CONTRACTE DE SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DURANT EL CURS ESCOLAR 2019-2020

                                                    CONTRACTE FORMALITZAT

ENVIAT ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOUE EN DATA 12/08/2019

PUBLICAT ANUNCI DE LICITACIÓ A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EN DATA 16/08/2019

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Regidoria delegada d'Hisenda, contractació i Estadística de l'Ajuntament d'Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de setze (16) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent de l´enviament de l´anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 28/08/2019 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=c%2F3ef6nlV1MBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

 

  • Número d'expedient: CN-26/2019
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 11 d'octubre de 2019
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits