Resum de sessió plenària

Resum de la sessió plenària celebrada dia 7 d'octubre de 2021

NOTA DE PREMSA RESUM DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DEL 7 D’OCTUBRE DE 2021.

 

La sessió plenària ordinària celebrada dia 7 d’octubre de 2021 ha contat amb 15 punts a l’ordre del dia a més de decrets de batlia i precs i preguntes, així han quedat els punts:

  1. Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. Aprovada per Unanimitat.
  2. Examen i aprovació proposta aprovar cessió gratuïta parcel.la a favor de la Comunitat Autònoma perquè es destini a l’execució d’un centre integrat de Formació professional d’hoteleria i turisme i futur centre d’acollida de l’oferta formativa actual d’hoteleria i turisme de l’Ies. Aprovada per unanimitat.
  3. Examen i aprovació proposta de modificació transitòria ordenança d’expedició carnet abonat d’esports. Aprovat per 11 vots a favor (Psoe,Pi,Més i Podemos) i 6 abstencions (Pp, Vox, UxA, C’s)
  4. Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 4-2021. El punt s’ha aprovat amb 13 vots favorables(Psoe,Pi,Més,UxA,Ciutadans,Vox), un vot en contra (Podemos) i 3 abstencions (Pp).
  5. Examen i aprovació proposta desestimació al·legacions i aprovació definitiva MC 22-2021. S’ha aprovat per 10 vots a favor (Psoe,Pi i Més) i 6 abstencions (Pp,Vox,UxA,C’s) i un vot en contra (Podemos).
  6. Examen i aprovació proposta ratificació i aprovació segona modificació del contracte privat de patrocini de l’esdeveniment esportiu IRONMAN 70.3. s’ha aprovat amb 10 vots a favor(Psoe,Pi i Més) 6 abstencions(Pp,Vox,UnióxAlcúdia, Ciutadans) i un vot en contra(Podemos).
  7. Examen i aprovació proposta de ratificació i aprovació de la resolució de nomenament dels representants a la junta Rectora del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca. S’ha aprovat per unanimitat.
  8. MOCIÓ que presenten els Grups municipals Psib-Psoe, Pi, i Mës amb motiu del dia europeu de les llengües. La moció s’ha aprovat per 15 vots a favor(Psoe, Pi, Més, UxA, Pp i Podemos), una abstenció(Ciutadans) i un vot en contra(Vox).
  9. MOCIÓ que presenta el Grup municipal Pp per  a la millora dels processos selectius i formació de les Policies locals per esmenar la manca d’efectius de Policia local als Municipis. La moció no ha quedat aprovada per 11 vots en contra(Psoe,Pi,Més i Podemos) i 6 vots a favor (Pp, Vox,UxA i C’s).

10. MOCIÓ que presenta el Grup municipal Vox en favor del llenguatge. La moció no s’ha aprovat amb 11 vots a en contra (Psoe,Pi, Més i Podemos) 5 abstencions(Pp, UxA i Ciutadans) i 1 a favor (Vox).

11. MOCIÓ que presenta el Grup municipal Podemos sobre redacció pla especial de la zona arqueològica de Pollentia. La moció no s’ha aprovat amb 11 vots en contra(Psoe,Pi,Més per Alcúdia i Vox), 4 abstencions (Pp, Ciutadans) i 2 vots a favor(Unió per Alcúdia i Podemos).

12. MOCIÓ que presenta el Grup municipal Podemos sobre redacció pla especial de conjunt històric artístic de la Ciutat d’Alcúdia. la moció no s’ha aprovat amb 10 vots en contra(Psoe,Pi, MéxAlcúdia) 6 abstencions (Pp,Vox, UnióxAlcúdia, Ciutadans) i 1 vot a favor(Podemos).

13. MOCIÓ que presenta el Grup municipal Podemos sobre inventari municipal, patrimoni públic municipal de sòl i compliment de la llei de transparència. La moció s’ha aprovat per Unanimitat.

14. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal Podemos de relació de projectes a incorporar al P-2022 a càrrec del romanent líquid de l’any 2021. La moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra(Pose,Pi,Més), 6 abstencions(Pp,Vox,UxA,C’s) i 1 vot a favor(Podemos).

15. Propostes i mocions d’urgència. S’ha presentat un punt s’ha votat la urgència amb 16 vots a favaor(Psoe,Pi,Més,Pp, Vox,UxA,C’s) i un en contra(Podemos). S’ha passat al punt Examen i aprovació proposta de desestimació al.legacions i aprovació definitiva MC 19_2021. S’ha aprovat per 10 vots a favor (Psoe,Pi i Més) i 6 abstencions (Pp, Vox,UxA,C’s) i un vot en contra (Podemos).

 

Després de donar compte dels decrets de batlia, a l’apartat de Precs i Preguntes, des del PP, la regidora Josefina Linares ha demanat sobre la solució al centre de dia. Tant la batlessa com la regidora de serveis socials parlen que s’ha de trobar una solució ja que ha estat tancat per mor de la pandèmia però no era un lloc adequat ni abans ni ara, no es pot compartir espai amb els membres de la residència.

D’aquí que a la propera junta de portaveus s’informarà de les propostes que hi ha. Des del Pp es diu que s’entén que no és lloc adequat però que han tengut un any per pensar una solució. Des del govern municipal se diu que es prendran decisions que seran valents per tenir un centre de dia digna.

S’ha demanat si es treurà a licitació novament la plaça de toros que ha acabat el contracte, que consideren que ja que és patrimoni històric se de mantenir i preservar. Des del govern municipal s’ha dit que no pensen treure-ho a licitació, sinó que pensen fer un altre projecte que es comentarà en el seu moment precisament per fer el manteniment que ara ja s’està fent neteja, arreglant desperfectes.

També F.Linares demana sobre les pistes de tennis abandonades de la carretera d’Artà que donen molt mala imatge, que pensa fer el govern. La batlessa comenta que legalment no s’ha trobat la fórmula per poder fer una permuta, de moment no és viable cap conveni, sobre les pistes de tennis, se pot requerir a la propietat perquè tanqui aquesta zona adequadament.

Sobre els pisos de davant l’escoleta que varen esser donats a l’Ajuntament, la regidora del Pp demana com està la situació. La batlessa diu que els pisos tenen contracte tot el 2022, i el manteniment va a compte de l’ajuntament. també des del PP es demana que la grua municipal quan sigui requerida no es torbi més de 10 minuts. Així ha expressat J.M.Bennassar que recollia el suggeriment, i que quedi reflectit als plecs de contractació del servei. També es demana que enguany l’ATIB hagués pogut també donar fins dia 2 de desembre com a període voluntari pels imposts i taxes. Des del govern municipal s’ha recordat que l’any passat va ser una excepcionalitat la regidora d’hisenda ha expressat que enguany hi ha hagut temps per poder-se acollir-se al pagament fraccionament, i que està en els terminis d’abans de la pandèmia.

S’ha referit novament que el pont de la zona d’Alcudiamar està perillós i ja s’havia dit que se llevaria. Així ho ha tornat a reafirmar la batlessa, l’APB sen fa responsable i ho retirarà.

També F.Linares s’ha referit a la fira, si els stands pagaven. La regidora A.Cànaves responsable de fira ha dit que s’ha seguit la mateixa normativa de mercats no cobrar l’ocupació, i les atraccions han pagat per activitat no per ocupació. Des de l’oposició es considera que hi havia un bon grapat d’atraccions i se creaven coes i haguéssim pogut col·locar les atraccions de manera més esponjada, ja que el municipi és extens. Des del govern, tant la regidora com la batlessa han afirmat que sí que n’hi havia més perquè ha estat un sector que ha patit durant la pandèmia no ha pogut muntar a cap municipi i  que se va mirar de repartir també algunes atraccions a Prínceps d’Espanya i que s’aplicaven les mesures de desinfecció pertinents. No volien fer una macro fira, i que aquesta fira va ser mirada amb lupa, i motles de persones han dit que se podien seure, i passejar.

Sobre la vaga de l’empresa de neteja de dia 14 d’octubre ha demanat el Pp com pot afectar la neteja del municipi dies abans de l’Ironman. Des del govern municipal ha explicat el regidor responsable Domingo Bonnín es té present el tema de l’Ironman, no és una vaga al municipi sinó a les Illes Balears,  convocada per CCOO. A la reunió amb Ironman se’ls hi va posar damunt la taula i hi ha alternatives, en cas que la vaga estàs en marxa. Martí Garcias ha recordat que l’ironman no és objecte de contracte de l’empresa de recollida de fems, que és un contracte a part. Des del PP se recorda que no és el fems que generi l’esdeveniment sinó la mala imatge que pugui generar la vaga. Des del govern municipal s’ha expressat que es té previst.

 

La regidora del Pp Veronica Caro demana sobre els grups de manteniment que hi ha llista d’espera. És una activitat d’esports per la gent gran que la realitza el Consell especifica el regidor Joaquín Cantalapiedra, afegint que, respecte a les activitats pròpies s’està mirant de treure un contracte el més aviat possible per poder-ne fer. També demana la regidora sobre la remodelació del pavelló de gimnàstica. I des del govern J.Cantalapiedra li informe que se redacten els plecs per poder treure a licitació si pot ser abans de final d’any. Demana sobre altres qüestions de manteniment, de punts que s’inunden  i de necessitat de control de la velocitat a alguns punts del Port. La batlessa ha dit que s’estudien solucions.

També sobre el tema de l’estol que es va omplir d’aigua. Des del govern municipal se diu que ja el tema està solucionat, obrint una arquet nova per reconduir l’aigua de pluja. Diu el regidor de manteniment Martí Garcias la regidora d’educació Antònia Cànaves afegeix que des de l’escoleta les treballadores han fet un protocol d’actuació davant situacions com d’haver de evacuar l’alumnat.

El regidor de Vox Joan Sendín ha demanat sobre les mesures a prendre davant les pèrdues d’aigua potable, d’un 34%, dades publicades a un article d’UH. La batlessa expressa que a rel d’un estudi econòmic de Fusosa se veia les pèrdues elevades i se’ls va requerir a fer  les actuacions pertinents perquè no passàs.

La regidora Carme Garcia d’Unió per Alcúdia ha volgut  unir-se a l’emoció d’una família alcudienca per la troballa de les restes de Miquel Pasqual Quetglas afusellat el 37. La batlessa ha expressat la visita que realitzà a la família després que el govern l’informés i compartia l’emoció després de tant d’anys, que un fill pugui plorar a son pare. Des d’UxA, varen manifestar l’agraïment per les tasques de manteniment al Pac d’Alcúdia per part del regidor Martí Garcias.

La regidora ha demanat altres qüestions de manteniment a zona de pàrquing, solucionar una voravia, i sobre el wifi. Des del govern municipal sen va prendre nota i sobre el projecte del wifi s’ha remès ja un projecte al Consell i se n’estudien des d’urbanisme altres dos, expressa la batlessa. També la regidora d’UxA, ha demanat fer una campanya conjunta medi ambient i recollida de fems, lloant l’entrega de contenidors als centres però fer una campanya conjunta. Tant el tinent de batle Domingo Bonnín ha expressat que a pesar de disposar de servei de recollida selectiva a domicili, se tira malament, s’estudia l’aplicació de sancions. I per part del regidor Tomàs Adrover ha explicat la campanya d’entrega de contenidors a tots els centres educatius per la recollida selectiva. Igualment la regidora ha demanat novament sobre les ordenances del cementiri la regidora Agüi Lobo diu que se va fer una publicació però després amb la pandèmia va quedar aturat. La batlessa ha afirmat que es va considerar que no era moment de més taxes a la gent.

 

Des de Ciutadanas amb la regidora Azahara Machado s’ha demanat sobre la situació d’abandonament d’alguns carrers de la zona dels  Siestas. Ha expressat que fa uns mesos la batlessa li passà el conveni regulador amb Bellevue de data 1996, i que a la zona dels aparcament dels Siestas és un abocador, restes d’obra, els carrers tenen forats. I hi ha faroles sense llum. Considera que s’hauria de fer una revisió del conveni.

La batlessa Bàrbara Rebassa ha afirmat que la zona dels Siestas no té a veure amb l’esmentat conveni. Han mantingut converses amb els veïnats i s’ha de discernir que és de Bellevue i que és dels Siestas. També ha expressat  s’ha requerit en diverses ocasions a Bellevue, i que es mirarà amb més detall.

Des de Ciutadans s’han plantejat altres  qüestions de seguretat de trànsit, funcionament de semàfors a diverses zones del municipi, i limitacions de velocitat.

Des de Podemos el regidor Jose Manuel Aranda ha demanat sobre els projectes de subvencions dins les línies del Fons europeus. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que Alcudia Techmar s’ha demanat com a fons europeus i des del govern l’han inclòs com a projecte estratègic, i a una convocatòria de comerç també de fons europeus s’ha sol·licitat un projecte de tota la zona dels Llacs des d’Avinguda Tucà, carretera d’Artà Pere Mas i Reus. S’ha tengut reunions amb la conselleries de turisme del Consell i s’han determinat dos projectes en combinació amb els municipis de la zona de les dues badies, macro-projecte en temes arqueològic si culturals i la ruta natural de la zona Nord.

Ell regidor de Podemos ha demanat sobre la convocatòria del consell escolar municipal. Des del govern municipal la regidora d’educació ha informat que abans de final d’any se convocarà. S’esperava tenir el tema de l’escola d’hoteleria per informar-ne als centres.

I per últim  des de Podemos J.M.Aranda sobre Alcúdia Techmar ha recordat que demanaren se ‘ls entregà el projecte però que els falta el pla estratègic i la batlessa B.Rebassa ha afirmat que se li passarà.

 

14 d'octubre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits