Decret pel qual es fixen els serveis mínims a l'empresa LUMSA

Data de modificació: 29 de març de 2021

Es fixen els serveis mínims a prestar per l'empresa LUMSA en l'àmbit del contracte de recollida de fems i neteja viària del terme d'Alcúdia durant la vigència de la vaga indefinida convocada pels sindicats CCOO i UGT

En data 19 de març de 2.021 els sindicats CC.OO i UGT varen presentar davant el TAMIB avís de convocatòria de vaga, amb caràcter indefinit, des de les 20:00 hores del dia 29 de març de 2021, i que afecta tota la plantilla de l'empresa que efectua el servei de recollida de fems i neteja viària en el municipi d’Alcúdia.

En data 26 de març de 2.021 es va celebrar l'esmentat acte de conciliació, el qual va finalitzar acordant la seva suspensió fins al dilluns 29 de març a les 12 hores, moment en que es va reprendre sense que s’hagi arribat a acord.

L'empresa LUMSA, com a contractista de l'Ajuntament, realitza el servei de recollida de fems (RSU i selectiva -paper / cartró, vidre i envasos-), el servei de recollida de voluminosos i el servei de neteja viària, els quals són serveis essencials per a la comunitat, ja que la seva interrupció afectaria béns i drets constitucionalment protegits, com són el dret a la salut i als el medi ambient que assenyalen els articles 43 i 45 de la Constitució, i que una acumulació de residus a les vies públiques i, molt especialment, la matèria orgànica susceptible de descomposició afavoreixen, a part dels males olors, la proliferació d'insectes i rosegadors, els quals són vehicles de transmissió, de malalties infectocontagioses, que generen risc per a la ciutadania.

La situació de risc ara exposada s’incrementa encara més en l’actual de conjuntura de crisi sanitària originada per la pandèmia provocada pel virus covid19, la qual es constata en la mateixa situació actual de vigència d’estat d’alarma.

D'acord amb l'establert a l'article 10.2 del Reial Decret-Llei 17/1977 l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb l'exercici legítim de el dret de vaga, reconegut a l' article 28.2 de la Constitució.

Per aquests motius la Batlessa, en data 29 de març de 2.021, ha dictat la resolució núm. 0597/2021, per la qual es fixen les mesures necessàries per assegurar el manteniment dels serveis mínims en el serveis públics essencials de recollida de fems i de neteja viària, durant la vigència de la vaga indefinida convocada pels sindicats CCOO i UGT, en l’àmbit de l’empresa LUMSA a partir del 29 de març.

Cosa que es fa pública mitjançant la seva publicació al tauler d'anuncis del lloc web municipal, així com a la resta de mitjans indicat en dita resolució. Contra la mateixa, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar o bé recurs potestatiu de reposició, davant aquesta batlia, en el termini màxim d’un mes, comptador des de la data de publicació de la resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de la mateixa data, tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en puguin considerar procedents.

 

 

 

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits