CONTRACTE DEL SERVEI DE LES ACTIVITATS LÚDIQUES ESPORTIVES DEL SERVEI DE LES ACTIVITATS LÚDIQUES ESPORTIVES A DESENVOLUPAR DURANT EL PERIODE DE VACANCES ESCOLARS

CONTRACTE EN LICITACIÓ

LICITACIÓ ELECTRÒNICA. NOMÉS S'ADMETRAN OFERTES PRESENTADES ELECTRÒNICAMENT A TRAVES DEL SERVEI

DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC


ENVIAT ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE AL DOUE EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2.018. PUBLICADA CORRECCIÓ D'ERRADES EN LA LICITACIÓ EN DATA 9 DE GENER DE 2.019

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de trenta-un (31) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de l'enviament de l'anunci de la licitació al DOUE. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

ATESA LA RECTIFICACIÓ D'ERRADES, S'HA DONAT NOU TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS, QUE ACABA EL DIA 11/02/2014 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: VIU L'ESTIU, CNPE-02/2018.


  • Número d'expedient: CNPE02/2018
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 9 de gener de 2019
  • Fase de contractació: Plec de Condicions
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits