SERVEI D'ACTIVITATS LÚDIQUES ESPORTIVES DURANT LES VACANCES ESCOLARS

CONTRACTE EN LICITACIÓ

ACTUALITZACIÓ: 3 DE JUNY DE 2.016.

ES PUBLICA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA DE RECLAMACIÓ FORMULADA CONTRA EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS.


ANUNCI DE LICITACIÓ PUBLICAT AL BOIB NÚM. 67/2016, DE 28 DE MAIG.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 6 DE JUNY A LES 14H.

El termini de presentació de les proposicions serà de nou (9) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci de licitació, i fins a les 14:00 hores del 9è dia. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

  • Número d'expedient: CNPE-01/2016
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Adjudicació del Contracte
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits