Declaració de l'estat d'alarma, prorrogada per Reial Decret 476/2020

Data de modificació: 28 de març de 2020

El Reial Decret 476/2020, prorroga l'estat d'alarma declarat pel Decret 463/2020, de 14 de març, fins a les 00:00 del 12 d'abril

Mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març, s'ha prorrogat fins a les 00:00 del proper 12 d'abril, l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que fou modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.

 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que fou modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, va declarra l'estat d'alarma en tot el territori nacional. Podeu consultar el contingut complet de les diferents mesures acordades i el seu abast en el document en format .pdf que s'adjunta abaix

Durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies o espais d'ús públic per a la realització de les següents activitats, que s'han de fer individualment, llevat que s'acompanyi a persones amb discapacitat, menors, gent gran, o per una altra causa justificada:
a) Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament a el lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn a el lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga.
Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les activitats referides en l'apartat anterior o per al proveïment en gasolineres o estacions de servei.
En tot cas, en qualsevol desplaçament s'han de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
El ministre d'el Interior pot acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d'elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa de l'trànsit o la restricció en elles de l'accés de determinats vehicles pels mateixos motius.
Quan les mesures a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'adoptin d'ofici s'informarà prèviament a les administracions autonòmiques que exerceixen competències d'execució de la legislació de l'Estat en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària.
Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

 

Se suspèn l'obertura a públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustible per a l'automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i l'exercici professional de l'activitat de perruqueria a domicili. En qualsevol cas, s'ha de suspendre l'activitat de qualsevol establiment que, segons el parer de l'autoritat competent, pugui suposar un risc de contagi per les condicions en què s'estigui desenvolupant.
La permanència en els establiments comercials l'obertura estigui permesa ha de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.
En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat de al menys un metre per tal d'evitar possibles contagis.
Se suspèn l'obertura a públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i de lleure indicats a l'annex d'aquest Reial decret.
Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.
S'habilita el ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública.
 

La relació d'equipaments i activitats la obertura al públic dels quals queda suspesa d'acord amb el que disposa l'article 10.3 del Reial Decret és la següent:

Museus.
Arxius.
Biblioteques.
Monuments.
Espectacles públics.

Esplai i diversió:
Cafè-espectacle.
Circs.
Locals d'exhibicions.
Sales de festes.
Restaurant-espectacle.
Altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.

Culturals i artístics:
Auditoris.
Cinemes.
Places, recintes i instal·lacions taurines.
Altres recintes i instal·lacions:
Pavellons de Congressos.
Sales de concerts.
Sales de conferències.
Sales d'exposicions.
Sales multiús.
Teatres.

Esportius:
Locals o recintes tancats.
Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.
Camps de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.
Camps de tir a l'plat, de colomí i assimilables.
Galeries de tir.
Pistes de tennis i assimilables.
Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, patins i assimilables.
Piscines.
Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.
Velòdroms.
Hipòdroms, canòdroms i assimilables.
Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables.
Poliesportius.
Pistes de bitlles i assimilables.
Salons de billar i assimilables.
Gimnasos.
Pistes d'atletisme.
Estadis.

Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
Espais oberts i vies públiques:
Recorreguts de carreres pedestres.
Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables.
Recorreguts de motocròs, trial i assimilables.
Proves i exhibicions nàutiques.
Proves i exhibicions aeronàutiques.
Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.

Activitats recreatives:

De ball:
Discoteques i sales de ball.
Sales de joventut.
Esportivorecreatives:
Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.

Jocs i apostes:
Casinos.
Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar.
Salons de joc.
Salons recreatius.
Rifes i tómboles.
Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes d'acord amb el que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc.
Locals específics d'apostes.

Culturals i d'oci:
Parcs d'atraccions, fires i assimilables.
Parcs aquàtics.
Casetes de fira.
Parcs zoològics.
Parcs recreatius infantils.
Recintes oberts i vies públiques:
Revetlles, desfilades i festes populars o manifestacions folklòriques.

D'oci i diversió:
Bars especials:
Bars de copes sense actuacions musicals en directe.
Bars de copes amb actuacions musicals en directe.

D'hostaleria i restauració:
Tavernes i cellers.
Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
Xocolateries, gelateries, salons de te, Croissanteries i assimilables.
Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
Bars-restaurant.
Bars i restaurants d'hotels, excepte per a donar servei als seus clients.
Salons de banquets.
Terrasses.


Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits