Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ple-4-marc-m.jpg

Sessió plenària de dia 4 de març de 2021

ORDRE DEL DIA:

 

1-      Examen i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data del 5/2/2021. L’acta ha quedat pendent d’aprovació ja que el grup Podemos ha detectat un error material a la redacció.

 

2-      Examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2021. El punt s’ha aprovat per 10 vots a favor(Psoe, Pi, Més)  6 abstencions(Pp, Vox UxA, C,s)  i un vot en contra (Podemos).

 

3-      Examen i aprovació proposta aprovació inicial expedient de modificació de crèdit MC 04-2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

S’ha explicat des del govern municipal amb la regidora d’economia i hisenda Joana Maria Bennasar, els principals projectes i quanties que sumen en total 8.794.466,25 €. Concretament són els projectes següents: pavimentació accessos platja d’Alcúdia (606.867,87), Illa de vianants(186.733,56), reforma cementiri municipal(370.369,29), nau magatzem brigada municipal(2.142.598,61), pavimentació i soterrament instal·lacions c. Castellet(55.356,85), asfaltat de camins rurals(294.967,94), asfaltat de carrers(786.467,24), passeig platja Alcúdia sector II (430.439,55),  construcció sis balnearis platja d’Alcúdia sector I (3.560.514,44),  entre d’altres projectes. També s’ha descrit l’augment de la partida del banc d’aliments i productes bàsics: 250.000 €.

Totes aquestes partides s’han dotat amb  l’ús del romanent de tresoreria, a compte del romanent inicial de 96.496.604,03 €.  El punt s’ha aprovat per unanimitat, els 17 regidors.

4-      Examen i aprovació proposta aprovació expedient modificació de crèdit MC 06-2021 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals urgència ajudes a persones necessitades.  Concretament la partida augmenta 300.000 € ajudes a persones necessitades. El punt s’ha aprovat per unanimitat dels 17 membres de la corporació.

5-      Donació de compte resolució 2021-323 aprovació liquidació Ajuntament 2020.

6-      Donació de compte resolució 2021-324 d’aprovació de la liquidació del Consorci Ciutat Romana de Pollentia 2020.

7-      Donació de compte resolució 2021- 325 d’aprovació liquidació Promoció Exterior 2020.

8-      Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, per a la recuperació econòmica dels autònoms, petites i mitjanes empreses, treballadors i famílies de les Illes Balears. A petició del govern s’ha demanat que es retiràs el punt ja que MésxAlcúdia també en feia comptes presentar i s’ha proposat fer-ne una de conjunta. Des del PP han donat el vistiplau.

9-      Moció que presenta el grup municipal Partit Popular, en defensa de les nostres institucions pròpies recollides a la compilació de dret civil de les Illes Balears i una fiscalitat justa aplicables als pactes successoris. Aprovat per 11 vots a favor (PP,Pi, Vox, Ciutadans, UxA)  I 6 en contra(Psoe i Podemos).

10-  Moció que presenten els grups municipals (PP.UXA,VOX, i C’S), Per l’adhesió i suport al manifest S.O.S Turisme. Ha explicat la regidora Fina Linares en nom dels grups adherits. S’ha ampliat a altres col.lectius, com S.O.S. Esports, i S.O.S. cultura,  s’hi ha adherit gairebé tots els grups. El punt s’ha aprovat amb 16 vots a favor (PP, UxA, Vox, C,s, Psoe, Pi, MxA,) i 1 abstenció (Podemos).

 

 

11-  Examen i aprovació proposta que presenta el grup municipal Podemos, sobre procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació de sistemes generals d’infraestructures  i equipaments per a la implantació d’activitats de recollida municipal de residus (punts verds). Aquest punt s’ha retirat per part del grup que l’ha presentat, per una qüestió errònia.

12-  Moció que presenten els grups municipals ( PSIB-PSOE, EL PI, MÉS) relativa al dia 8 de març, dia internacional de les dones, llegint el manifest la regidora d’assumptes socials Agüi Lobo. S’han afegit a la moció Pp, UxA, C,s i Podemos. S’ha aprovat per unanimitat adels assistents, en absència del regidor de Vox (que s’ha sentit indisposat).

 

13-  Moció que presenten els grups municipals ( PSIB-PSOE, EL PI, MÉS, PP,UXA, VOX , C’S I  PODEMOS ) tots els 8 grups polítics municipals s’han adherit a la moció,  sobre els beneficis de les famílies monoparentals. S’ha aprovat per unanimitat dels assistents, 16 vots a favor per l’absència del regidor de Vox que es trobava indisposat.

 

14-  Propostes i mocions d’urgència.  A aquest punt el regidor de comerç i promoció econòmica Gabriel de Hevia ha presentat una proposta d’urgència, per una nova convocatòria de cupons de consum, les bases de la convocatòria, ampliant els cupons no només als comerços i bars i restaurants sinó d’altres perfils del teixit empresarial per a la reactivació econòmica. Des del Pp s’ha demanat si es podien afegir algun epígraf, i des del govern s’ha dit que se pogués aprovar i després per començar la tramitació i començar la campanya i se podrien fer afegitons. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

 

PRECS I PREGUNTES.

Fina Linares del PP ha demanat sobre l’escola d’hostaleria, quan començaran les obres i la preocupació per part dels alumnes. Des del govern municipal la batlessa ha expressat que s’han superat alguns entrebancs per segregar algunes parts del solar per estar a devora zona arqueològica, i sobre l’altra qüestió la batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que des de l’ajuntament s’ha fet d’intermediari amb la Conselleria d’educació  per trobar un altre espai hoteler perquè els alumnes puguin fer les seves pràctiques, qüestió en la qual hi ha hagut entesa. Quan a l’edifici a ple se va fer la cessió dels terrenys s’havia de declarar d’interès autonòmic s’havia de segregar, una part que és arqueològica just devora el teatre romà i després hi havia una altra part que era just aferrat a la carretera que és una zona verda hi havia discrepàncies entre tècnics municipals i autonòmics, va acabar lo de l’interès autonòmics i ara el mes de febrer perquè sigui més ràpida la tramitació, va anar al consell de govern, en aquest moment des de l’ajuntament se cedirà la part corresponent amb la segregació de les diverses zones. També des del Pp s’ha demanat sobre les  subvencions de l’escola d’estiu ha demanat Fina Linares. El regidor d’esports farà la pertinent consulta perquè eren ajuts del Consell.

També des del PP f. Linares s’ha criticat que no es tengui el pla estratègic turístic, segons es digué al consell assessor de turisme, subratllant que no es dugués cap tema municipal. Ha demanat que no es demori la redacció del pla estratègic perquè ara tot ha canviat tenint en compte la pandèmia. El regidor Josep Cladera ha expressat que el covid ha centrat tota l’atenció, però s’han fet gestions de promoció turística, vídeos promocionals, a més se prepara un fòrum de turisme per dia 19 i s’està a punt d’acabar un vídeo sobre senderisme, i previss de gastronomia i patrimoni, també amb millores a les oficines de turisme. Ha reiterat que el pla estratègic dependrà de la disposició que es pugui tenir. La batlessa Bàrbara Rebassa ha afegit que s’ha anat fent feina amb el pla estratègic i s’adaptarà al marc genèric del Consell.

També des del PP s’ha demanat que s’exoneri el cost del carnet del patronat, quan no s’han donat serveis. Des del govern el regidor d’esports Joaquin Cantalapiedra ha dit que enguany la taxa se llevarà que no es va poder fer l’any passat i que suposa un preu públic d’uns 25-30 euros anuals, per l’ús de les instal.lacions.

Des del PP Rafel Ferrer ha demanat sobre l’alberg de la Victòria. Des del govern municipal s’ha dit que s’ha de signar un conveni amb la conselleria d’afers socials ja que la propietat és municipal i les obres les fa el govern i a nivell urbanístic s’han posat les facilitats per tot el referent a l’agilització del projecte. També ha demanat sobre les pluvials de diversos carrers de Cas Vicari. Des del govern se mirarà si entra dins el pla de reforma de la urbanització i si no, l’imbornal serà soldat, per evitar molèsties. També s’ha demanat sobre la ubicació de la nova parada de taxis al port d’Alcúdia i des del govern s’estudien diverses propostes i se consensuarà amb el col·lectiu. També sobre la poda d’arbres que no afectin als establiments que ara han pogut obrir. Des de manteniment s’ha reiterat que se mira que els establiments tenguin tancat per molestar el mínim.

Verónica Caro del PP ha demanat sobre la  millora del gimnàs  municipal que no s’esperi a que comencin les activitats. El regidor d’esports J.Cantalapiedra ha expressat que té l’objectiu que la millora es faci enguany, ja que és una promesa feta, i s’han de seguir endreçant els equipaments. Des del PP s’ha demanat també sobre les targetes de subsistència i la periodicitat de donació d’aliments. La regidora d’assumptes socials Agüi Lobo  ha dit que se donaren l’any passat 255 targetes que es carregaren en dues ocasions i que aquesta iniciativa es tornarà a dur a terme a 2021, i que també per donar-se se segueixen uns barems  per part dels tècnics de serveis socials.

Des d’Unió per Alcúdia, la regidora Carme Garcia s’ha referit que hi ha constància de la processionària de diversos zones del municipi. El regidor de medi ambient Tomàs Adrover ha explicat la tasca que es fa amb els diversos sistemes, endoteràpia, atomització i també a d’altres indrets de zones de muntanya amb els tirs a les bosses amb la societat de caçadors d’Alcúdia.

També des d’UxA s’ha demanat que a la zona de la urbanització de la Platja, carrer Minerva, Diana i laterals, es puguin sembrar arbres, amb un projecte per tota la zona, com s’havia dit a altres legislatures. Des del govern s’ha expressat  la situació dels arbres, amb les arrels provoquen danys a voravies i també de rompuda de canonades, i s’hauria de fer un projecte global, així ho han dit tant el regidor de medi ambient com de manteminet. Des d’UxA,  la regidora Carme Garcia ha matisat l’informe que va demanar sobre serveis socials i que havia demanat percentatge de les famílies que reben aliments quinzenal o mensualment i l’evolució de les contractacions durant la pandèmia. La regidora d’assumptes socials  ha expressat que amb la tasca que hi ha a serveis socials duu molt de temps obrir expedient per expedient, per recollir aquestes dades. S’ha referit a l’informe on es reflecteixen les dades del banc d’aliments abans de la pandèmia fins al febrer. Altres preguntes han estat sobre el programa Alter i sobre la Creu Roja. I la regidora ha expressat que moltes empreses enguany no han col·laborat per mor que estaven tancades o per mor dels Ertes, i amb la Creu Roja se fan actuacions com la teleassistència. Hi ha altres tasques que ara se fan a través de Càritas. I enguany no se’ls dona subvenció.

Des de Ciutadans la regidora Azahara Machado ha reiterat sobre la situació de la processionària dels pins. També ha demanat sobre la zona que s’usa com abocador a  la rotonda d’Alcanada. La batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que és un tema recurrent, els dels abocadors i se farà una campanya per conscienciar a la ciutadania. El regidor de manteniment ha dit que és un problema endèmic i l’ajuntament intervé per evitar la mala imatge encara que sigui a una finca privada. S’haurà d’estudiar instal·lar càmeres. També des de Ciutadans s’ha demanat que se sol·liciti parada de bus a Ses Forques i una parada a la rodona d’Alcanada, devora l’estació marítima. Des del govern la batlessa ha expressat que se demanarà, i que hi ha una parada nova a la plaça de sa Quarantena.

Des de C,s s’ha demanat sobre l’aparcament i les alternatives al port d’Alcúdia, des del govern el regidor M. Garcias ha expressat que se fa una revisió de la renovació de lloguers dels pàrquings. A més s’ha fet un estudi dels aparcaments existents i es considera que ara n’hi ha molt, i se farà una bona senyalització perquè n’hi hagi més. També s’han afegit dos solars al costat de Cas Vicari i que les obres suposen uns 50-60 aparcaments retirats. També des de Ciutadans la regidora Machado s’ha referit a un descampat brut a l’Avinguda Tucà i des del govern han reiterat que s’instarà el propietari que ho netegi ja que al costat el solar és municipal i s’ha tancat per evitar un punt de botellot i abocaments. Altres temes de manteniment com la poda també s’ha demanat des de Ciutadans i el govern ha expressat que es fa una priorització per podar i hi ha una cronologia de feina i intentar donar el mínim de molèsties.

Per últim des de Podemos la regidora Concepción Baleato ha demanat sobre el pla d’acció sobre els esments i des del govern s’ha dit que està formalitzat i es durà properament a ple.

També s’ha demanat sobre la política municipal d'habitatge. La batlessa li ha expressat que tot d’una que se pugui passarà la informació, encara que no és competència municipal, sí que és preocupant però no es disposen de solars. Altres preguntes des de Podemos han estat sobre la petició d’entrega de documentacions sol·licitades anteriorment  i des del govern la batlessa li ha reiterat que li passaran la informació que demana, fetes les pertinents consultes als serveis tècnics.

5 de març de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits