Desplaçaments de la població infantil

/covid-19/ca/Imatges/nin.jpg

Ordre sobre els desplaçaments de la població infantil a partir del 26 d'abril

 

Data de modificació: 25 d'abril de 2020

L'ordre SND/370/2020, de 25 d'abril, estableix les condicions en què els nins i nines menors de 14 anys podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues

Aquesta ordre té per objecte establir les condicions en què els nins i nines podran realitzar desplaçaments fora del domicili durant la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. A l'efecte del que preveu aquesta ordre s'entendrà per nins i nines les persones menors de 14 anys. Aquesta mesura entrà en vigor a partir de les 00:00 hores del diumenge dia 26 d'abril de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues


Desplaçaments permesos:
1. S'habilita els nens i nenes, i a un adult responsable, a circular per les vies o espais d'ús públic, d'acord amb el que preveu l'article 7.1, paràgrafs e), g) i h), de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, respecte a la circulació permesa per causes d'assistència i cura de persones menors, situació de necessitat i qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga, sempre que es respectin els requisits que estableix aquesta ordre per evitar el contagi.
Aquesta circulació queda limitada a la realització d'un passeig diari, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor, entre les 9:00 hores i les 21:00 hores.
2. No podran fer ús de l'habilitació que conté l'apartat anterior els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticat de COVID-19.
3. Els desplaçaments a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici dels permesos per a les persones menors de 14 anys en l'article 7.2 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Requisits per evitar el contagi.
1. El passeig diari haurà de realitzar com a màxim en grups formats per un adult responsable i fins a tres nens o nenes.
2. Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers de al menys dos metres.
Així mateix, haurà de complir amb les mesures de prevenció i higiene enfront de l'COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

Llocs permesos.
1. Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'un quilòmetre pel que fa a el domicili de el menor.
2. No estarà permès l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.

Adult responsable.
1. A l'efecte del que preveu aquesta ordre, s'entén per adult responsable aquella persona major d'edat que convisqui al mateix domicili amb el nen o nena actualment, o es tracti d'un empleat de llar a càrrec de el menor.
Quan l'adult responsable sigui una persona diferent dels progenitors, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet, ha de tenir una autorització prèvia d'aquests.
2. És responsabilitat de l'adult acompanyant garantir que es compleixen durant la realització de la passejada diari els requisits per evitar el contagi que preveu l'article 3.

Mesures en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.
Les comunitats autònomes, respectant en tot cas el que regula aquesta ordre, podran, en l'exercici de les seves competències en matèria de protecció i tutela de persones menors d'edat, adoptar les mesures necessàries per adequar l'aplicació del que disposa la mateixa, en relació amb els nens i nenes que resideixin en centres de protecció de menors, centres habitacionals socials de suport per a persones amb discapacitat o altres serveis residencials anàlegs.

28 d'abril de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits