CONTRACTE DEL SERVEI DE CÀTERING (elaboració i subministrament) DELS MENÚS PELS PARTICIPANTS DEL PROGRAMA VIU L´ESTIU URGENT

CONTRACTE EN LICITACIÓ

LICITACIÓ ELECTRÒNICA. NOMÉS S'ADMETRAN OFERTES PRESENTADES ELECTRÒNICAMENT A TRAVES DEL SERVEI

DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC


PUBLICAT ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EN DATA 25 D´ABRIL DE 2.019

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de vuit (8) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la licitació a la PCSP. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions. El darrer dia per presentar proposicions serà dia 3 de maig a les 14.00 hores.

 

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=nqRRHXjIqvemq21uxhbaVQ%3D%3D

  • Número d'expedient: CNPE-02/2019
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 25 d'abril de 2019
  • Fase de contractació: Plec de Condicions
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Documents

  • Anunci de licitacio PCSP (tamany: 85.34 KB)
  • Data de publicació: 25 d'abril de 2019
  • Tipus de document: Resolucions i acords

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits