Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 2 de setembre de 2021

ACORDS DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA EN DA

 

Aquest dijous dia 2 de setembre s’ha duit a terme la sessió plenària ordinària a l’Ajuntametn d’Alcúdia, amb un total de 21 punts a l’ordre del dia. Aquests són els acords adoptats i un resum dels precs i preguntes.

1-Examen i aprovació de la sessió extraordinària de data 8 de juliol de 2021. S’ha aprovat per 16 vots a favor(Psoe,Pi, MxA, Pp,Vox,UxA,C’s)  i 1 en contra(Podemos).

 

2-Examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior (29.07.2021) s’ha aprovat per unanimitat.

 

3-Examen i aprovació proposta d’aprovació Compte General exercici  2020. Aprovat per majoria 6 abstencions PP, Vox UxA i Ciutadans; 1 en contra Podemos, i 10 vots a favor Psoe, Pi, i MxA.

 

4. Examen proposta donació compte resolució aprovació línies fonamentals Pressuposts 2022. S’han donat per assabentats.

5. Examen i aprovació proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit3/2021. S’ha aprovat per majoria. 11 vots a favor Psoe, Pi, MésxAlcúdia i UnióxAlcúdia, 5 abstencions Pp, Vox, C’s i 1 vot en contra Podemos.

6. Examen i aprovació proposta desestimació al·legacions i aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit 17/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Aprovat per majoria, 16 vots a favor (Psoe, Pi, MxA, Pp,Vox,UxA, C’s) i 1 vot en contra(Podemos).

7. Examen i aprovació proposta d’acord modificació puntual  RLT 01/2021.  Aprovat per majoria, 16 vots a favor i 1 abstenció (Podemos).

8. Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial MC 19/2021, de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria, per a despeses generals. Aaprovat per majoria 6 abstencions PP, Vox, UxA, i C’s, 1 vot en contra Podemos, i 10 a favor. Psoe, Pi, i MxA.

9. Examen i aprovació proposta modificació de la plantilla de personal 01/2021 (plaça responsable de contractació i TAG Contractació) . aprovat per majoria, amb 16 vots a favor(Psoe, Pi,MxA,Pp,Vox,UxA, C’s)  i 1 en contra (Podemos).

10. Examen i aprovació proposta d’aprovació inicial de la modificació pressupostària 22/2021 per suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria. Aprovat per majoria amb 16 vots a favor(Psoe, Pi,MxA,Pp,Vox, UxA, C’s)  i 1 en contra (Podemos).

 

11. Examen i aprovació proposta d’adhesió al conveni subministrament d’informació de caràcter tributari AEAT/ FEMP a les entitats locals. S’ha aprovat per unanimitat.

12. Examen i aprovació proposta modificació pla estratègic de subvencions per canviar l’import de les beques de llibres de text. S’ha aprovat per unanimitat.

13. Examen i aprovació proposta aprovació bases beques llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 2021-2022. S’ha aprovat per unanimitat.

14. Examen i aprovació proposta relativa a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions d’ajuts econòmics Estudis universitaris curs 2020-2021. S’ha aprovat per unanimitat.

15. Examen i aprovació proposta relativa a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions d’ajuts econòmics Estudis Batxillerat, Formació professional, grau mitjà i grau superior curs 2020-2021. S’ha aprovat per unanimitat.

16. Examen i aprovació proposta relativa a l’aprovació de les bases reguladores de subvencions d’ajuts econòmics Erasmus Plus 2020-2021.s’ha aprovat per unanimitat.

17. MOCIÓ que presenta el grup municipal PODEMOS en relació a propostes per a l’elaboració del projecte de PRESSUPOSTS GENERALS 2022.

La moció no s’ha aprovat amb 16 vots en contra (Psoe, Pi,MxA,Pp,Vox,UxA, C’s)  i 1 vot a favor (Podemos).

 

18. MOCIÓ que presenta el grup municipal PODEMOS projectes programes per uns pressuposts socials de 2022. El punt no ha quedat aprovat amb  11 vots en contra, Psoe, Pi, Més i Vox, 5 abstencions Pp, UxA i C’s i 1 vot a favor, Podemos.

19. MOCIÓ que presenta el grup municipal PODEMOS sobre Polítiques fiscals. No s’ha aprovat amb  10 vots en contra de Psoe,Pi  i Més, 4 vots a favor Pp i Podemos, i 3 abstencions Vox, UxAlcúdia i Ciutadans.

20. MOCIÓ que presenta el grup municipal PPODEMOS sobre Ordre d’execució per a conservació Central Tèrmica Alcúdia 1. El punt no ha quedat aprovat per 10 vots en contra, Psoe, Pi i MxA,  6 abstencions Pp, Vox, UxA i Ciutadans i 1 vot a favor Podemos.

 

21. Propostes i mocions d’urgència.

A aquest punt s’ha presentat el conveni de beques de menjar escolar per als centres públics d’educació infantil. S’ha aprovat per unanimitat la urgència i el punt ha quedat aprovat per unanimitat.

Després de donar compte dels decrets de batlia s’ha passat als Precs i Preguntes.

Fina Linares del PP demana que ara que es forma part de “Los pueblos más bonitos” es tengui en compte la neteja i manteniment de zones verdes, que consideren una deixadesa i que hi ha queixes dels ciutadans i que es vigili l’empresa contractada. Domingo Bonnín explica que l’empresa passa l’informe i es revisa pels tècnics, potser hi hagi hagut alguna mancança però si no es compleix al cent per cent es compensa amb més intervencions a posteriori. i Martí Garcias, respecte a la jardineria ha comentat els imponderables del temps,  l’esforç que es fa en temes com la poda i la quantitat  de zones de jardineria que no estan dins l’actual contracte, com pot ser, ha posat com exemple el parc infantil del Barcarès.

 

La batlessa subratlla que la pressió és molt gran, encara que no eximeix cap responsabilitat, El regidor Tomàs Adrover  informa que s’ha fet una desratització al Parc Jaume II, que entra dins les prop 170 actuacions globals.

Des del PP, Fina Linares demana sobre les queixes dels socorristes, publicades a un mitjà de comunicació. l regidor responsable Domingo Bonnin explica la informació que es disposa, i subratlla que en cap moment les platges han estat desateses i que es fa un esforç, com sempre s’ha fet, per donar un bon servei a les platges. Recorda el procés de la nova contracta. Respecte a les queixes, explica que després de 12 dies de nova empresa, cinc treballadors dia 26 d’agost presenten l’escrit manifestant les seves queixes. Se’ls envià  una còpia del plec de condicions del concurs recorda que la  d’informació és pública i a partir d’aquí se va parlar amb la coordinadora de salvament que digués exactament quan a mitjans i personal, quan a l’empresa nova, un informe que també està dins l’expedient i a part de fer una relació del material aportat de l’empesa,. Subratlla que  en cap moment la platja no ha estat desatesa ni amb personal i amb material, 14 d’agost vint persones amb la titulació corresponent, i tot el material necessari sobre la platja. S’ha demanat explicacions a l’empresa quan a les altres denúncies, aquesta  va negar amb tot moment que hi hagués cap maltracte, cap vexació cap al personal. Si que va reconèixer que qualcun del persona subrogat, no disposava del contracte formalitzat, si d’alta a la seguretat social,  perquè l’empresa sortint, fins dia 26 d’agost sembla que no els va passar la informació necessària per regularitzar els contractes. Bonnnín afirma que respecte al procés per a la nova contracta, s’ha seguit el procediment de manera impecable. El govern municipal es compromet a passar l’informe de la coordinadora, tal i com es demana des del grup de l’oposició.

També Fina Linares del PP es queixa sobre la mala imatge que donen els balnearis tancats. Es compta des del govern municipal tant el tinent de batle Domingo Bonnín com la batlessa Bàrbara Rebassa, el procés seguit, els terminis i com va anar amb l’empresa adjudicatària primera candidata que no presentà la documentació, després va seguir el procés amb  la segona candidata, tot el procés s’endarrerí. Des de l’oposició es recorda que s’hagués pogut fer el procés abans i des del govern municipal es recorda que es feren les pertinents consultes, que s’està subjecte als ritmes del procés adjudicatari. Es demanà agilitat i previsió, des de  l’oposició de cara a la licitació de les futures obres dels balnearis i així com els serveis i des del govern municipal explica que pràcticament està enllestit a falta de l’informe tècnic final. La regidora de contractació Joana Maria Bennasar va dir que es compleixen en cas de les propostes d’adjudicació amb els tempos i condicions que marca la llei.

Des del PP la regidora Verónica Caro parla sobre la presència de persones adultes a un parc on  hi fumen i beuen. La batlessa afirma que la policia en té constància, i que es mira de solucionar.

 

Des del grup de Vox el regidor Joan Sendín demana sobre els passos de vianants a Prínceps d’Espanya i a c. Diana. El govern municipal explica que aquests dos projectes estan ja a  contractes menors. També demana que l’ajuntament prengui mesures per la presència de tot terrenys a zones com la Victòria i Son Sant Martí, tant la batlessa Bàrbara Rebassa com el regidor de medi ambient Tomàs Adrover respongueren que s’està fent el pla d’usos a la zona de la Victòria Sant Martí, que s’han delimitat zones amb pedres, per mirar d’evitar la situació i es recorda  que hi ha un problema de saturació molt gran i els efectius policials actuals no són suficients. El regidor Adrover subratlla que s’ha de fer una reflexió sobre els cotxes particulars a zones de muntanya com el Coll Baix, per regular el nombre de vehicles.

La regidora Carme Garcia des d’Unió per Alcúdia demana que es torni a posar en marxa la junta de portaveus. La batlessa ha dit que així ho farà. També ha demanat d’acondicionar amb grava, per mor de la pols, la zona del solar de devora el c. Eclipsi. Des del govern municipal han expressat que hi posaran una solució.

També demana que s’habiliti un espai de càrrega i descàrrega, per evitar els vehicles a la zona del Passeig Pere Ventayol. Des del govern municipal la batlessa Bàrbara Rebassa  recorda que s’ha de complir els horaris que estan estipulats, com a zona peatonal que és, encara que en parlarà amb la policia, igualment així ho subratlla el tinent de batle D.Bonnín que recorda que  a molts de municipis amb casc peatonal hi ha els horaris estipulats per aquesta tasca de càrrega i descàrrega.

C.Garcia ha demanat sobre el tema dels doblers sobrants en concepte d’ajudes econòmiques per pal·liar la crisi del covid. B. Rebassa ha contestat afirmativament hi haurà una segona convocatòria,  es va demanar des del Consell de fer una segona convocatòria, rebuda  la resolució i properament se farà la segona convocatòria, seguint el procediment i quan surti ho faran extensiu a tothom. Des d’aquest grup de l’oposició s’ha dit que hi ha altres municipis que a ho han tret. Des del govern municipal es va dir que en el moment que surti la convocatòria ho faran extensió a tothom.

També UxA ha demanat sobre l’obertura del centre de dia la regidora de serveis socials Agüi Lobo ha respost que se va estar a punt d’obrir però per prudència davant la cinquena onada i per no posar en risc els majors s’espera a mitjan setembre o octubre, si així ho recomanen les autoritats sanitàries. Altres qüestions plantejades han estat en relació al mercat del municipi, una bateria de preguntes en relació a algunes “irregularitats” que considera en el mercat. La regidora ha expressat que hi ha els informadors covid 19 al mercat d’Alcúdia, i que al mercat nocturn al Moll, s’ha flexibilitzat horaris tenint en compte que la major afluència és cap a la nit i que es mira per al benestar de tothom, comerciants i paradetes.

 

Des del grup  Ciutadans, la regidora Azahara Machado ha demanat que es faci una revisió d’imbornals i neteja de zona de torrents abans que arribin les pluges fortes. El regidor de manteniment Martí Garcias ha expressat que s’ha començat ja la tasca als llocs que tenen detectats i que se solen inundar de manera puntual.

També ha demanat sobre el pont del passeig marítim, que considera mala imatge i perillós. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expessat que no és de l’ajuntament sinó de l’Autoritat Portuària que varen fer la petició formal i fins dia 31 de desembre s’han d’encarregar del seu manteniment i donada la situació ruïnosa que està des de l’ajuntament vàrem demanar que es llevi. A la propera reunió amb l’Autoritat Portuària la batlessa ho tornarà a demanar perquè es llevi.

També ha demanat que s’agilitin les  Bosses de treball, i des del govern municipal s’ha dit que es va intentant dotar del personal necessari per agilitar les bosses de treball i fer processos selectius, entre d’altres.

Des del grup  Podemos el regidor José Manuel Aranda demana al regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra perquè s’iniciïn les activitats per adults després de la desescalada. El regidor afirma que s’ha parlat amb el grup de veïnades que les activitats se solen treure per octubre i es mirarà de posar en marxa l’activitat que es va suspendre per la covid, ja que gran part eren persones majors i eren de grup de risc.

També sobre el projecte Alcúdia Techmar, el regidor Aranda  afirma que  l’han rebut però seria interessant la presència de tècnics a una reunió i/o comissió amb aportacions dels grups polítics municipals. La batlessa ha dit que el que li ha passat és el que s’ha presentat pels fons europeus, i  estaran informats els grups polítics en tot moment.

També ha demanat per reactivar la junta de portaveus la batlessa ha respost que la reunió de la junta no es prenen acord, ni hi ha documentació, ni ordre del dia, sinó que és un instrument per parlar i per fer  aportacions, sense burocratització.

6 de setembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits