Aprovació definitiva de l'Ordenança del servei d’aigua potable de FUSOSA

Data de modificació: 13 de juny de 2020

S'anuncia l'aprovació definitiva de l'ordenança i es publica de forma íntegra el seu text definitiu.

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 107/2020, de 13 de juny, s'ha publicat l'anunci d'aprovació definitiva de l'ordenança municipal reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable dels abonats de l’entitat Font de Son Sant Joan, S.
A. (FUSOSA) en el terme municipal d’Alcúdia.

 

El Ple de l'L'Ajuntament d'Alcúdia, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2.020, va aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública no tributària derivada de la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d'aigua potable dels abonats de l'entitat Font de Son Sant Joan, S.L.U. (FUSOSA) en el terme municipal d'Alcúdia.

De conformitat amb allò establert als articles 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, s'insereix a continuació el text íntegre de l'ordenança que entrarà en vigor el dia següent al de la finalització del termini assenyalat en l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.

Contra l'acord d'aprovació definitiva i el contingut de l'ordenança podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de la data de la publicació al BOIB de l'acord d'aprovació definitiva. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguin interposar aquells altres recursos que considerin procedents.

Cosa que fem pública

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits