CONTRACTE D'EXPLOTACIÓ DE 5 QUIOSCS-BALNEARIS AL SECTOR I DE LA PLATJA D'ALCÚDIA PER A LA TEMPORADA 2023

CONTRACTE EN LICITACIÓ

 

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA (Alcaldía del Ayuntamiento de Alcúdia, en la PCSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). El termini de presentació de les proposicions serà de quinze (15) dies naturals, fins a les 14 hores del 16è dia natural de presentació, comptadors des de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del contractant de l’òrgan de contractació allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 18 de MAIG de 2023 a les 14.00 h.

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

 

CN-04/2023

  • Número de expediente: CN-04/2023
  • Tipo de contrato: Inici contractes
  • Fecha de modificación: 3 de maig de 2023
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits