Resum de sessió plenària

Resum de la sessió plenària extraordinària de dia 18 de novembre de 2021

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Dijous 18 de novembre de 2021  a les 9h s’ha celebrat sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia. Així quedaren els punts de l’ordre del dia:

1-      Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior.  Aprovada per unanimitat amb una esmena del PP.

2-      Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior a data 22 d’octubre de 2021. Aprovada per unanimitat.

3-      Donar compte de la Resolució 2021/2174 d’aprovació del cost efectiu dels Serveis de l’exercici de 2020. Es donen tots els grups per assabentats.

4-      Examen proposta d'acord aprovació inicial de la Modificació pressupostària 03_2021 del Consorci Ciutat Romana de Pol·lentia per  suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides. Aprovada la modificació per majoria 9 vots a favor (PSOE i PI) i 8 vots en contra (Més x Alcúdia, PP, Vox, U x Alcúdia, Ciutadans i Podemos).

5-      Examen proposta d'acord aprovació inicial MC 04_2021 del Consorci Ciutat Romana de Pol·lentia per suplement de crèdit finançat amb majors ingressos. Aprovat per majoria amb 11 vots a favor (Psoe, Pi, MxA, i Podemos, i 6 abstencions (Pp,Vox, UxA, i C’s)

6-      Examen proposta d'aprovació inicial MC 27_2021 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Aprovada per majoria 10 vots a favor(Psoe,Pi,MxA), 6 abstencions(Pp,Vox,UxA,i C’s) i 1 vot en contra (Podemos).

7-      Examen proposta d'acord d'aprovació de les bases reguladores del concurs d'aparadors de Nadal 2021. Aprovat per majoria 12 vots a favor (Psoe, Pi, MxA, UxA, i Podemos)  i 5 abstencions (Pp, Vox i C’s)

8-      MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS en relació  a la presentació de projectes per a finançar amb els romanents. La moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra (Psoe,Pi, MxA), 5 vots a favor (Podemos, Ciutadans i Pp), i 2 abstencions (Vox i UxA)

9-      MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS relatiu al suport a l'atenció primària motiu de la campanya "SALVEM L'ATENCIÓ PRIMÀRIA". La moció ha quedat aprovada per 16 vots a favor (Psoe,Pi,MxA, Pp, UxA, Ciutadans i Podemos)  i 1 en contra (Vox).

10-   MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS en relació al Catàleg de camins Públics Municipals.la moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra (Psoe, Pi, i MxA),  1 vot a favor (Podemos) i 6 abstencions (Pp, Vox, UxA, i Ciutadans)

11-   MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS en relació als Aparcaments il·legals. La moció no ha s’ha aprovat per 10 vots en contra (Psoe, Pi, MxA), 2 vots a favor (Vox i Podemos) i 5 abstencions (Pp, UxA i Ciutadans)

12-  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal VOX per a la millora de les parades i la seguretat en el Transport Escolar del nostres menors. La moció s’ha aprovat per unanimitat, amb una esmena introduïda pel Psoe.

13-  Propostes i mocions d’urgència. No hi ha hagut cap moció d’urgència.

 

Després dels decrets de batlia a l’apartat de Precs i Preguntes.

Fina Linares del PP, ha demanat sobre la subvenció de Cas Vicari i sobre subvencions de diverses obres que no han sortit a licitació. Des del govern, Martí Garcias diu que sobre la de Cas Vicari no s’ha fet l’ingrés del que es va acceptar amb la valoració de tot el certificat. Altres subvencions s’ha demanat un allargament de termini de concessió d’aquestes subvencions d’obres que no han sortit a licitació. Des del govern s’ha posat a disposició del grup la documentació.

Fina Linares ha demanat sobre la situació del servei de socorrisme, i dels treballadors, i que, demanaran per escrit els informes explicatius del que pugui haver passat. Domingo Bonnín, referint-se a les darreres publicacions a premsa, ha expressat que  hi ha una sèrie de treballadors que manifesten incompliment de contracte durant 4 dies del mes de setembre, quan a treballadors damunt la platja. I un dia del mes d’octubre. L’empresa ja va ser sancionada per la situació del mes de setembre i per al tema del mes d’octubre s’ha obert expedient sancionador. A més, ha afegit, se demanaren explicacions a l’empresa. I segons els informes de la coordinadora essent cert la situació donada, en cap moment el servei ha estat desatès, el personal ha estat suficient.  Amb la mancança d’aquesta gent, un dia del mes d’octubre i 4 dies de setembre, amb això i tot, amb el nou contracte tenim una persona més al servei i s’ha mantingut la mateixa gent, ja que se va afegir una persona més al contracte nou, segons ha dit el regidor responsable. Les baixes al mes de setembre foren produïdes dos socorristes convivents confinats una setmana.

Des del PP se demana que s’hi estigui atent a aquest tema. I des del govern municipal s’ha subratllat l’ absoluta confiança i credibilitat cap a la coordinadora, qui assegura que en cap moment hi ha hagut el servei de socorrisme desatès.

La regidora Linares demana sobre els llums de Nadal que s’estan instal·lant i no s’ha fet licitació. Si finalment el cost serà de 60.000 euros. Des del govern, el regidor de festes Gabriel de Hevia, ha expressat que no hi havia  temps, perquè s’hi ha de posar amb antelació suficient. No es creu que arribi el cost a aquesta quantitat, el sobrant anirà al romanent.

També des del PP s’ha demanat sobre les mesures per algunes de les activitats de Nadal, com el mercadet. El regidor de festes ha expressat que s’estudien diferents possibilitats, intentant  esponjar les paradetes i també alternatives per evitar aglomeracions per al Pare Noel.

Des del PP, el regidor Rafel Ferrer ha demanat sobre la restauració del cavall, i la batlessa ha explicat el procés després de l’accident del camió que xocà amb ell, el desmuntatge, i que se restaura al taller de Sarasate, i una vegada restaurat se tornarà a col·locar.

També ha demanat quines tasques pensen dur a terme amb el SOIB, ja que hi ha sotracs, voravies en mal estat entre d’altres. El regidor de serveis Martí Garcias ha dit que hi ha una planificació, amb un Cronograma fins al mes de març amb les actuacions que se duran a terme amb un inventari de prioritats.

Veronica Caro del PP Ha demanat quina previsió tenen  per posar en marxa el Bus escolar de Nostra Sra. De la Consolació, ja que l’APIMA ha fet un registre sol·licitant resposta. La regidora d’educació Antonia Cànaves ha dit que no és competència municipal però és un servei que s’ha donat i se dona als centres escolars. S’havia de fer una modificació del contracte. El departament de contractació està saturat i s’ha retardat, i quan estigui  es donarà el servei, segurament a partir de desembre.

Des de Vox, el regidor Joan Sendín ha parlat sobre el tema de la vaga del personal de l’empresa de recollida de fems si haurà alguna sanció. Domingo Bonnín ha expressat que se’ls demanà que es descomptin de la factura els dies de la vaga que no es va donar el servei.

També el regidor Sendín ha demanat sobre les obres dels quioscos de la platja. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que es presentaren al·legacions al projecte i una vegada resoltes es mirarà si es pot començar, ja que s’han de complir els pertinents terminis. Des del grup Vox també s’ha demanat sobre la sanció de 75.000 € a l’Ironman pel tema de la llei de residus. La batlessa ha respost que s’ha estat parlant amb medi ambient, es considera una sanció desmesurada i l’empresa farà les pertinents al·legacions i s’espera que es pugui resoldre favorablement.

Des d’UxAlcúdia la regidora Carme Garcia va realitzar un prec perquè es facin els passos peatonals inclusius a les escoles, , per als infants que tenen autisme o Asperger. Des del govern municipal la batlessa va agrair el suggeriment. També ha demanat si es reunirà la junta de portaveus per fer propostes dels pressuposts, des de batlia se li ha explicat que el pressuposts és molt limitat però sí que es pot reunir. C. Garcia ha demanat les passes donades de cara a la solució del centre de dia. La regidora A. Lobo ha expressat que s’ha trasllat al Consell i govern tota la documentació que han demanat per poder fer el trasllat dels usuaris. Després poder fer una intervenció d’urgència a la planta baixa per poder reobrir el centre de dia mentre se programa l’obra que s’ha de fet però poder traslladar el centre de dia, a dia d’avui només hi ha 3 persones interessades en el centre de dia. També s’han mirat llocs alternatius i s’informarà a  de les passes que es vagin donant i de la reunió propera amb la Conselleria i l’Imas. S’esperarà fer l’obra quan es traslladin els majors de la residència.

Sobre el tema dels socorristes també va intervenir C.Garcia demanat sobre el tema de les hores extres i dies lliures. I com poden solucionar el problema de falta de socorristes en anys futurs quan hi hagi més visitants. D.Bonnín ha puntualitzat que amb aquesta empresa hi ha una persona més a les torres. I ha recordat que  segons els informes que tenim de la coordinadora en cap moment ha estat desatesa la platja. I ja se la va sancionar en el moment puntual abans esmentat. Ha recalcat que el servei s’ha complert el cent per cent.

Sobre la notícia del tren cap a Alcúdia, ha demanat la regidora d’UxA, i des del govern han expressat que de moment no es té constància.

Azahara Machado, de Ciutadans ha demanat com funciona la línia verda donada la tardança en algunes peticions.  El regidor Garcias li ha explicat les passes que es dona i que estarà controlant aquests tempos. La regidora de Ciutadans ha demanat que s’agiliti el conveni amb la Conselleria d’afers socials per a podear licitar les obres a l’Alberg de la Victòria. I també des de Ciutadans s’ha demanat s sobre la retirada de cartells indicatius al Passeig Máritim. Des del govern municipal es va dir que no era competència de l’Ajuntament però que es demanarà. També A.Machado demana tancar amb unes barraeres el parc infantil de l’Avinguda Mèxic.

El regidor de Podemos José Manuel Aranda demana sobre la gestió feta a la WTM, des del govern el regidor Cladera expressà que enguany no s’hi va acudir per mor de pandèmia. I també Aranda demanar sobre l’auditori prèvia a l’adhesió a l’associació de los Pueblos más bonitos. El regidor explicà que veieren de la importància i l’impacte de l’associació a la FITUR quan varen recollir el diploma. La batlessa digué que tornaran a demanar que es passi l’auditoria.

J.M.Aranda de Podemos ha demanat sobre el Pla de gestió sostenible de l’aigua que ha d’estar fet abans del 20 de desembre. La batlessa Bàrbara Rebassa  comentà que s’està fent el pla hidrològic i que quan estigui se’ls facilitarà. Des del grup Podemos s’han formulat dos precs: fer públic el cronograma del pla de manteniment. El regidor Martí Garcias i la batlessa han puntualitzat que no es pot fer públic perquè es podrien fer canvis, per circumstàncies o prioritats i que a més se fa sota criteris tècnics. Un segon prec ha estat per la batlessa. Ha demanat el regidor Aranda que se pengi l’agenda de la batlessa com a altres municipis i que les convocatòries de plens ordinaris sigui el primer dijous de cada mes, per organització. La batlessa apuntà que no té res que amagar sobre l’agenda, i sobre el plenari, B. Rebassa ha explicat que escolta als diversos regidors i que mira que vagi bé als membres del consistori, solucionar. I farà el que la majoria opini, respecte als plens ordinaris i se mirarà que sigui el dia que toca.

En el transcurs del ple la batlessa ha llegit un manifest, que així li demanà  l’associació de lluita contra el càncer, per visibilitzar el dia mundial contra el càncer de pulmó.

 

22 de novembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits