CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D´UN SOFTWARE I EL SEU MANTENIMENT PER LA GESTIÓ D´ACCÉS I VENDA DE TIQUETS PER ACCEDIR A LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT D´UN SOFTWARE I EL SEU MANTENIMENT PER LA GESTIÓ D´ACCÉS I VENDA DE TIQUETS PER ACCEDIR A LA CIUTAT ROMANA DE POL·LÈNTIA

CONTRACTE EN LICITACIÓ

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Junta Rectora del Consorci Ciutat Romana de Pollentia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de onze (11) dies hàbils, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 30/07/2019 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=lNsbdkyBnmqmq21uxhbaVQ%3D%3D

 

 

  • Número d'expedient: CNCP-01/2019
  • Tipus de contracte: Contracte Mixt
  • Data de modificació: 11 de juliol de 2019
  • Fase de contractació: Plec de Condicions
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits