CONTRACTE DEL SERVEI DE CATERING DE VIU L'ESTIU, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

ACTUALITZACIÓ DIA 22.08.2017: ES PUBLICA L'ANUNCI DE FORMALITZACIÓ.

-------

ACTUALITZACIÓ: 4 DE JULIOL DE 2.017, ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ.

 

 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CÀTERING DEL PROGRAMA VIU L’ESTIU. ELS PLECS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA ESTAN A DISPOSICIÓ DELS INTERESSATS AL TAULER DE CONTRACTACIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS. http://www.alcudia.net/patronat/ca/Tauler_de_contractacio/

 

Podeu presentar la vostra proposta en el termini de CINC DIES NATURALS, comptadors des de l’endemà de l’enviament de la present invitació, i fins a les 14 hores del dia 21 de juny de 2.017. Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicat al C/ Major, 9; CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

 

L’OBERTURA DE LES OFERTES QUEDA FIXADA PER AL PROPER DIVENDRES 23 DE JUNY, A LES 9 HORES DEL MATÍ, AL SALÓ DE PLENS DE L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA. A PARTIR D’AQUEST MOMENT S’INICIARÀ LA FASE DE NEGOCIACIÓ DEL CONTRACTE.

 

Els plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que regeixen la present licitació són els plecs de l’anterior expedient CNPE-03/2017, de la licitació del servei que es va tramitar mitjançant procediment obert i que ha resultat declarada deserta. En relació als plecs del contracte, atès que s’han incorporat a l’expedient els plecs de l’expedient CNPE-03/2017, el plec de clàusules administratives particulars ha quedat modificat en el següents aspectes, només als efectes d’adaptació al procediment negociat sense publicitat, els quals heu de tenir en compte a l’hora de fer les vostres propostes:

 

-          Es modifica la lletra Z) del quadre de característiques i la clàusula núm. 18ª, ambdues del Plec de clàusules administratives particulars, que queden redactades de la següent manera:

Z. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE, ASPECTES OBJECTE DE NEGOCIACIÓ.

Per a l’adjudicació del present contracte, es tindran en compte els següents criteris d’adjudicació, que constitueixen a la vegada els aspectes que podran ser objecte de negociació en el procediment, i que seran valorats d’acord amb el següent barem:

 

CRITERI

PONDERACIÓ

A) Oferta econòmica (criteri subjecte a fórmula matemàtica)

Màxim 100 punts

B) Criteris objecte de negociació: 

 

Subsegüents rebaixes en l’oferta econòmica, en el cas que s’incorri en possibles ofertes desproporcionades la licitadora haurà de justificar amb la nova oferta els aspectes de la mateixa.

 

TOTAL

100 punts

- Sobre «2»: Proposició econòmica

a) Millor oferta econòmica. Fins a  100 punts (Criteri subjecte a fórmula matemàtica):

Es valorarà de la forma següent i fins un màxim de 1000 punts. S’atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la resta es ponderaran aplicant la següent formula:

Per a l’adjudicació del present contracte, es tindran en compte únicament el criteri preu, d’acord amb la següent fórmula.

 

OFERTA ECONÒMICA:  Preu de licitació:

preu unitari per menú: 4’00 € (Iva exclòs).

Import IVA preu unitari (al tipus del 10%): 0’40 €

 

Aquests són els imports que poden ser objecte de rebaixa pels licitadors per a cada activitat. La rebaixa en el preu que ofereixin les empreses licitadores sobre els tipus de licitació dels preus unitaris del contracte s’aplicarà de forma proporcional a cada unitat, que es reduiran en la mateixa proporció, en cas que s’executin.

El número màxim de menús que l’empresa adjudicatària podrà facturar pel contracte és de 2.897 menús.

 

Baixa econòmica (criteri subjecte a fórmula matemàtica). Fins a un màxim de 100 punts. Es valorarà la millor oferta econòmica amb la màxima puntuació (100) punts. Per a la valoració de la resta d’ofertes s’aplicarà la següent fórmula matemàtica:

 

          P = (PBL-Oi / PBL – MO) x MaxP

                                                          

MaxP: Màxima puntuació 100 punts.

PBL: Preu base de licitació: 4 €/menu.

Oi: Oferta a valorar.

MO: Oferta econòmica més baixa presentada.

 

B) CRITERIS OBJECTE DE NEGOCIACIÓ  Seran objecte de negociació els següents aspectes:

 

-          Negociació sobre major rebaixa en l’oferta econòmica.

 

18.- OBERTURA DE PROPOSICIONS.

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a la qualificació de la documentació general presentada pels licitadors al sobre 1. Si el dia de qualificació de la documentació coincideix amb dissabte, diumenge o festiu, es traslladarà al primer dia hàbil següent.

 

Si s’observés defectes materials en la documentació  presentada, es comunicarà verbalment o per fax als interessats, i a més es faran públiques a través de la publicació de l’acta de l’obertura al perfil del contractant i es concedirà un termini no superior a tres dies hàbils per tal que el licitador pugui esmenar l’error. La manca d’esmena dels defectes indicats en el termini establert, serà causa d’exclusió de la licitació. Igualment, si es tracta d’una deficiència no susceptible d’esmena, la licitadora no serà admesa a la licitació, malgrat que se li hagi atorgat el tràmit d’esmena indicat en aquest paràgraf. una vegada qualificada la documentació del sobre 1, o si n’és el cas, després que s'hagin aportat els aclariments o els documents complementaris requerits o bé transcorreguts els terminis que s'hagin conferit a aquest efecte, es procedirà a determinar les empreses admeses a la licitació i de les licitadores excloses amb indicació de les causes de la seva exclusió (tot això sense perjudici que, posteriorment, la possible falta d’acreditació del compliment dels requisits de selecció per part de la licitadora proposada com a oferta econòmicament més avantatjosa en el termini indicat en la clàusula 21ª d’aquest PCAP, en pugui determinar així mateix la seva exclusió del procediment). En el supòsit que la documentació del sobre 1 es qualificàs de conformitat, l’obertura del sobre núm. 2 es podrà realitzar a continuació. De forma prèvia a l’obertura del sobre núm. 2, es comunicarà el resultat de la qualificació de la documentació administrativa del sobre 1, amb expressió dels licitadors admesos i dels exclosos, i de les causes de l’exclusió, i es convidarà els assistents a formular les observacions que estimin oportunes, que es reflectiran a l’acta, però sense fer-se càrrec de documents que no hagin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes o el d’esmena de defectes o omissions. A continuació, es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 de les licitadores admeses, de la proposta econòmica, i es realitzarà la seva valoració segons l’establert als criteris d’adjudicació d’aquest plec i a les fórmules previstes.

 

A continuació, i un cop determinades cadascuna de les ofertes, l’òrgan o la unitat de contractació en qui delegui negociarà amb les licitadores els termes de les seves ofertes i vetllarà perquè tots rebin el mateix tracte i, en particular, no facilitarà de forma discriminatòria informació que pugui donar avantatges a determinats interessats respecte de la resta. L’òrgan de contractació, o qui faci les funcions de la Mesa de contractació negociarà amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als requisits indicats en el Plec de clàusules administratives particulars, i en els possibles documents complementaris, amb la finalitat d’identificar l’oferta més avantajosa econòmicament. A aquests efectes es comunicarà a les licitadores admeses a la negociació, a través de correu electrònic, telèfon, fax o de forma verbal si haguessin comparegut, el contingut i import de les ofertes presentades per totes les licitadores, i les requerirà per tal que presentin millores respecte de l’oferta inicial, d’acord amb els aspectes objecte de negociació previstos en la lletra Z) del quadre de característiques d’aquest plec.

 

Les negociacions es podran dur preferentment per correu electrònic, però també s’admet a través de fax, o per compareixença davant el registre d’entrada de la corporació o davant la Mesa, i se n’haurà de deixar constància en l’expedient. Les licitadores podran utilitzar per tal de realitzar les seves ofertes en la negociació, ja sigui una sola o successives, el model de full d’oferta sobre els aspectes objecte de negociació de l’Annex V. Per valorar les proposicions i determinar l’oferta més avantatjosa econòmicament, es tindran en compte els criteris vinculats directament a l’objecte del contracte, basats en els que preveu l’article 150.1 del TRLCSP, que s’indiquen en la lletra Z) del Quadre de característiques del contracte. En el supòsit que al llarg de la negociació es posin de manifest nous aspectes que sigui convenient que s’hi incorporin, se n’ha d’informar tots els empresaris participants perquè puguin, si escau, incloure’ls en les ofertes o en les negociacions.

 

Les licitadores podran presentar les seves millores i negociar, i variar les millores presentades modificant-les per millorar-les en les ocasions que considerin, fins a les 10 hores del segon dia hàbil posterior a l’obertura del sobre 2 de l’oferta econòmica. En tot cas, es considerarà com a oferta vàlida que serà la tinguda en compte la darrera en el temps que hagi presentat la licitadora. Una vegada fet el recompte de les ofertes i del seu contingut, es donarà pública lectura de les ofertes, i s’aixecarà acta del seu resultat.

 

S’estarà al previst a la clàusula 20ª d’aquest plec i a la lletra N) del Quadre de característiques per a la determinació si existeixen ofertes desproporcionades o anormals. En aquest cas, es seguirà el procediment previst a la referida clàusula 20ª d’aquest plec.

 

A la vista de la valoració, es proposarà el licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa de conformitat amb la puntuació obtinguda una vegada aplicats els criteris de la clàusula 16ª i de la lletra Z) del Quadre de característiques d’aquest plec.

  • Número d'expedient: CNPE-05/2017
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 16 de juliol de 2018
  • Fase de contractació: Adjudicació del Contracte
  • Tipus de procediment: Negociat Sense Publicitat

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits