CN-13/2022 SERVEI DE REPARACIÓ DE VIALS, VORERES I ELEMENTS DE XARXES DE DRENATGE D’AIGÜES PLUVIALS DEL TERME MUNICIPAL D’ALCÚDIA, TRAMITAT MITJANÇANT PROCEDIEMNT OBERT, CRITERI ÚNIC PREU.

El termini de presentació de les proposicions serà de trenta sis (36) dies naturals, fins a les 14.00 hores del darrer dia de presentació, comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació a la Plataforma. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14:00 hores del primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

Les ofertes que no es presentin a través dels serveis de licitació electrònica del present expedient en la PLACSP seran excloses.

El termini de presentació d'ofertes acaba el 19 de setembre a les 14.00 hores.

Poden consultar els plecs, la documentació complementària i informació de la licitació accedint a la plataforma de contractació del Sector Públic a través del següent enllaç:

CN-13/2022

  • Número de expediente: CN-13/2022
  • Tipo de contrato: Contracte de Serveis
  • Fecha de modificación: 16 d'agost de 2022
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits