Oferta SOIB 1 TAG-Àrea d'Hisenda 003470

Data de modificació: 26 de febrer de 2021

Se publica la resolució de nomenament.

En  data 18 de desembre de 2.020 s’ha rebut del SOIB la llista de persones inscrites en el procediment selectiu derivat de l’oferta genèrica per al nomenament d’un Tècnic d’Administració General de l’àrea d’Hisenda, com a personal funcionari interí temporal per un període màxim de 6 mesos, Oferta referència SOIB: 04/2020/003470, Ocupació (CNO): 3613.

 

Les persones aspirants que varen realitzar la inscripció en l’esmentada oferta disposen d’un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la present diligència, per al·legar i acreditar davant la Comissió Avaluadora els mèrits que figuren en el barem de mèrits de la proposta de selecció emesa pel tècnic de personal en data 10 de desembre de 2.020, que es va remetre al SOIB per a la present convocatòria, i que s’adjunta a la present en document annex. Així mateix, i de forma complementària, les persones aspirants inscrites en la convocatòria rebran un avís individualitzat en l’adreça electrònica per elles indicades en la inscripció, de l’obertura del present termini. No obstant, el termini de presentació de mèrits finalitza en tot cas el desè dia hàbil comptador des de l’endemà de la publicació de la present diligència al tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament (http://www.alcudia.net).

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ACABA EL DIA 13 DE GENER DE 2.021

Les persones aspirants han de presentar en primer terme una relació dels mèrits que s’al·leguen, d’acord amb el model d’instància que s’adjunta, fent constar així mateix que es tracta de l’oferta per a selecció de 1 TAG-ÀREA D’HISENDA, OFERTA SOIB 003470, a la qual han d’acompanyar els mèrits que s’acrediten, mitjançant la presentació dels documents originals, o bé d’una còpia adverada o confrontada, o bé també per fotocòpia simple.

La documentació s’ha de presentar davant el registre general de l’Ajuntament d’Alcúdia, ja sigui a través del registre electrònic ubicat a la seu electrònica municipal (http://sac.alcudia.net/), o bé a través de les oficines presencials d’assistència al ciutadà en matèria de registre (C/Major, 4, seu d’Alcúdia; i C/Teodor Canet, 32, seu des Moll), o dels altres mitjans indicats a l’article 16.4 de la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En tot cas les persones interessades es fan responsables de la veracitat dels documents que presentin. En el supòsit que es generin dubtes derivats de la qualitat de la còpia, o davant qualsevol possible dubte sobre la veracitat de la documentació presentada o del compliment dels requisits exigits, l’Ajuntament podrà sol·licitar de manera motivada la confrontació de les còpies aportades per l'interessat, podent requerir-lo per a l'exhibició del document o de la informació original.

 

Actualització: 29 de desembre de 2.020.

S'ha detectat l'existència d'una errada material en en el barem de mèrits de la proposta de selecció emesa pel tècnic de personal en data 10 de desembre de 2.020, en el penúltim paràgraf relatiu a la qualificació final, en la referència "...incloent-hi l'entrevista personal...", atès que en el present procediment de selecció no es preveu la realització de cap entrevista personal, com és d'apreciar del mateix barem de mèrits. Per tant s'informa que es tracta d'una simple errada i que no es farà cap entrevista personal en el procediment.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits