Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 3 de febrer de 2022

La sessió plenària ordinària celebrada dia 3 de febrer de febrero de 2022 ha tractat aquests punts de l’ordre del dia amb les següents sentíts en el vot dels 8 grups polítics municipals i amb 15 regidores i regidors assistents.

1. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària-Urgent de data 27/12/2021. Aprovat per unanimitat

2. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària-Urgent de data 30/12/2021. Aprovat per unanimitat.

3. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària anterior de data 11/01/2022. Aprovat per unanimitat.

4. Examen i aprovació proposta sol·licitud subvenció per Instal·lació de punts de recàrrega vehicles elèctrics i pèrgoles fotovoltaiques a l'aparcament de Teodor Canet. Aprovat per majoria, amb 14 vots a favor (Psoe,Pi,MxAlcúdia, Pp,UxA, C’s i Podemos)  i 1 abstenció de Vox.

5. Examen ratificació i aprovació del Decret de batlia sobre la moratòria extraordinària per l’any 2021 en relació a l’acreditació de la formació per a la Carrera Professional. Aprovat per unanimitat.

6. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PP- per a la implantació de mesures urgents de manteniment i reparació de la coberta de la piscina climatitzada. La moció no s’ha aprovat per 9 vots en contra (Psoe, Pi, MxAlcúdia)  i 6 vots a favor (Pp, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans i Podemos).

 7. MOCIÓ que presenta el grup Municipal -PP- sobre el canvi de  sòl/paviment i material del gimnàs Municipal destinat a l'esport de la gimnàstica Artística i Manteniment Físic. La moció no ha quedat aprovada per  9 vots en contra(Psoe, Pi, MxAlcúdia)  i 6 vots a favor (Pp, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans i Podemos).

8. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PP- per a l'adopció de mesures adreçades a la recuperació de la zona de l'Avinguda Pere Mas i Reus. La moció se va aprovar amb el suport de tots els grups polítics municipals per unanimitat.

 

9. MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PP- per l'acondiciament i manteniment urgent de les instal·lacions esportives de Futbol.  Aquesta moció ha quedat aprovat per unanimitat.

10.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -VOX- per a la millora dels pas de zebra del carrer Pol.lentia creuer carretera de l’Estel. La moció no ha quedat aprovada per 9 vots en contra (Psoe, Pi, MxAlcúdia), 5 vots a favor (Pp, Vox, UxAlcúdia,  Ciutadans)  i 1 abstenció (Podemos).

11.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -VOX- per la investigació i anàlisi de la situació de perill actual de la fauna de la Victòria. La moció no ha quedat aprovada per 9 vots en contra (Psoe, Pi, MxAlcúdia), 5 vots a favor (Pp, Vox, UxAlcúdia,  Ciutadans) i 1 abstenció (Podemos).

12.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PODEMOS- sobre el projecte integral de digitalització de l’arxiu municipal , reglament municipal del arxiu  municipal com servei públic : edició del llibre “ La guerra civil a Alcúdia “. La moció no ha quedat aprovada per 10 vots en contra (Psoe, Pi, MxAlcúdia, Vox),  1 vot a favor (Podemos) i 4 abstencions (Pp,UxAlcúdia, C’s) .

13.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PODEMOS- en relació al Portal de Transparència. La moció s’ha aprovat amb el suport de tots els grups polítics municipals, per unanimitat.

14.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PODEMOS- sobre l’estat d’execució del Pla de gestió i prevenció de residus. La moció no ha quedat aprovada amb  9 vots en contra (Psoe, Pi, MxAlcúdia), 1 a favor (Podemos) i 5 abstencions (Pp, Vox, UxAlcúdia i Ciutadans). 

15.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal -PODEMOS- sobre Regularització  de retribucions per  treballs de superior categoria dels Treballadors públics Municipals. Després de la petició des del govern municipal de rectificar el paràgraf referent a la data i retirar-la el punt s’ha  aprovat per unanimitat, amb el suport de tots els grups polítics municipals. 

No havent mocions ni propostes d’urgència, després del decrets de batlia a l’apartat de precs i preguntes des de l’oposició des del Pp la regidora Verónica Caro, demana sobre els usuaris de la piscina, que no han pogut fer l’activitat per mor dels danys de la coberta si se retornarà els doblers. Des del govern, el regidor d’esports  Joaquin Cantalapiedra ha afirmat que sí, que l’empresa concessionària estudia com retornar la quantitat proporcional de les activitats no fetes. També des del Pp s’ha demanat fumigar el cementiri per mor de les cuques. La regidora de sanitat Agüi Lobo ha dit que no en tenia constància però amb medi ambient se farà. La regidora Caro ha demanat sobre la situació de l’skate park, des del govern s’ha dit que s’hi està fent feina. El regidor Cantalapiedra ha matisat que volen que sigui un projecte participatiu i dins les possibilitats s’arreglarà.

 Des del Pp  reiteren que s’adecenti els parcs no només dels elements sinó que també estiguin nets. Diu la batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que els parcs estan en vies d’arreglar-se substituint les peces rompudes i s’ha anotat la qüestió de la  neteja.

Des de Vox, el regidor Joan Sendín ha demanat sobre la llista d’espera de plaça a les escoletes d’educació infantil. Des del govern municipal la regidora d’educació Antònia Cànaves ha dit que no es pot cobrir tota la demanda, potser algunes places en el període d’estiu però que se fa feina, per al projecte de la tercera escoleta d’educació infantil, de doble via, com una solució definitiva.

Des de Vox s’ha demanat sobre el bus escolar de Ca Ses Monges. Des del govern municipal s’ha expressat que va començar el servei de bus després de les vacances de nadal,  i es va constatar que no hi va haver els usuaris mínims per mantenir la línia, pels pocs usuaris. S’ha parlat amb el centre i l’Apima, no hi ha contracta i s’ha considerat que no era de raó que funcioni si no és realment necessari, amb el compromís que al proper contracte s’inclouran les línies de l’escola nova i de Nostra Senyora de la Consolació.

El regidor Sendín per últim ha demanat sobre la situació del projecte de l’escola nàutica i l’escola de turisme. Bàrbara Rebassa ha expressat que se va dur a plenari, hi va haver una segregació dels terrenys, ja hi ha hora demanada al notari per fer la cessió cap al govern i després ja es farà el projecte. Sobre l’escola nàutica el projecte està fet i s’estudiava una zona d’entrada d’embarcacions des del pàrquing de Teodor Canet.

Per part d’Unió per Alcúdia, la regidora Carme Garcia ha tornat a  demanar  concreció i agilitat per la necessitat de fibra òptica al centre històric que afecta als joves a l’hora d’estudiar i a comerços. La batlessa i responsable de patrimoni Bàrbara Rebassa ha expressat que sap que és una necessitat, i li preocupa també,  ha recordat que li feren  arribar les firmes amb aquesta petició. Diverses empreses han presentat projectes i ha d’anar a patrimoni del Consell, i que tots els carrers que se van peatonitzant estan preparats per passar el cable, que s’hi fa feina però les gestions són llargues.

Des d’Unió per Alcúdia es demana que en compliment de la lleig es retransmeti el ple amb el llenguatge de signes. La batlessa s’ha compromès a posar-ho en marxa el més aviat possible. També UxA demana al govern que es trobi una  solució després de la decisió de reducció d’horaris que ha afectat a un gimnàs i als seus usuaris. Des del govern municipal s’ha dit que  es varen delimitar els horaris de tots els establiments, però sen pot parlar.

Des d’aquest grup s’ha demanat que s’arreglin de manera imminent els focus de l’institut. I des del govern municipal s’ha expressat que se farà el més aviat possible, encara que no sigui competència municipal, però tenint en compte l’ús que se’n fa és esportiu. Per últim des d’UxA s’ha demanat quan els clubs federats podran cobrar la subvenció que ha afectat a les  famílies dels nins i nines dels clubs. El regidor d’esports Joaquín Cantalapiedra ha dit que les famílies no tenen res a veure ja que les subvencions es donen als clubs. Ha expressat que es varen treure a 2020 una línia de subvencions s’hi presentaren els clubs i els informes tècnics conclogueren que no complien els requisits. S’estudien  solucions per restituir les subvencions, de 2020 i de 2021.

Per últim des d’UxA s’ha demanat al govern si es podrà tancar el pavelló tapat.  Des del govern s’ha explicat que tenen els pressuposts damunt la taula però estan pendents dels informes de recursos hídrics, per posar asfalt polit, un trespol més útil i es podría tenir una pista més.

Des de Ciutadans Azahara Machado, ha demanat que els aparcaments són un problema real tant Alcúdia com el Port d’Alcúdia. des del govern municipal la batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que sí que es un problema, el fet que hi hagi molts de cotxes però que Alcúdia és un municipi amb moltes zones d’aparcament i que s’haurien de fomentar altres formes de mobilitat. Ha emplaçat als grups a una futura reunió sobre aquest tema. Altres temes des de Ciutadans ha estat sobre aparcaments familiars al pàrquing del port, la batlessa ha dit que es mirarà amb la policia la seva viabilitat legal.

Des de Ciutadans la regidora Machado ha demanat sobre el tema de la neteja del clavegueram. El regidor de manteniment Martí Garcias  ha dit que el divendres comença la neteja de pluvials, no clavegueram, neteja i drenatge. Es comença pel carrer Venècia.

El regidor Garcias (Psoe)  a la pregunta de la regidora Caro(Pp) sobre el tema dels parcs ha expressat que ell s’ocupa dels jocs infantils, no de la neteja, i que en base a l’informe policial i amb la pròrroga dels pressuposts s’arreglaran elements de vuit parcs amb el romanent de l’any passat. La millora a la resta de parcs amb el pressupost nou.

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado es demana sobre una nova partida per incentiva comerç i hostaleria i que sen faci més difusió. El regidor de comerç i promoció econòmica Gabriel de Hevia ha dit que es prepara la documentació per abril una  nova convocatòria de bonos i s’està en contacte amb l’associació de comerciants per possibles millores que es pugin introduir a les campanyes i que la partida al 2022 és de 100.000 €.

Des del C’s s’ha demanat les dates de la fira de la sípia i si es podrà fer. Des del govern municipal s’ha anunciat que la fira de la sípia i de la nàutica es farà els dies 8,9 i 10 d’abril, un poc abans de la fira nàutica de Palma, per no solapar-se, i de fer amb el format d’abans de la pandèmia, amb carpa i restaurants participants,  que sigui un incentiu amb l’inici de la temporada turística. Si no es pot fer per  les situacions sanitàries se farà des dels propis establiments.

El regidor José Manuel Aranda de Podemos, ha realitzat un prec, matisant que  al ple de novembre a la seva moció sobre l’execució pel pla d’acció i l’energia sostenible Paes, el regidor Bonnín d’EMSA digué que es feia un estudi i ha demanat l’estudi. Així ho va recollir la batlessa B.Rebassa. Des de Podemos s’ha demanat sobre la notícia en premsa referent als molins de marjal vinculats a Alcúdia Techmar, si l’ajuntament d’Alcúdia participa i si Alcúdia té un inventari de molins per incloure al projecte. La batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que era una reunió a nivell institucional, anunciant una propera reunió monogràfica sobre Alcúdia Techmar.

Per últim també des de Podemos s’ha demanat sobre la  denegació de subvencions per a les entitats esportives. Des del govern municipal s’ha tornat a explicar que no complien els requisits i se mirarà la manera perquè la puguin obtenir.

Una vegada acabat el ple des del públic assistent i sobre temes tractats al ple hi va haver diverses intervencions del públic, veïnats i representants de comerços de  l’Avinguda Pere Mas i Reus sobre la situació de la zona, fent manifestes  les seves reivindicacions de millora, amb les explicacions per part de la batlessa.

A disposició les sessions plenàries a www.alcudia.net al canal youtube el plenari i a ràdio a la carta www.alcudiaradio.com

Servei de premsa. Ajuntament d’Alcúdia

7 de febrer de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits