàssar ha explicat que així es pretén que la fiscalització sigui més útil i ágil, i que ja es fa ara. La proposta recull els 4 departaments: personal, contractació subvencions i transfarènciens i despeses financeres. Ha explicat la regidora que és un control previ, amb els requisits bàsics generals, els addicionals del govern i els addicionals del municipi que han anat a ple. Des de Podemos han assenyalat que es podria consultar amb els departametns amb el personal perquè es millori i que es pugui acabar amb els esments. S’ha recordat des del govern que ja se va dur a comissió i ara a ple, i que podrà esser objecte de millora, respecte als esments.

5-Donar compte informe resum anual intervenció control intern exercici 2019. Ha explicat la regidora d’hisenda Joana M.Bennasar que és l’informe resum del control intern i de les recomanacions per a millorar. De tots els informes ja es va donar compte el mes de maig. Les recomanacions, sobre el tema dels esments per la realització de contractes s’ha de tenir en compte, sí que hi ha d’haver un pla, que també passa per la necessitat de contractar a més gent.

Des de l’oposició la regidora Fina Linares ha dit que estaria bé fer el pla dels contractes previsibles i que no passi any rera any i ha demanat si s’eslaboraran per cada área. La regidora d’hisenda ha recordat que n’hi ha que són més fàcils d’implementar, depèn del contracte perquè n’hi ha que requereixen temps i personal.

6-Examen proposta presentació projecte a la convocatòria pluriennal per dur a terme obres de competències municipal, adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació de serveis de competència municipal. El punt s’ha aprovat en 3 abstencions i 14 vots  favor. El regidor d’obres Martí Garcias ha explicat que dins aquesta convocatoria hi encaixa el projecte de subvenció de la pavimentació i soterrament serveis c. Castellet dins el pla plurianual del Consell de Mallorca, amb una subvenció d’uns 200.000 euros. Que es donen en base el nombre d’habitants de la ciutat.

7-Examen proposta de modificació del pla estratègic de subvencions 2020-2022, per canviar l’objecte de les subvencions als centres escolars d’Alcúdia. S’ha aprovat per unanimitat. Aquest punt recull el canvi d’objecte no a la quantitat, j a  que hi ha hagut activitats que no s’han pogut fer per mor de la covid-19. Des de la regidoria d’educació ha explicat Antònia Cànaves han cregut que era convenient incloure a less bases el banc digital a tots els centres escolars.

8-Examen proposta sobre l’aprovació de les bases reguladores de subvencions als centres escolars d’Alcúdia, per dur a terme projectes d’innovació educativa, exercici 2020. S’ha aprovat per unanimitat.

 

9-Examen proposta sobre l’aprovació de les bases reguladores de beques per a llibres de text i/o material escolar substitutiu per a alumnes d’ensenyament obligatori del municipi d’Alcúdia, curs 2020-21. S’ha aprovat per unanimitat. Ha explicat la regidora Antònia Cànaves que per les circumstàncies que ja tenim i les que vendran se vol augmentar les beques i als barems que se tenguin en compte l’índex de rendes diferents, no la declaració de renda per poder arribar a més famílies.

 

10-Examen proposta modificació parcial de l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic d’Alcúdia. El punt s’ha aprovat per unanimitat. La batlessa Bàrbara Rebassa ha explicat que es tracta de la modificació de diversos articles vista la proposta tant del subinspector de la policia local i els informes jurídics, la modificació respon a garantir la coexistencia entre  les persones que van de festa i la resta de la ciutadania.

 

11-Examen proposta aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels horaris d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives d’Alcúdia. Punt aprovat per majoria amb 10 vots a favor, 6 no, 1 abstenció. La batlessa ha explicat que és una nova ordenança ja que no hi havia ordenança d’horaris establiments, d’obertura i de tancament. Des de Podemos la regidora C.Baleato ha puntualitzat sobre l’acord de govern dins la nova normalitat, les mesures excepcionals del Govern estan per damunt de l’ordenança municipal. La batlessa B.Rebassa ha expressat que sempre la normativa superior és la  que s’aplica però que s’ha de tenir l’ordenança.

 

12-Examen proposta modificació de l’ordenança reguladora dels renous i les vibracions del municipi d’Alcúdia. Punt aprovat per majoria amb 11 vots a favor, 3 abstencions i 3 vots en contra. Ha explicat la batlessa perquè hi hagi més definició i evitar incongruències amb el tema d’ocupació de via pública i renous. Des del PP la regidora Fina Linares ha expressat que ara no és el moment d’haver de ser més restrictius, tant horaris com l’hora d’activitat municipal.

13-Examen proposta aprovació inicial de la modificació del reglament del transport urbà d’autotaxi i galeres, consistent en la derogació del seu article 46, per la crisi al sector del taxi. Punt aprovat per unanimitat. Després de les explicacions de la batlessa, la regidora Fina Linares demana si la gent que ja ha pagat li tornaran. I la batlessa ha dit que ho mirarà però el més segur és que sí.

14-Examen proposta d’aprovació fixament festes locals any 2021. Punt aprovat per unanimitat. La proposta és per l’any que ve fixar Sant Pere dia 29 de juny i la Mare de Déu de la Victòria dia 2 de juliol.

 

15-Examen proposta concessió de medalla d’or de la ciutat d’Alcúdia al grup de voluntaris en motiu de la covid-19. S’ha aprovat per unanimitat. La proposta ha explicat la batlessa és per fer un reconeixement a totes les persones que durant els mesos de l’estat d’alarma per mor de la covid-19  han estat voluntaris. Així la proposta és incoar expedient per la concessió de la medalla d’or al grup de voluntaris. Com a ponent la regidora Agüi Lobo i com a fiscal la regidora Josefina Linares.

16-Examen moció que presenta el grup municipal Podemos sobre el Pla de contractació municipal. La moció no queda aprovada, per  1 vot a favor 6 abstencions i 10 vots en contra. Ha explicat la moció Concepción Baleato sobre el pla de contractació municipal per “transparència i seguretat jurídica i per tenir una visió conjunta de les obres, serveis subministrament que l’ajuntament té” la llei de contracte ja ho recull. També la moció fa referencia als contractes de regulació harmonitzada, així s’augmentaria la informació i divulgació per a tothom, empreses, ciutadans, grups polítics municipals. I també que s’incloguin criteris mediambientals, d’igualtat de gènere, entre d’altres.

La regidora Joana Maria Bennasar del Pi argumenta el vot en contra de l’equip de govern perquè tot el que recull la moció ja es compleix des de l’ajuntament. Es dona compliment a la llei de contractes de 2017. I a cada contracte que se licita, ja fa anys que s’incorporen les clàusules socials, mediambientals, sostenibles i posa exemples del foment de vehicles elèctrics, a la nova escola de material amb ecoetiqueta.

Especifica que la llei de contracte no diu  el que recull la moció de Podem si nó que diu “es podran publicar”….no ho imposa com a obligació, tal com recull la moció de Podem.…

Sobre la relació de contractes des de l’àrea se fa el seguiment de tota la relació de contractes i pròrrogues.

J.M.Bennasar anuncia que “el compromís del govern, com queda clar al punt núm 5, és ferme ens comprometem a augmentar el personal tècnic i administratiu de l’àrea per millorar el número de contractes i baixar els esments que tenim en contracte”. És una tasca conjunta però que ara en aquest període per mor de la covid 19 l’àrea està dedicant la feina amb la suspensió de contractes i amb les indemnitzacions.

La batlessa Barbara Rebassa ha corroborat tot el dit per la regidora i que “quan surt un contracte surt amb el temps i forma” i la gent té la informació.

17-Examen moció que presenten els grups municipals PSOE, EL PI, MÉS, PP, UxA, Ciudadanos i Vox sobre la creació d’un Pla per reduir la bretxa digital i d’aprenentatge. A aquest punt la batlessa ha comentat que s’afegeixen tots els grups municipals a l’Ajuntament a aquesta moció i un cop explicat s’ha votat i ha quedat aprovada per unanimitat. Ha explicat la moció la regidora d’educació Antònia Cànaves, subratllant “educació de qualitat” i la moció recull que  “instar al govern de l’estat a elaborar un protocol d’actuacions educatives davant la supensió presencial.

18-Moció VOX sobre el compliment de la llei de banderes. No ha quedat aprovat 12 vots en contra, 1 vot a favor i 4 abstencions. El regidor Joan Sendín explica la moció a través de la qual es demana que “les façanes oficials només hi hagi les banderes oficials que preveu la constitució”. La regidora Fina Linares explica que no estan d’acord en no poder penjar banderoles dels dies mundials per commemorar fets que afecten a nivell social a drets adquirits i que la ciutadania ha de conèixer. Per això votaran abstenció.

Des de Podemos la regidora Concepción Baleato ha argumentat el seu vot en contra, perquè considera que la moció està carregada “d’homofòbia” i que no fa mal posar una bandera, que “es deixi de veure en blanc i negre i vegem en color”. Des de MésxAlcúdia Tomàs Adrover ha anunciat el seu vot en contra, considera que no s’ha de mensyprear a un altre col.lectiu, cadascú és com és. vol dir que no es podrà tampoc tenir la banderola del Sant Crist, una festa que identifica tot el poble d’Alcúdia?

Carme Garcia d’UxAlcúdia ha anunciat el vot en contra de la moció i ha fet un prec perquè tots els col.lectius no tan visibles puguin ser representats  amb les banderoles. La batlessa ha dit que és un tema a estudiar.

Domingo Bonnín del Pi ha anunciat el vot en contra, ja que les banderes oficials estan col.locades al seu lloc i penjar una bandera no perjudica als altres, i que l’únic que fa l’ajuntament és un recolzamanet a dies reconeguts internacionalment.

El regidor Martí Garcies del Psoe,  ha anunciat el vot en contra, ja que consideren que és  una moció feta en tota la intencionalitat cap als drets aconseguits des que tenim democracia. I ha dit que les banderoles representen la llibertat per estimar, i que llibertat és democràcia. Per tant els que saben que ha costat molt arribar aquest punt no es pot fer una passa enrera. Joan Sendín de Vox ha expressat que s’han de complir les sentències, i que no estan en contra dels homosexuals ni de les lesbianes.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que s’acaten les lleis, però que vol fer una distinció, entre una bandera oficial, i les banderoles, que no estan posades  a cap mástil. Des del PP, la regidora Linares va subratllar el mateix. La batlessa ha afegit que quan no hi hagi cap banderola voldrà dir que tot està normalitzat. La moció no ha tirat endavant amb 1 vot a favor, 4 abstencions i 12 vots en contra.

No s’ha presentat cap moció d’urgència. S’ha donat compte dels decrets de batlia i l’apartat de Precs i Preguntes.

En aquest apartat hi ha hagut diverses preguntes que ha formulat la regidora de Podemos Alcúdia, Concepcion Baleato adreçades a la batlessa i a altres regidors de l’equip de govern sobre  el tema de l’ingrés mínim vital. La regidora de serveis socials Agüi Lobo ha dit que la demanda d’informació que se dona ha tornat a col.lapsar el departament i que s’estan esperant el conveni des de la seguretat social.

També altres preguntes plantejades per  Podem Alcúdia ha estat sobre les ajudes per autònoms a nivell municipal. El regidor de comerç Gabriel de Hevia ha explicat el funcionament de l’oficina del piec per tal  d’assessorar i atendre la demanda de tramitació de les ajudes i els reforços en 2 persones del Consell, donada la demanda que hi ha hagut, més de 90 consultes. Sobre el total d’autònoms suposa unes 1380 persones, un 2,02% del total de les Illes Balears.

També la regidora de Podemos ha demanat sobre el projecte  de passeig de la platja tram 2 i a les mesures de pas de trànsit, de l’ocupació de domini marítimo-terrestre si donarà compliment a la prescripcio que hi fitura. Ha explica el regidor responsable de platges Domingo Bonnín li ha explicat que  Se va presentar el projecte a Costes que l’ha autoritzat hi va haver una al.legació per part del gob que se va desestimar.Dins aquest mateix projecte se garanteix la gratuitat i el posible deslinde de Costes, segons la normativa. I ha recalcat que tot el que demana Podem està garantit i s’executarà el projecte tal i com està redactat, i que  que igualment està contemplat al document al qual ha fet referència la representant d’aquest grup.

La regidora de Podemos també ha demanat sobre l’estat de l’antiga central de Gesa, i de retirar l’amiant, i que hi ha hagut inactivitat.  La batlessa Bàrbara Rebassa  ha respost a la regidora de Podemos argumentant que fa dècades que se sap que hi ha amiant, que no hi ha hagut inacció si nó que ja a la passada legislatura, l’anterior batle i ella com a regidora de patrimoni, ja hi va haver reunions. També subratllà la batlessa que al mes de maig, hi va haver una possible solució des del Consell, amb reunions mantingudes amb l’Ajuntament i Endesa i que hauria estat bona   per l’ajuntament, prèvies consultes fetes als tècnics municipals,  i que es va aturar per part de la formació de Podem, quan entraren un escrit demanant ordre d’execució. El govern municipal considera que hi havia una possibilitat, una acció que era factible per protegir i descontaminar la zona. També B.Rebassa ha expressat que anar de tribunals seria llarg, podria durar 20 anys i molt costós, podría costar 10 milions d’€ a les  arques municipals.

 

Per últim la regidora de Podemos ha demanat sobre el canvi de titularitat de l’empresa subministradora d’aigua al municipi i sobre la qualitat de l’aigua no potable. La batlessa ha respost que l’empresa és Acasa i que no coneix altra empresa. Ha recalcatg també que des de legislatures passades  se sap sobre el tema dels nitrats i de no consumar aigua del grifo. També ha explicat  que han tengut converses amb l’empresa que es mostra preocupada pel subministrament i per la qualitat. Igualment, ha dit, que s’han fet passes amb ABAQUA per estudiar si es pot conveniar qüestions relatives a l’aigua de la dessaladora.

 

La regidora Azahara Machado del grup municipal de Ciudadanos, ha fet diverses consultes en relació a manteniment i també en relació a la proliferació d’excrements d’animals a algunes zones del nostre municipi i a la campanya de l’àrea de serveis socials a aquest respecte. S’ha explicat per part de la regidora Agüi Lobo que havia començat la campanya amb el repartiment de desinfectants d’orí i bosses gratuïtes de recollida d’excrement i que hi ha hagut una bona resposta. I també s’ha entregat els fulletons amb les normes bàsiques de convivència. Tant la regidora Lobo com la batlessa Rebassa han expressat que se mira de millorar tot el tema de les sancions per als excrements dels cans.

També la regidora de Ciutadans ha demanat al regidor d’obres Martí Garcias com estan les obres de la nova escola. I ha explicat el regidor que les obres van a molt bon ritme, es fa el seguiment tècnic municipal i sembla que complint els terminis ja que només varen estar aturats una setmana durant l’estat d’alarma. També Azahara Machador demanà sobre la problemática de la zona de SA marina i Corral den bennasar de neteja d’algues. Domingo Bonnín explicà que l’Ajuntament hi ha coses que pot fer i n’hi ha que no. I l’Ajuntament ja ha fet el que pot fer, i ara realitza el manteniment i s’han mantengut reunions amb els veïnats. Des de Ciutadans s’ha suggerit que es posa més vigilancia el cap des etmana i cartells per les autocaravanes. La batlessa explicà que es tracta d’un solar privat i no s’hi pot entrar. Ha explicat que una  autocaravana és com un cotxe, no pot estendre però pot aparcar on vulgui. Això genera un problema de fems. Podem mirar qualque cartell informatiu, per minimitzar el problema sobretot dels residus que deixa la gent el regidor J.Cantalapiedra ha recordat que hi ha contenidors molt a prop i que s’ha d’apel.lar al civisme de la gent. Area d’urbanisme proposta d’un particular intentar aconseguir una llicència per instal.lar un parking camping d’autocaranaves i s’està estudiant. Això ens permetrà poder reubicar aquest tipus de campistes.

La regidora de Unió per Alcúdia, Carme Garcia ha intervingut demanant com estava  el tema del romanent general de tresoreria esperant que aquests doblers no sen vagin cap a Madrid.  La batlessa Bàrbara Rebassa ha explicat que ella es deu als ciutadans d’Alcúdia i que defensarà els interessos d’Alcúdia. També des d’UxA  ha demanat si la Policia Local pot llegir el chip dels cans que s’escapen i notificar-ho als amos abans de cridar a Natura Parc per que se’ls enduguin. Des del govern municipal així s’ha dit que s’intentarà que se pugui fer així. 

La regidora C.Garcia  també ha fet preguntes sobre quin control es fa de la distància social i seguretat a les platges i a zones de pinaret, que ha observat acumulació de joves, i altres.  Des del govern municipal Domingo Bonnín ha respost que se posen tots els mitjans que tenim se segueixen tot el protocol, amb molta de feina i compromís per part del personal, i suposa també un esforç econòmic. Ha subratllat que  no es pot garantir el cent per cent la seguretat i és necessari la col.laboració ciutadana, pel tema de la distància social  i hi ha informació sobre totes aquestes qüestions als accessos de la platja. Ha recordat que és insuficient el número d’efectius de la policía local amb què es compta.

També la batlessa ha expressat que es fa tot el que es pot, el personal pot informar i si hi ha cap incidencia és la policía qui ha d’acuar que és necessari la responsabilitat individual per poder sortir de la situaci de la covid-19, i també ha dit que donada l’afluència de visitants a la platja el cap de setmana es poden restringir algunes zones de platja.

Des d’UxA s’ha demanat sobre les ajudes del Govern Balear per el tema de la conciliació així com també ha fet una consulta referent al centre de dia. La regidora de serveis socials ha comentat que s’ha parlat amb l’Imas de posibles solucions, també s’estudia reforçar amb més treballadores familiars. Així i tot, se fa un seguiment i atenció a les persone que anaven al centre de dia que ara no hi poden anar per mor que comparteix espai amb la residència.   

També la regidora d’UxA ha demanat per què  empreses privades utilitzen espais públics. Des del govern municipal el regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra han dit que l’ajuntament utilitza només els patis per les activitats d’estiu, donada la situació i que se tenen en compte les recomanacions de la conselleria. La regidora d’educació Antònia Cànaves ha explicat que varen denegar la petició d’una empresa privada que demanava un centre educatiu per l’estiu, per mor de les activitats d’estiu municipals i programes educatius  de la Conselleria durant el mes de juliol.

 

Per part del grup municipal del Partit Popular primer ha intervingut el regidor Rafel Ferrer demanant si se pot instar al Consell a fer net les rodones d’entrada del municipi degut a la brutícia que presenten. També el regidor Ferrer ha demanat que s’augmenti la neteja de la zona es Clot,  i si es pot col.locar un altre contenidor. El regidor responsable d’EMSA Domingo Bonnín ha explicat que aquesta setmana que ve s’augmentarà la freqüència de recollida, i s’espera que així es pugui solucionar el problema. També el regidor R.Ferrer ha demanat si es pot fer una actuació d’asfaltatge per tapar clots als camins dels Quatre Carrerons i Des Braçals. La batlessa i el regidor de manteniment Martí Garcias han informat que varen tenir una reunió amb els veïnats del camí i que està en molt mal estat i es fa necessari asfaltar, i s’està estudiant la millor solució. I per part de de la regidora Fina Linares la seva primera consulta ha estat en relació a uns cartells promocionals de restauració ubicats a les oficines turístiques. El regidor de turisme Josep Cladera ho mirarà. Ha demanat al govern municipal que hi ha solars bruts dins zona turística. Des del govern municipal M.garcias ha explicat que se segueixen notificant als propietaris i si no ho fa l’ajuntament. També ha demanat  la normativa d’ocupació pública pel que fa específicament als Food Trucks. Des del govern municipal tant el regidor Joaquín Cantalapiedra com la batlessa Bàrbara Rebassa han explicat que com a situació excepcional per mor de la covid-19, després que ho sol.licitassin se’ls va permetre instal.lar-se mentre se tramitava la seva sol.licitud tenint en compte l’estat d’alarma que no els permetia moure’s del municipi. 

6 de juliol de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits