Procediments selectius de l'oferta de personal laboral inclosos en l'oferta d'estabilització del Consorci de la ciutat romana de Pollentia

Fecha de modificación: 17 de febrer de 2023

Es fa pública la publicació al BOE de l'oferta de places del Consorci de la Ciutat romana de Pollentia.

El termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb les previsions de la Disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El termini de presentació de sol·licituds és fins dia 6 de març de 2023.

Documentos

Desarrollado por 3digits