Convocatòria de subvencions per Rehabilitació de Façanes

Data de modificació: 19 de novembre de 2021

Subvenció que es pretén destinar al foment d’actuacions d’adequació, millora, rehabilitació o conservació de les façanes dels immobles emplaçats en l’àmbit del Conjunt Històric de la Ciutat d'Alcúdia, així com als inclosos en el Catàleg Municipal d'aquesta; tot amb la finalitat de garantir la col·laboració entre l’administració pública i els particulars per a la recuperació del Patrimoni Arquitectònic d’Alcúdia.

Les sol·licituds d'Inclusió al Pla (annex 1) es formularan en aquest Ajuntament amb posterioritat al moment de sol·licitar la llicència d’obres corresponent o el títol habilitant i com a màxim en el període de vigència d’aquesta. Dites sol·licituds s’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la documentació especificada en el punt 3er de la base quinzena.


El termini de presentació de les sol·licituds d’inclusió al Pla (annex 1) comença a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB i finalitza dia 15

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits