Convocatòria de dues places de la subescala tècnica de l'escala d'administració general

Data de modificació: 17 de novembre de 2020

Modificació de les bases de la convocatòria i nou termini de presentació de sol·licituds

Mitjançant Resolució de batlia núm. 2068/2020 de data 6 de novembre de 2020 s’han resolt sengles recursos de reposició, interposats pel Sindicat UGT i per la Junta de personal funcionari de l’Ajuntament d’Alcúdia, contra les bases del procediment selectiu per a l’accés com a personal funcionari de carrera de l’ajuntament d’Alcúdia, pel torn lliure, de dues places de tècnic d’administració general, mitjançant concurs-oposició, aprovades per Resolució núm. 1201/2020, d’1 de juliol (BOIB 122/2020, d’11 de juliol), i s’ha procedit a la modificació de les bases de la convocatòria, i a obrir un nou termini de presentació de sol·licituds, significant no obstant això, que aquelles sol·licituds que varen ser presentades, complint tots els requisits legals, en el termini obert per l'anunci de la convocatòria publicada en el Boletín Oficial del Estado  núm. 198, de dia 21.07.2020, es consideren vàlides amb caràcter general. per tant les persones aspirants que ja varen presentar la seva sol·licitud en el termini anterior no és necessari que la tornin a presentar ara novament.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d’anuncis del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia següent al de la publicació de l’anunci d’aquesta modificació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En data 17 de novembre de 2.020 s'ha publicat al BOE núm. 302/2020, l'anunci de modificació de les bases de la convocatòria i del nou termini de presentació d'instàncies. El nou termini de presentació d'instàncies comença el dia 18 de novembre de 2.020 i acaba el dia 17 de desembre de 2.020. Lles persones aspirants que ja varen presentar la seva sol·licitud en el termini anterior no és necessari que la tornin a presentar ara novament.

Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les/els interessades/ts, poden interposar únicament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de les bases modificades en el BOIB, tot això sense perjudici que les/els interessades/ts puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

 

 

 

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits