Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ajuntament-banderes-p.jpg

Resum de la sessió plenària celebrada dijous dia 4 de juny de 2020

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DIA 4 DE JUNY DE 2020.

 

Aquest dijous 4 de juny de 2020 s’ha celebrat sessió plenària ordinària, amb 11 punts  a l’ordre del dia a més de decrets de batlia i precs i preguntes. Aprovada l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

El punt 2 la proposta d’aprovació definitiva de l’ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable dels abonats de l’entitat Font de son Sant Joan, FUSOSA, en el terme municipal d’Alcúdia s’ha aprovat per unanimitat. Després de les explicacions de la batlessa recordant l’aprovació inicial a novembre de 2019, i no consten al·legacions ni reclamacions dins el termini d’exposició pública, tenint en compte les consideracions des  d’IB dona, de bonificacions per famílies de risc social o de vulnerabilitat econòmica, s’ha requerit a la concessionària per les modificacions necessàries per corregir les pèrdues a  les xarxes.

El tercer punt, l’aprovació de la proposta de convalidació de resolució de batlia d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, s’ha aprovat per unanimitat. És el  referent a la  modificació de 400.000 €,  per crear partida per al conveni ajudes autònoms per mor de la covid-19, quantitat amb baixa de diverses partides d’altres àrees, com , festes;  fira; esports i activitats esportives, entre d’altres. El regidor de comerç ha expressat que és per ajudar als autònoms, proposta de tots els grups polítics municipals, i que surt dins el pla de reactivació, i que serà un conveni entre Govern, Consell i Ajuntament, per  ajudar als autònoms d’Alcúdia dins un muntant total de 2.000.000 euros de les institucions insulars i autonòmica, essent en aquesta primera fase i des de l’Ajuntament  de 400.000 euros.  La convocatòria va dirigida a quasi tots els autònoms de temporada que solien obrir per fer la temporada d’estiu i els que tancaren per l’estat d’alarma o els que indirectament hi depenen, ajudes entre 2.000 i 3.000 €. I es  podria tramitar des del PIEC. La Batlessa ha explicat que properament  se durà  el conveni a ple. Des de Podemos Concepción Baleato ha fet una sèrie de puntualitzacions com les aportacions que arribin des del govern i el Consell. Des del govern municipal se li ha dit que tot això quedarà recollit el conveni. El punt s’ha aprovat per unanimitat. També des d’Unió per Alcúdia s’ha demanat la previsió per cobrar.

El  punt núm. 4 la proposta d’acord de convalidació de resolució de batlia d’aprovació d’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari, segons ha explicat la regidora Joana Maria Bennasar,  que es tracta de  71.457 euros  va integrament a contractar personal de benestar social, ja està feta per la urgència de la contractació dos auxiliars administratius una treballadora social a jornada completa, i una augment al cent per cent d’una treballadora social que estava a mitja jornada, esperant que sigui convalidada. Des de Podemos la regidora C. Baleato ha demanat per què no es creen places d’interins a 4 anys. La batlessa ha explicat que el tema de personal és un dels que els preocupa i van cap aquí amb el termini dels propers anys. S’ha aprovat per unanimitat.

El punt cinc la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic, amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa. Ha explicat la regidora Joana M. Bennasar l’esmena que s’afegia, fent referència a la data d’inici de la suspensió en caràcter excepcional, en  data del 14 de març des de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020. Ha recordat que l’impacte econòmic d’aquesta mesura el 2019 va ser de 200.000 €, els mateixos pressuposts a 2020 i que no s’ingressaran. S’ha aprovat per unanimitat.

 El punt sisè la proposta de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic,  la regidora d’economia, ha explicat igualment que se marca el termini de suspensió des de dia 14 de març a dia 31 de desembre i de forma temporal els punts 1,2 i 3.  Ha explicat   que a 2019 per aquesta ordenança  254.000 € i als pressuposts 2020 estaven previstes 217.000 € que se deixaran d’ingressar. S’ha aprovat per unanimitat.

Des de Vox, Joan Sendín ha demanat per què les parades no es posen seguint un patró, homologat. La regidora Agüi Lobo ha dit  la previsió es poder millorar no sols l’estètica sinó d’altres coses que volen fer. Re-inventar amb un nou mercat ja que és obsolet després de 30-40 anys intentaran millorar. També Carme Garcia d’UnióxAlcúdia ha expressat la dificultat que pot suposar per una venedor ambulant el canvi de paradeta a cada poble. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

El punt setè, aprovació d’ajuts econòmics per a estudiants universitaris curs 2019-20, el regidor de joventut  Joaquín Cantalapiedra, ha dit que el total de subvencions dins el pla estratègic de subvencions pressupostada és de 20.000 €. Concretament el punt 7, és per estudiants universitaris,  beques de 450 €, 13.500 euros.

Ha explicat que la principal novetat és llevar la quantitat de  renda de 2019, per intentar donar rapidesa en la concessió de les beques si és factible poder cobrar a l’agost. I que sobretot lo bàsic és que els faríem presentar la renda de 2019, la situació de moltes de persones no és la mateixa enguany que la de l’any passat. S’ha decidit de manera puntual i per enguany. Des del PP, la regidora Fina Linares demana que es plantegin llevar el barem de la renda per futurs anys per si una família està a l’atur enguany o a 2021, i també pensen que s’han de beneficiar persones que treuen bones notes. La batlessa Bàrbara Rebassa recordà que el suggeriment és per tenir en compte ja que hi haurà un abans i un després de la situació que vivim. També J.Cantalapiedra ha argumentat que segons quin tipus d’estudiants han de fer un esforç per pagar-se la matrícula, tal vegada no tenir en compte la renda però si tenir en compte altres situacions laborals, personals que puguin esdevenir. El punt ha quedat aprovat per unanimitat.

Punt 8. Aprovació proposta d’ajuts econòmics per a estudiants que hagin cursat cicles formatius de grau mitjà, superior i batxillerat curs 2019-2020. Segons ha dit el regidor de joventut són per als cicles que no  es puguin realitzar dins el municipi d’Alcúdia.  Es tracta de 15 beques de 300 €, 4.500 € el punt s’ha aprovat per unanimitat

El punt 9. Aprovació proposta  d’ajuts econòmics per a estudiants universitaris d’Alcúdia beneficiaris d’una beca ERASMUS+ 2019. S’ha aprovat per unanimitat, es tracta de 4 beques 500 €. 2000 €.

El punt núm. 10 moció presentada pel grup municipal del PP envers la no convalidació del decret llei 9/2020 de 25 de maig, de mesures urgents de protecció del territori de les Illes Balears. La regidora Fina Linares argumentà sobre la moció que el Consell de govern decret 9/2020 no compta amb consens i trepitja l’autonomia municipal i en general amb  conseqüències negatives en general i a petites i mitjanes empreses en particular i és impresentable que els ajuntaments no puguin dir la seva.

Concepcion Baleato des de Podemos ha expressat el seu vot en contra de la moció per qüestions mediambientals.

Des del Psoe Martí Garcias ha anunciat el seu vot en contra, expressant que,  segons els informes a Alcúdia no afecta actualment aquesta mesura.. També ha afirmat que és  una manera de recolzar un poc de norma i de llei damunt l’urbanisme. Els falsos urbans se desqualifiquen i que aquesta mesura posa blanc damunt negre per al futur amb les mateixes regles de joc.

Per la seva banda, des de MésxAlcúdia Tomàs Adrover ha expressat que, per coherència política votaria en contra, ja que no entén com  com el PP en el decret llei 8/2020 de les mesures d’increment de dependències en els hotels, en el parlament vota en contra,  i ell pensa   que és una mesura de dinamitzar econòmicament. Segons aquest grup només se defensa la construcció i el covid-19  ha sensibilitzat en la necessitat del sector primari i fer consum de producte local, amb l’aposta  en inversió pública. Per coherència en el real decret 8/2020, co-responsabilitat,  des de Més xAlcúdia han votat en contra.

Des del PI, Domingo Bonnín ha explicat que el seu partit per coherència política  i amb les línies d’actuacions han donat suport a aquesta moció perquè entenen que surten perjudicats molts de petits propietaris, no entenen com s’ha tramitat sense  el consens de les forces polítiques, envaint moltes competències municipals.

Des d’Unió per Alcúdia Carme Garcia  han expressat el seu vot a favor de la moció del PP. i que construir és exactament el mateix, i que s’envaeixen les competències municipals.

Des del PP, s’ha defensat la seva moció que consideren que no té res a veure amb el tema medi ambiental, i que sí que afecta a Alcúdia, no amb els fals urbans però sí a altres temes del Mal Pas, Bonaire, que ara hi ha una moratòria però després no es podrà fer res, i que lleva autonomia municipal. La dialèctica ha continuat entre el PP i MxA.  Finalment la  moció ha estat aprovada per 10 vots a favor(PP, Pi, UxA, Vox, Ciutadans)  i 7 en contra (PSOE, MésxAlcúdia i Podemos).

No hi ha hagut mocions d’urgència.

A l’apartat de precs i preguntes. Des de Ciutadans, Azahara Machado ha demanat com s’articula el tema del banc d’aliments, si està informatitzat, com es reparteix,  donades les necessitats de moltes de famílies.

La regidora  Agüi Lobo ha comentat que depèn de la necessitat de la família, unes 1700 persones són atesos en el banc d’aliments. Amb usuaris que mai havien vengut a dependències municipals, essent els més flexibles a l’hora de donar facilitat per venir al banc d’aliments. Filtratge i barems en funció de la unitat familiar. També ha demanat des de Ciudadanos com es fa el repartiment, ha dit la regidora que depèn de la unitat familiar i la situació però que es cobreixen amb altres ajudes, econòmiques, amb targetes. I ha expressat que segurament hi haurà persones amb queixa i donar resposta a tothom. La batlessa ha convidat a quedar amb la regidora per visitar el banc d’aliments.

També ha demanat sobre les tasques  desinfecció, i les feines excepcionals per part del voluntari. Com se seguirà amb les fases de desescalada. El regidor Martí Garcias ha expressat que són 24 en total, a la fase 2 se va exposar als voluntaris decidir què es podia fer, més dificultós més temps a les terrasses i varen voler seguir canviant de sistema, ara més que mai, Una brigada a la nit i una al matí 3 dies a la setmana. Dilluns comença la fase 3 i farem una nova reunió l’ajuntament a través de Domingo du la coordinació de la desinfecció zona port, turística, i platges se professionalitzarà 7 dies a la setmana a partir de la fase 3.

I els voluntaris, seguirem fent, a mesura que ells puguin, l’ajuntament ha donat suport al seu voluntariat. Estan compromeses i a vegades s’ha coordinat, i en breu se decidirà el que s’hagi de fer a la fase 3.

També la regidora Azahara Machado ha demanat sobre l’expedient  per part de l’ajuntament per actuar amb més celeritat per l’alberg de la Victòria.

Bàrbara Rebassa ha expressat que , a nivell municipal se li va donar celeritat al procés  per a les obres necessàries per les quals es va procedir al seu tancament. Així ho ha corroborat Joaquín Cantalapiedar.

La feina inicial era aprovar la fitxa de l’alberg de la Victòria. Les obres  per les quals se va tancar l’alberg ja s’han realitzat, obres d’acondicionament i murs que a tenien llicència municipal i per això ho podien fer. La resta de modificació no depèn de l’Ajuntament.  Des de Ciutadans s’ha realitzat un prec a un parc ubicat entre Molinot i Eivissa per moscards,abelles i necessitat de neteja. Des del govern municipal s’ha agraït el suggeriment però no és un parc i se podria acondicionar i arreglar, ja que és digne, per a recuperar. Unes coves abans hi havia animals domèstics, caseta, i l’any passat no se va fer cap gestió. Medi ambient de poder recuperar la zona, sinó adequar-la per obrir-la. és, així li ha dit Martí Garcias. També es va demanar sobre les cucamolles  de zones com el Port d’Alcúdia, i el regidor Tomàs Adrover li contestà que arribà la queixa a través de línia verda. I se va fer una actuació a diverses zones del Moll, tot cas vicari fins a l’institut port d’Alcúdia, Poblat marques de suances, amb dues actuacions abans de pasqua i ara.  També des de Ciutadans la regidora Azahara Machado parlà sobre la necessitat de la piscina municipal. La batlessa ha recordar que la piscina de Gesa funcionà durant 50 anys, però per mor dels informes d’emergència no es podien arriscar a mantenir-la en funcionament. Per prevenció. I des del govern municipal informaran tot d’una que es tengui el lloc més adequat per fer la piscina municipal i s’hi està fent feina.

Des d’Unió per Alcúdia, Carme Garcia ha demanat també sobre cucamolles a Alcúdia. Tomàs Adrover li  ha respost les actuacions fetes:  la zona de la residència, feta des del c. Molinot fins al pàrquing de davant ca ses monges, dues vegades Plaça Carles V, Prínceps d’Espanya, els dos passejos, Santa Anna, C. Albellons fins a l’església, atenent a les  cridades. També des d l’oposició s’ha demanat que es faci la zona des Vidriell, i per una qüestió de rates, que també s’ha dit des del govern que se va fer una actuació higiènico-patrimonial a la zona des Vidriell.

També com estava la qüestió del romanent, des del govern s’ha dit que igual però que se seguia lluitant i fent les pertinents peticions enviant cartes al president del Govern d’Espanya i obtenint  contesta però  sense  concreció. I des del govern municipal s’ha dit que toca empènyer per aconseguir i en temps de crisi com ara s’ha de fer una reflexió entre totes les administracions.

C.Garcia també ha demanat sobre les obres del passeig de canalització de gas, finalment no només de cates. El regidor J.Cantalapiedra ha dit que se va tenien permís per les cates però en lloc de tapar si no hi havia cap entrebanc arqueològic se procedís a la canalització previ consens amb els comerços de la zona, i així les molèsties han estat de dues setmanes, ara pràcticament obres enllestides.

Sobre la platja des d’Unió per Alcúdia s’ha demanat que no es faci segons quines tasques al migdia. Així s’ha dit des del govern, encara que les feines s’anaven fent per tenir la platja enllestida dia 8 de juny. I de vegades no ha quedat més remei que fer-les malgrat poguéssim anar a la platja des de dia 25 de maig. I les feines habituals se solen fer de les 6 a les 10h, llevat aquests dies del muntatge de la platja. La batlessa ha matisat que també hi ha queixes en sentit invers. El regidor D.Bonnín ha dit que seguint el que es deia d’obrir a la fase 3, se va fer feina  en la planificació del muntatge per dia 8 de juny.  I es vol ser prudents i garantir el tema dels protocols d’higiene. També des d’aquest grup de l’oposició s’ha demanat sobre les papereres plenes a la platja el passat cap de setmana. Des del govern municipal s’ha explicat que ja se detectà el problema i s’han posat contenidors complementaris.

També la regidora C. Garcia ha demanat per què no se va fer la fira d’abril virtual com si se va fer la fira de la sípia entre d¡altres activitat. Tant la regidora de fires A. Cànaves com la batlessa han comentat que no hi va haver cap intencionalitat. El contracte se va suspendre per l’estat d’alarma i la idea era que un grup de persones d’un carrer al Port d’Alcúdia se varen avançar ells muntaren una fira d’abril i no en varem muntar una altra. La batlessa assumia la responsabilitat de no haver pensat de fer-la  virtual. Sobre el mercat també la regidora  C. Garcia ha demanat sobre les paradetes permeses en temps de les fases de des-escalada. Des del govern municipal la regidora  A.Lobo ha expressat que se seguia la normativa, de manera escrupolosa, donat lloc a fruites i verdures, fase 1 també a productes alimentaris a dia d’avui cent per cent dels venedors ambulants en quan a alimentació. Ara a partir de dilluns a la fase 3 ja s’amplia a un 50 % de quina manera donarem cabuda tèxtil, de quina manera podem donar-li en amb les mesures bijuteria, artesania hem anat cautelosos amb el tema de la seguretat. Complir la normativa al cent per cent. Lo tèxtil o artesania fase 3. A través del sergent de la policia ens ha indicat a cada moment les passes a seguir.  Des d’Unió per Alcúdia s’ha demanat donar prioritat a la gent d’Alcúdia, des del govern s’ha recordat que s’intenta donar una mà a tothom, dins de la legalitat.

Igualment el tema de serveis socials també ha estat un dels que ha demanat UxA al govern municipal sobre si hi ha hagut necessitats de contractar més treballadores familiars. I com funcionava el banc d’aliments. La regidora Agui Lobo ha expressat que no ha necessitat més treballadores familiars ja que moltes persones  han tengut als seus familiars que els han cuidat durant el confinament, i el banc d’aliments funciona amb la coordinació i supervisió de serveis socials però la tasca d¡entrega d¡aliments se fa fruit del conveni amb la Creu Roja i amb voluntaris de C&R., essent un dels reptes la despolitització del servei.

Sobre fer feina a porta tancada també des del govern municipal s’ha respost que a partir de dia 8 de juny, amb la fase 3 s’obren les portes, i s’ha fet per qüestions de seguretat del personal i atenent a totes les necessitats via telefònica, i per correu electrònic i donant cita prèvia, amb totes les mesures de seguretat per als treballadors per mor de la covid- 19 que no han aturat. Sobre el centre de dia ha demanat UxA quan s’obrirà i des del govern la regidora  d’assumptes socials ha tornat a dir que s’ha de ser molt prudents amb els majors, tant del centre de dia com de la residència i per això essent cautelosos amb totes les mesures de seguretat màximes, podria ser cap a setembre, però no s’han marcat els temps.. També C. Garcia ha demanat si s’han fet els test a les persones que han estat i estan fent feina a primera línia. La batlessa ha dit que s’han demanat pressuposts, després  de l’avaluació amb riscos laborals,  i se mirarà també a la conselleria.  També C. Garcia ha fet un prec, si seria possible després de 3 anys podríem obrir el carrer que enguany no obrirà, podem obrir el carrer. Demanaré els informes pertinents i te contestaré.

Des del PP, Fina Linares ha demanat també sobre el tema de serveis socials donat que hi ha diversos casos que els han arribat sobre els barems del banc d’aliments. La batlessa Barbara Rebassa li ha respost que donat que  altres grups polítics s’han interessat per aquesta qüestió a la propera junta de portaveus es farà monogràfic sobre tema de serveis socials. S’ha demanat també sobre l’obertura de les escoletes. I des del govern la regidora d’educació ha contestat que s’han posat en contacte amb la direcció de les escoletes, se fan unes enquestes demanant a les famílies les necessitats que tenen respecte  a la conciliació i s’estudia, obrir o dia 22 de juny, dins la fase tres o obrir juliol i agost, sempre amb totes les garanties sanitàries. Ja s¡han netejat i desinfectat les escoletes i se fa feina amb com es poden obrir i els serveis que poden donar, i se donarà prioritat a qui no pugui conciliar de cap manera. Des del PP s’ha posat de relleu la manca de pàrquing, ara que són els mallorquins que es mouen més, encara que no hi hagi turistes. I que hi ha cotxes amb etiqueta verda que estan en mal estat i tarden en retirar-se del pàrquing Teodor Canet. La batlessa ha dit que ho mirarà i li respondrà. Igualment des del grup de l’oposició s¡ha demanat al govern sobre el pas canadenc, el regidor Martí Garcias ha respost que des de l’ajuntament s’ha complert el cent per cent, posar el pas canadenc i el caçadors tenia el compromís de tancar fins al pilar i fer un pas per als vianants. La part de l’ajuntament esta feta i els hem requerit que compleixi la seva part. El regidor J. Cantalapiedra a títol d’usuari ha dit que sobre el tema del pas de les  bicicletes, amb les actuacions fetes, afegint nous tubs, això permet passar sense perill amb qualsevol tipus de vehicle.  Ha reflectit també el PP, una tema d’ocupació de via pública per una buganvília al c. Maristany i també accés al put n verd que està intransitable, en malestar i també sobre les brutors de la platja de Sa Marina. El regidor  D.Bonnín ha expressat que ara que s’ha tornat a obrir, se mirarà d’aplanar, i sobre la neteja de platges s’anaven fent les paulatines tasques de neteja a totes les  platges del Nord. També des del PP s’ha demanat al govern sobre les canonades dels llacs que es posaven en marxa a abril i encara ara no estaven. El regidor Martí Garcias ha explicat que cada any canals 22 bombes per oxigenar els llacs lo primer va ser n’ha una que funciona. S’haurà de tenir molt de manteniment amb l’hivern perquè s’espenyen són més barates però s’ha de fer un hivernatge molt gros. Estan encomanades, estaven molt malament hem fet els canals nets per evitar que proliferi l’alga, depèn de noltros perquè som els responsables, fa un mes que estan encomanades les algues. I a més ha especificat que l’ajuntament ha fet analítiques a l’aigua cada setmana per la fauna marina existent

Concepcion Baleato des de Podemos ha demanat sobre quan s’intensificaran les visites als familiars de la residència de gent gran. La regidora A. Lobo li ha respost que la idea és que se faci de manera gradual però se seguiran tots els protocols de seguretat per a la salut dels majors. La batlessa ha recordat que  de moment a la residència se li ha guanyat la batalla al covid però no s’ha de baixar la guàrdia en cap moment, perquè és una de les grans preocupacions de l’ajuntament.

8 de juny de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits