Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 21 de novembre de 2019

NOTA DE PREMSA PLE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT D’ALCÚDIA

Plenari extraordinari dijous 21 de novembre a l’Ajuntament d’Alcúdia


Una vegada aprovades les actes de les sessions anteriors, es dona compte de les resolucions d’aprovació del cost efectiu de 2018 i del marc pressupostari per al període 2020-2022, corresponents als punts dos i tres de l’ordre del dia.

El punt quart va ser referent a l’examen de ratificació del decret de batlia relatiu al nomenament dels representants de la corporació al consell de la mineria. El punt queda aprovat amb 13 vots a favor i 4 abstencions.

Els punts cinc, sis i set queden aprovats per unanimitat. Fan referència a l’aprovació definitiva de la dissolució dels organismes autònoms del patronat municipal d’esports, el patronat municipal de ràdio i el patronat municipal de música respectivament, quedant tots integrats a la plantilla de l’Ajuntament.

El punt vuitè referent a l’examen i aprovació de la proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit 7/2019 queda aprovat amb només un vot desfavorable

El punt novè fou l’aprovació de la proposta de modificació pressupostària 29/2019 per a crèdit extraordinari i finançat amb romanent general de tresoreria. Fa referència a la modificació de crèdit per EMSA, fires, festes, patrimoni, administració general, participació ciutadana i ensenyament. El grup popular municipal demana explicacions i l’equip de govern justifica que hi havia factures pendents i que era necessària la modificació de crèdit, i que ja existeix el precedent de l’any 2014. La regidora del grup Podemos Alcúdia, Concepción Baleato, demana més informació i la regidora d’Hisenda Joana Mª Bennàssar explica que tota la informació ha estat rebuda per tots els grups, perquè no quedi dubte que no és una proposta d’urgència i es segueix oferint per donar les informacions necessàries i explicar qualsevol dubte. El regidor Biel de Hevia també manifesta la seva total disposició a aclarir aquest tema amb tots els regidors que ho necessitin. La proposta queda aprovada amb dotze vots favorables.

El punt número deu i número onze queden aprovats per unanimitat. Fan referència a l’examen i aprovació de la proposta de modificació pressupostària 29/2019 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria i a l’aprovació de l’ordenança de fraccionament i ajornaments del pagament dels deutes, respectivament. El punt deu es refereix a l’obertura de partides que fins ara existien als patronats i que s’obrin dins l’Ajuntament. El punt onzè regula/preveu els terminis màxims per deutes o cúmul d’imposts als quals no es pot fer front.

El dotzè punt és la proposta d’aprovació de l’ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per a la prestació del servei públic de proveïment domiciliari d’aigua potable dels abonants de l’entitat Font de sant Joan S.LU. (FUSOSA). La batlessa Bàrbara Rebassa explica que es feu un estudi econòmic dels preus de l’empresa on es va poder observar que hi ha pèrdues entre l’aigua consumida i l’aigua facturada. Afegí que si les pèrdues superen el 20% no es pot imputar als ciutadans i per tant, es proposen noves tarifes. El grup popular municipal demana una comparativa, en la qual s’observà que hi ha una baixada de preus. Amb el canvi de normativa, s’explicà que és obligatori que els ajuntaments facin adaptar les tarifes a la nova legislació que regula les tarifes de subministrament d’aigua potable de manera indirecta. La regidora de Podem, C. Baleato demanà un reglament municipal que inclogui l’aigua com un bé essencial. La regidora A. Lobo explicà que ja hi ha un reglament i també ajudes puntuals per a les famílies que tenen aquesta necessitat. La proposta queda aprovada per 16 vots favorables.

El punt tretze fa referència a la proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la implantació o manteniment del SICTED. La proposta queda aprovada tot i el vot desfavorable de Podemos Alcúdia per considerar la subvenció massa petita per les despeses administratives que genera.

El punt número 14, referent a l’aprovació de la presentació del projecte “Actuacions per la declaració de l’anomenada Illa de vianants i per la protecció de la via pública i senyalització” dins els programa d’ajudes en matèria de mobilitat sostenible (Moves projectes singulars). El regidor M.Garcias explicà que és una subvenció no incompatible amb la ja concedida. La proposta queda aprovada per unanimitat.

El punt quinzè també s’aprova per unanimitat, referint-se a l’aprovació de la presentació del projecte “Construcció de quatre estacions de recàrrega de vehicles elèctrics en via pública en el terme municipal dins els programa de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa Moves)

            En aquest plenari els diversos partits presentaren mocions. En primer lloc, amb el número 16 de l’ordre del dia, el grup municipal Podem Alcúdia presenta una moció en relació a la creació d’un casal de joves al poble d’Alcúdia. C.Baleato explica la necessitat que recull d’un espai regulat i finançant per l’Ajuntament per demanda dels joves. Per això demana un casal de trobada de les associacions, de formació en activitat social i amb la creació de la figura de dinamitzador juvenil. També demana un estudi de rehabilitació de l’edifici al Carrer de la Pau. El grup popular està d’acord amb la necessitat d’un casal i amb la moció de Podemos, excepte pel fet que qui fa la petició és un col·lectiu concret, Moviment Alcudienc, i consideren que el casal ha de ser per a totes i tots els joves, sense cap ideologia que ho encapçali. Igualment la regidora A. Machado de Ciudadanos es mostra d’acord amb la necessitat d’un casal però que sigui de gestió municipal i totalment apolítica. J. Sendín, regidor de Vox demana a Baleato quina és l’edat dels joves que hi poden participar, i ella contestà que s’hauria d’estudiar. La batlessa Bàrbara Rebassa feu una intervenció per a dir que l’equip de govern està sensibilitzat amb la necessitat d’un casal i informa que s’hi està treballant. La qüestió és que amb el pressupost disponible ara mateix és inviable. La batlessa reivindica que es tracta d’escoltar a tots els joves del municipi, per la qual cosa es farà una enquesta per a sentir l’opinió de tots els joves d’Alcúdia. El que està clar és que no pot ser un casal gestionat per un grup en concret sinó que ha de ser l’Ajuntament l’encarregat de la gestió, tot i la figura dels dinamitzadors. Per la seva banda, C.Baleato proposa que es parli amb la plataforma perquè, al seu parer, seria relatiu a com ells decideixin que es gestioni. El grup popular considera que no és correcte que es gestioni a partir de la ideologia d’uns pocs, ja que es tracta de doblers municipals. La batlessa Bàrbara Rebassa afegeix que per a l’Ajuntament d’Alcúdia es tracta d’una prioritat: s’ha parlat de fer una enquesta i de cercar alternatives, voluntat política n’hi ha sense cap dubte, però són molts els aspectes a estudiar. Podemos es queixa de que s’exclogui a la plataforma per la seva ideologia. El grup socialista explica que no es tracta de la seva ideologia en concret, sinó que cap ideologia política hauria de tenir cabuda al casal. Aquí J.Sendín de Vox afegeix que qui és excloent és el Moviment Alcudienc, en el qual no hi tenen cabuda els joves que no pensen com ells. El PI considera que el Casal no ha de ser excloent de ningú, però que mentrestant hi ha altres locals disponibles, com els de la Casa de Cultura, per a fer qualsevol tipus d’activitat mentre no s’aconsegueixi un Casal de Joves. Domingo Bonnín explica que els tempos els ha de marcar l’equip de govern. Per la seva banda, Més per Alcúdia comenta que Moviment Alcudienc no els convocà per explicar el que han explicat al grup Podemos, per la qual cosa s’abstendran de la votació. C. García d’Unió per Alcúdia encara espera la convocatòria de la plataforma jove, tot i que avança que està totalment a favor del casal de joves, però un casal per a tots i obert com a la resta de pobles. Tot i així aprofita per fer una reflexió sobre el tema: la necessitat del Casal és innegable, tot i que vol deixar constància d’un col·lectiu, els infants discapacitats, necessitat urgentment d’un espai on poder fer atenció primerenca, ja que les famílies que tenen aquests tipus de necessitats s’han de desplaçar forçosament a Inca o a Palma. La proposta no és acceptada amb onze vots desfavorables, cinc abstencions i un vot a favor.

El punt disset correspon a la moció presentada pel grup municipal Vox en relació al rebuig de concessió d’una subvenció al festival de música “Valtònyc”. J.Sendín argumenta que no s’hauria de finançar amb doblers públics a persones condemnades per exaltació de terrorisme. El grup popular es mostra a favor perquè tot i entendre el concepte de llibertat d’expressió pensen que el respecte a les institucions democràtics té uns límits que no s’han de passar. Igualment el grup de ciutadans, que ja presentaren una iniciativa parlamentària per eliminar aquest tipus de subvencions. La moció no s’aprova amb onze vots desfavorables, una abstenció i cinc vots favorables.

El punt 18 fa referència a una moció presentada pel grup municipal del Partit Popular en relació al suport a les forces i cossos de seguretat de l’estat. Es demana que la moció quedi sobre la taula a la recerca d’un consens. Així el Partit Popular hi ve a bé.

El punt 19 és una moció també presentada pel Partit Popular per a una nova proposta de repartiment de l’impost de turisme sostenible tenint en compte els projectes municipals. El grup popular exposa que no estan d’acord amb el funcionament de l’ecotaxa: si els ajuntaments han de presentar projectes que no es duen a terme, s’hauria o de tornar enrere la proposta o almenys rescabalar el cost de fer els projectes. Posa com a exemple que aquest ajuntament presentà tres projectes i cap dels quals ha estat concedit. Per la seva banda, C.Baleato de Podem no estan a favor de la moció perquè consideren que suposaria un retràs a l’execució dels projectes. El grup PI planteja una esmena consistent en donar suport a la moció si s’inclou que un percentatge superior al 25% sigui administrat pels mateixos municipis. El grup popular ho accepta. El grup socialista no es mostra favorable ja que consideren que el govern ha prioritzat projectes propis com ara el metro o les inversions a l’aeroport. Sí creuen en aquest impost i troben que no hi ha una actitud d’abandonament per part del govern de les illes o el govern central com acusava el grup municipal popular, ja que les inversions han estat vinculades a medi ambient o a sostenibilitat per la qual cosa s’hi pot estar més d’acord o manco. La moció queda aprovada amb 10 vots favorables i 7 en contra.

El punt vint fou una moció presentada pel grup municipal Ciudadanos “Per la defensa de la igualtat de tracte entre parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat”, explicada per la regidora Azahara Machado que fou aprovada amb setze vots favorables i un en contra.

Al darrer punt de l’ordre del dia es presenta una moció d’urgència per part de la regidora socialista Agüi Lobo relacionada amb el 25 de novembre, dia contra la violència de gènere. La regidora explica els punts més representatius com ara les mesures contingudes al pacte d’estat en el marc de les seves competències per a combatre la violència, condemnar totes les formes de violència contra les dones, declarar el municipi d’Alcúdia com a “tolerància zero” davant les actituds violentes cap a les dones, donant suport a les organitzacions i defensors dels grups de dones, entre d’altres. Tots els regidors es mostren a favor d’aquesta moció excepte J.Sendín de Vox, que considera que és violència en general, no de gènere, explicant que com a grup estan a favor de les dones i en contra de la violència però aquesta moció presentada pel grup socialista consideren que condemna tots els homes. La moció és aprovada amb 16 vots favorables i un en contra per part de Vox.

 

A l’apartat de precs i preguntes Concepción Baleato de Podemos Alcúdia demana com està el tema de la vivenda pública al municipi. La batlessa Bàrbara Rebassa li contesta que l’Ajuntament no té competència per a fer vivenda pública, s’està estudiant la possibilitat de tenir terrenys per a posar a disposició de l’IBAVI.

La regidora de Ciudadanos planteja la necessitat de posar bosses als parcs canins del municipi. El socialista M.Garcias explica que oficialment no està obert el parc perquè es van trobar els precintes de les portes romputs i que a l’estar devora una zona d’oci s’ha d’arreglar. Azahara Machado de Ciudadanos també planteja la necessitat de revisar el semàfor del C/Teodor Canet i els temps d’espera.

C.Garcia de Unió per Alcúdia demana que se sembri un altre arbre al passeig de la Victòria, on el sembrat el mes de maig s’ha mort i és perillós per als vianants. També aprofita per comentar que un grup de veïnats del voltant del parc Jaume II fa temps que demanen una reubicació dels contenidors, ja que es trobem sempre desbordats. Domingo Bonnín del PI explica que reubicar-los implicaria llevar zona de pàrquing, però que se farà la prova. Des d’Unió per Alcúdia també comenten que amb les pluges dels mesos de setembre i octubre la zona del mercat hi proliferen rates. Tomàs Adrover, regidor de Més, explica que ja s’han fet actuacions aquestes zones, però es tornarà a cridar a l’empresa perquè procedeixi a la seva desinfecció.

Des d’Unió per Alcúdia es demana que durant la Long Course Weekend es senyalitzi millor les prohibicions d’aparcament, ja que moltes famílies acollides a Ciutat Blanca van haver de fer front a multes. El regidor d’esports, J.Cantalapiedra comenta que és un problema que no hi hauria el proper any.  

J.Sendín, regidor de Vox demana que els mercaders donin bosses reciclables en detriment de les de plàstic. La regidora Agüi Lobo explica que s’està estudiant fer un canvi, perquè sigui més ecològic i considera que és una bona iniciativa. Sendín denuncia també molts d’enrenous i problemàtiques a les nits causats per un local de joc a la carretera d’Artà. La batlessa Bàrbara Rebassa explica que no en tenien constància i que ho notificaran a la policia local, i afegeix que les cases de joc s’hauran de regular.

Verónica Caro, del grup popular municipal demana per la neteja de les pluvials. El regidor Martí Garcies explicà que estan netes, després dels vents hi ha problemes però es du a terme un manteniment. Davant la previsió de temporals, la brigada, protecció civil i mitjans privats estan sota alerta i això es du a terme a cada previsió de ploguda important. Tot i així explicà que amb el temps s’aplicarien mesures correctores. Des del grup popular també, Rafel Ferrer demana per les palmeres afectades per “becut vermell”. Garcies explica que l’empresa de jardins s’encarrega del seu tractament i que hi estan fent feina. Ferrer es queixà d’un nou caixer automàtic al passeig marítim, considerant que hi ha millors llocs per posar-los. La batlessa explica que això és competència de l’autoritat portuària. Ferrer també aprofita per demanar per la situació dels coloms que hi ha arreu del municipi, i la regidora Lobo explica que se n’encarrega Natura Park, posant gàbies i anant retirant-les, tot i que reconeix que es un sistema lent i poc efectiu, per això s’estan estudiant alternatives.

Fina Linares del Partit Popular comentà el fet que l’any que ve no es tornarà a realitzar la Long Course Weekend al municipi d’Alcúdia, una llàstima perquè allargava la temporada turística fins al mes de novembre. Joaquín Cantalapiedra comenta que això fou una decisió dels organitzadors, s’inicià el projecte amb molta il·lusió de participació però malauradament no es va veure reflectit als números. Cantalapiedra aprofita per ser positiu, tot i haver perdut l’exclusivitat de l’Ironman no estem aturats i s’estan fent proves noves, com la Mallorca Hand Bike Tour que cada vegada té més seguiment, és una prova de ciclisme adaptat que té molta ressonància. També el regidor de turisme Pep Cladera, i la batlessa Bàrbara Rebasas parlen del torneig de golf recentment realitzat al municipi. El regidor  Cantalapiedra afegeix que hi ha contacte amb gent de Vicente del Bosque per venir a Alcúdia a muntar un campus, temes que s’estan estudiant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Per acabar Fina Linares del grup popular municipal demana pel cartell dels cursos de català organitzats per l’Ajuntament. Demanà explicacions del disseny del cartell, considerant que no tenia a veure amb el català i que no ho trobava adient, vista la repercussió que va tenir a xarxes socials. La batlessa comenta que no entenia quin era el problema ja que el lema del cartell “Endavant ses atxes” era una expressió mallorquina de tota la vida. Per la seva banda, el regidor de Normalització Lingüística T.Adrover explica que la intenció enguany amb el cartell era crear impacte i aconseguir que més gent s’engrescàs a apuntar-se als cursos. Al seu parer, s’ha aconseguit totalment ja que hi ha molts més alumnes matriculats enguany que al curs anterior. Domingo Bonnín del PI aprofita per comentar que “Endavant ses atxes” s’ha dit sempre quan mos enfrontam a una cosa que ens costa, i qui no vulgui entendre-ho és perquè no vol o perquè no coneix el significat de l’expressió. 

 

 

25 de novembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits