Procediment selectiu borsa de treball educadors/es socials

Fecha de modificación: 21 de desembre de 2022

Es publica anunci amb el resultat provisional del concurs de mèrits i s'atorga un termini de TRES DIES HÀBILS (fins 27/12/2022) per realitzar al·legacions i/o reclamacions.

Documentos

Desarrollado por 3digits