Serveis i Informació

 

ELS ESPAIS DE L'AUDITORI D'ALCÚDIA

 

L'Auditori d'Alcúdia ofereix les seves instal·lacions per a la celebració de congressos, convencions, conferències, exposicionsa o altres tipus d'actes que la capacitat tècnica i d'espai puguin acollir.  La contractació o lloguer de les instal·lacions està regulada per un reglament de llogueri unes taxes també regulades per una ordenança municipal.

 

TARIFES GENERALS DE PREUS DE LLOGUER DE L'AUDITORI

Sala Magna. Per dia:

1.850,00 €
Seminaris.  Per seminari:    220,00 €
Sala Polivalen, Per dia:    542,00 €
Despatx.  Per dia:     219,00 €
Sala de Premsa. Per dia:    219,00 €
Ocupació vestíbuls per Stand o exposició. Per metre quadrat:        6,25 €
Camerí individual. Per dia:      36,50 €
Camerí col·lectiu.  Per dia:      68.00 €
Lloguer de totes les sales i ocupació de tots els espais: 3.752,00 €
Ocupació de la faça principal de l'Auditori. Per metre quadrat:       9,00 €
Ocupació de la via pública al voltant de l'Auditori. Per metre quadrat:       6,25 €

 

TARIFES PROGRESSIVES DIES CONSECUTIUS

 Sala Platea                                                                              
1 dia. Per dia: 1.825,00 €
2 dies. Per dia: 1.511,00 €
3 dies. Per dia: 1.355,00 €
4 dies o més. Per dia fins un màxim de deu: 1.180,00 €

 

INTERVENCIÓ DE PERSONAL MUNICIPAL FORA DE LA JORNADA NORMAL

Tècnics de so i il·luminació. Per hora:                                                              32,00 €    
Hostesses, Taquillers i Acomodadors. Per hora:      22,00 €
Personal de neteja. Per hora:      17,00 €

 

TARIFES PER MITJA JORNADA

Quan les sales s’utilitzin en jornada de matí  ( de 8’00 a 15’00 hores) i de
capvespres (de 15’00 a 22’00), el preu serà del 70% del preu unitari de la sala.

Dins aquest temps s’hi comprèn el temps de muntatge i desmuntatge.


EXCÉS D’HORARI

La jornada completa o normal comprèn de les vuit   a les 22’00 hores. Cada hora
o fracció  que superi aquesta jornada té un recàrrec d’un 20% sobre la tarifa de la
sala.

El mateix recàrrec serà d’aplicació quan les sales s’utilitzin en jornada del matí o
capvespre i es superi el temps d’utilització corresponent.

ESPECIFICACIONS DE LES TARIFES
 
1.- Aquests preus inclouen la neteja , aire condicionat, il·luminació bàsica, així
com a la disponibilitat de dos tècnics ( per a control de só i de il·luminació i aire
condicionat) i un recepcionista en jornada normal.

2.- Els dies emprats per muntatge i desmuntatge  de les sales tindran un
descompte d’un 50% sobre les tarifes.

Quan la utilització privativa provoqui la destrucció o el deteriorament de
qualsevol element de les instal·lacions, el beneficiari sense perjudici del
pagament de la taxa, s’obliga al reintegrament del cost total de les despeses
corresponents de reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu
import.

Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà al municipi  amb la quantitat
igual al valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos.

L’Ajuntament no pot condonar total o parcialment la indemnització  o el
reintegrament a què es refereix aquest article. 

 

 

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits