Relació d'anuncis

 • 29 d'abril de 2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 03_2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 03_2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

 • 29 d'abril de 2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 04_2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 04_2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides.

 • 29 d'abril de 2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 05_2019

  Aprovació definitiva modificació de crèdit 05_2019 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

 • 25 de gener de 2019

  Aprovació definitiva Pressupost General i Plantilla de Personal 2019

  Finalitzat el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions contra l’aprovació inicial del Pressupost General i Plantilla de personal per a l’exercici de 2019, realitzada pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del 20 de desembre de 2018 i publicada al BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018, per un termini de 15 dies hàbils, s’entén aprovat definitivament el Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019

1  2  3  4 

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits