Procediment selectiu creació borsa treball policia local

Fecha de modificación: 6 d'agost de 2022

Es publica diligència del Tribunal qualificador, amb el resultat provisional de la fase de mèrits del procediment selectiu.

Es publica la diligència per fer constar que, d’acord amb l’Acta del Tribunal Qualificador del procediment selectiu per a constituir una borsa de funcionaris interins de Policia Local de l´Ajuntament d´Alcúdia, es fa públic el resultat provisional de la fase de mèrits i la proposta del Tribunal del procediment selectiu. Els interessats disposen de tres dies hàbils des de la publicació dels resultats de la prova, per tal de formular al·legacions o reclamacions a les qualificacions provisionals, per registre d’entrada, dirigides a aquest Tribunal.

Documentos

  • BOIB núm. 57 (tamaño: 165.74 KB)
  • Fecha de publicación: 2 de maig de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits