Convocatòria de dues places de la subescala tècnica de l'escala d'administració general

Data de modificació: 11 de setembre de 2020

Tràmit d'audiència en el procediment de resolució de recursos de reposició

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1.201/2020 de data 1 de Juliol de 2020 s’ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament d’Alcúdia, pel torn lliure, de dues places de tècnic d’administració general, mitjançant concurs-oposició.

Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les/els interessades/ts, poden interposar, si així ho consideren, de forma alternativa, o bé recurs de reposició davant la Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el BOE, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el BOE, tot això sense perjudici que les/els interessades/ts puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

 

El termini de presentació d'instàncies no s'iniciarà fins a la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) de l'anunci de la convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, a comptar des del dia següent al que es publiqui l’anunci d’aquesta convocatòria al BOE.

Anunciada convocatòria al BOE 198/2020, de 21 de juliol. El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 18 d'agost.

Les instàncies es poden presentar a partir del dia 22 de juliol de 2.020, davant el Registre Electrònic de la corporació, ubicat a la seu electrònica municipal: http://sac.alcudia.net/; així com també presencialment en l'oficina d'assistència al Registre,  ubicada al C/ Major, 4 (Can Ques); CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques.

 

 

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits