Procediment selectiu per cobrir 4 places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari

Data de modificació: 10 de novembre de 2020

Es publiquen al BOIB núm. 189, de 3 de novembre de 2020, les bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir quatre places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari. El termini per presentar instàncies és de 20 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria al BOE. 

9 de novembre de 2020

Es publica convocatòria al BOE. S'inicia el termini de 20 dies hàbils per presentar instàncies, el qual acaba el dia 9 de desembre de 2020.

10 de novembre de 2020

Es publica correcció d'errada material advertit al model d'instància contingut a l'Annex 3 de la convocatòria i bases del procediment selectiu per cobrir quatre places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits