CONTRACTE DEL SERVEI DE CÀTERING DEL PROGRAMA VIU L'ESTIU

 

CONTRACTE EN LICITACIÓ

ACTUALITZACIÓ: 16 DE JUNY. ES PUBLICA RESOLUCIÓ DE DECLARACIÓ DE LA LICITACIÓ DESERTA, DE DATA 14 DE JUNY DE 2.017

ACTUALITZACIÓ: 7 DE JUNY DE 2.017. Es publica aclariment en relació al concepte de “Desament de la sala menjador” del Plec de Prescripcions Tècniques.

TERMINI DE LICITACIÓ: S'HA PUBLICAT L'ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ AL BOIB 67/2017, D'1 DE JUNY. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 12 DE JUNY A LES 14H.

LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. Les ofertes s’adreçaran al Patronat Municipal d’Esports i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’esmentat Patronat, ubicat al Passeig Pere Ventayol s/n – Edifici Can Ramis , CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). El termini de presentació de les proposicions serà de deu (10) dies naturals, comptadors des del dia següent al de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci de licitació, i fins a les 14:00 hores del 10è dia. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

  • Número d'expedient: CNPE-03/2017
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Plec de Condicions
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits