Ocupació de Via Pública amb taules i cadires.

Fecha de modificación: 16 d'abril de 2021

Edicte aprovació definitiva modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació d'ús públic amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.

EDICTE APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ D'ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES, EXPOSITORS DE COMERÇOS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS, AMB FINALITAT LUCRATIVA, EL QUAL UNA VEGADA SOTMÈS L'ACORD AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA I NO HAVENT-SE PRESENTAT AL.LEGACIONS DINS EL TERMINI ESTABLERT, PER PROVIDÈNCIA DE BATLIA S'HA PROCEDIR A ELEVAR AUTOMÀTICAMENT A DEFINITIU L'ACORD FINS ALESHORES PROVISIONAL.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits