Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària celebrada dia 21 de gener de 2019

 

S’aprova per unanimitat l’Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

 

 

El segon punt de l’ordre del dia s’aprova per unanimitat l’Examen i aprovació proposta sobre l’aprovació inicial (2ª Informació pública) de la modificació núm. 9 de les NNSS relativa a la sol·licitud d’exoneració de la part alta de Bonaire de la necessitat de disposar de xarxa de sanejament. També el document quedaven resoltes les al·legacions que es presentaren al seu moment. 

 

 

 

El tercer punt s’aprova per unanimitat l’Examen Ratificació decret conveni per dur a terme actuacions relatives al pacte de Batles i Batlesses de Mallorca, per a la realització de “Redacció del Pla d’Acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) del Municipi d’Alcúdia”, i “Servei de Gestió i comptabilitat de Subministraments energètics al Municipi d’Alcúdia”, a l’empara de la convocatòria pública de subvencions 2018-2019 per a actuacions relatives al Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca, aprovada per Resolució de data 12 de juliol de 2.018 (BOIB 89/2018, de 19 de juliol), actuació que compta amb un pressupost  total de vint-i-dos mil sis-cents euros (22.600,00 €).

 

 

 

Torn de precs i preguntes:

 

 

 

La regidora d’Uníó per Alcúdia Carme Garcia, demana com està el tema de l’ordenança del cementeri, intervé la regidora de serveis socials Agüi Lobo, informant que ja està pràcticament redactada i s’ha hagut d’aplicar la nova legislació, però s’espera que un plaç curt quedi aprovada definitivament.

 

També des d’aquest grup se demanà al govern sobre la mesa de treball per a la prevenció de drogues que s’havia convidat a l’oposició a participar-hi a veure com estava i des del govern municipal la regidora d’assumptes socials va dir  va dir que s’estava enllestint i que se recollien altres aportacions d’altres institucions.

 

Des del grup municipal del PP, Fina Linares demanà què va passar amb el fogueró de l’escola s’Albufera, des del govern municipal la regidora de festes Cati Moll respongué que la descoordinació va ser motiu que no tots els foguerons es poden muntar a la mateixa hora i el dia abans per seguretat tampoc no es poden muntar i que ja havia demanat disculpes i parlat amb el centre. Des de l’oposició s’expressà que sembla que l’empresa no tenia els horaris i des del govern se recordà que quan se percataren de la situació ja havia passat el fet. També des de l’oposició se digué que amb un regidor i col·laborador això no podia passar. Intervení també el batle Antoni Mir i digué que sobre aquesta qüestió s’assumia l’errada si és que ho era però que va ser una qüestió d’organització de l’empresa però que era indiscutible la dedicació que feia la persona de confiança. Aquest va ser el punt de més discussió i retrets entre govern i oposició.

 

També des del PP Laura Serra va recordar el prec que havia fet en un anterior ple per veure si es podia solucionar el problema d’accessibilitat als nous locals llogats per activitats culturals. Pere Malondra, el regidor de cultura, expressà que era un local privat i que no es podien fer inversions a un indret que no és de l’ajuntament. Així es va tornar a reiterar des del govern municipal.


23 de gener de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits