Procediment selectiu per cobrir 4 places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari

Data de modificació: 14 de setembre de 2021

Modificació d'errades del lllistat provisional d'admesos i exclosos, data d'examen i tribunal qualificador

Es publica al BOIB núm. 127/2021, de 14 de setembre de 2021, la modificació de les llistes provisionals d'admesos i exclosos, establint un nou termini de 10 dies hàbils per realitzar les corresponents al·legacions a les esmentades llistes, tot tenint en compte que les ja presentades no s'han de tornar a presentar. 

Es publiquen al BOIB núm. 120/2021, de 4 de setembre de 2021, les llistes provisionals d'admesos i exclosos, el tribunal qualificador i el lloc i data de les proves físiques. A més s'estableix un termini de 10 diez hàbils per realitzar les corresponents al·legacions a les esmentades llistes, el qual acaba dia 17 de setembre de 2021.

La data de les PROVES FÍSIQUES és: dia 30 de setembre de 2021 al Poliesportiu Mateu Cañellas d'Inca, Crta, Alcúdia s/n.

Es publiquen al BOIB núm. 189, de 3 de novembre de 2020, les bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir quatre places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari. El termini per presentar instàncies és de 20 dies hàbils a partir de la publicació de la convocatòria al BOE. 

9 de novembre de 2020

Es publica convocatòria al BOE. S'inicia el termini de 20 dies hàbils per presentar instàncies, el qual acaba el dia 9 de desembre de 2020.

10 de novembre de 2020

Es publica correcció d'errada material advertit al model d'instància contingut a l'Annex 3 de la convocatòria i bases del procediment selectiu per cobrir quatre places de Policia Local, funcionari de carrera, per torn lliure, mitjançant procediment ordinari.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits