Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària de dia 6 de setembre de 2019

 

L’Acta de la sessió anterior fou aprovada per unanimitat. Després des del punt 2è al punt 6è va ser la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar que va anar explicant els diversos continguts i donant compte.

2- Donar compte del decret de batlia núm 1179 de data 23 de juliol de 2018, en relació al nomenament del càrrec de presidenta del Consell d’administració de l’organisme autònom Fundació Escola de Música d’Alcúdia.

3- Donar compte informe d’intervenció control del compte 413 “crèdits per operacions pendents d’aplicar al pressupost”.

4- Donar compte informe d’intervenció anual del registre comptable de l’Ajuntament de les factures any 2018.

5- Donar compte informe d’intervenció liquidació pressupost 2018 inversions financerament sostenibles.

6- Donar compte informe d’intervenció anual d’esments exercici 2018.

El  setè de l’ordre del dia era sobre el compte general pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2018, explicat també per la regidora Joana M. Bennàssar, se va aprovar per 12 vots a favor(PSOE, PI, MÉS, VOX, PODEMOS)  i 5 abstencions ( PP, UxA, Ciutadans).

Els punts del 8 al 10 eren referents a convocatòria d’ajuts econòmics adreçada a estudiants d’Alcúdia, beneficiaris del programa Erasmus 2019,  l’estudi adreçada a estudiants de cicles formatius de grau mitjà, grau superior i batxillerat, estudiants universitaris d’Alcúdia curs 2018-2019. Explicà el regidor de joventut Joaquín Cantalapiedra que suposa uns 20.000 € en total, i s’aprovà per unanimitat.

El punt referent a la proposta de nomenament de representants al Consorci d’infraestructures de les Illes Balears es va aprovar per 10 vots a favor i  7 abstencions.

La proposta de conveni col·laboració per la gestió d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària se va aprovar per unanimitat.

La proposta d’acord sobre sol·licitud revisió d’ofici de l’acord del Consell d’administració de l’Autoritat Portuària de data 6 d’abril de 2016, la batlessa Bàrbara Rebassa explicà que se proposava al ple la seva retirada en espera que s’estudiïn nous informes  que han d’arribar per part de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears. Des de Podemos Concepción Baleato demanà els motius, i la batlessa explicà que eren per als nous informes que arribarien i que els  tendrien informats. La retirada de l’ordre del dia es va aprovar  per  16 vots a favor i 1 vot en contra.

El punt següent era el  pla d’acció per l’energia sostenible i el clima del municipi d’Alcúdia. Va explicar el regidor responsable d’EMSA  Domingo Bonnín, és referent a les accions a dur a terme per millorar el municipi, amb la realització del pla d’acció, fruit del conveni de l’Ajuntament d’Alcúdia amb el Pacte de batles i batlesses pel canvi climàtic i baixar les emissions de CO2. El punt se va aprovar per unanimitat.

El següent punt va ser la creació de la comissió coordinadora de competències municipals. Segons explicà el regidor Gabriel de Hévia es tracta de crear aquesta comissió per poder coordinar l’acció de govern i les activitats, i tenir l’obligació de reunir-se cada 15 dies, i s’aprovaven els Estatuts. Des de Podemos Concepción Baleato va demanar per a les retribucions dels regidors del govern i demanà que esperava que se resolgués el recurs que presentà per aquesta qüestió. La batlessa li respongué  que li garantia que es resoldria. Sobre el punt en qüestió, el regidor De Hevia li explicà que no hi havia cap organisme oficial per coordinació de tasques i que per això es creava. El punt s’aprovà amb els vots favorables de 16 regidors (PSOE, PI, MÉS, PP, VOX,UXA, CIUTADANS) i el vot en contra de PODEMOS.

El punt setzè, la moció relativa a accions per combatre la venda ambulant, en primer terme se recordà tots els grups polítics que s’havien adherit a la moció, a més dels grups del govern municipal PSOE, PI, MÉS, també expressaren la seva adhesió PP, VOX, UXA, CIUTADANAS i la no adhesió de PODEMOS. Des de Vox Joan Sendín considerà que era una moció que quedava curta, que eren necessaris més efectius policials. Per la seva banda des d’UXA, Carme Garcia va explicar que s’adheria i proposava que a la moció a l’apartat tres se pogués afegir “bars i restaurants” i així se va afegir. La batlessa Bàrbara Rebassa va explicar la moció que venia donada per la problemàtica de la venda ambulant il.legal, reflectit a l’informe de la Policia local, i que és un col.lectiu molt desfavorit de la societat, amb tota una sèrie de mesures a dur a terme: suport als comerciants d’Alcúdia, realitzar campanyes informatives i crear una comissió de treball, de seguiment que també  integri representants dels venedors, entre d’altres mesures.

 

A l’apartat de Precs i preguntes la batlessa respongué a Vox sobre la necessitat de més policies i digué que s’estava treballant per fer-ho possible, tenint en compte la regulació dels interins i l’oferta de 4 vacants per cobrir. Joan Sendín contestà que també els efectius cobraven poc, contestant Bàrbara Rebassa que s’estan fent passes per subsanar-ho.

Des de Ciutadans Azahara Machado demanà quin temps es torbaven a contestar a un escrit i demanà celeritat i coordinació. La batlessa explicà que hi havia hagut problemes de personal aquest estiu que havia causat un retard que ara ja estava subsanant.

Carme Garcia des UxAlcúdia demanà sobre el malestat del carril-bici de la carretera Port d’Alcúdia Artà, i des del govern municipal  la batlessa va expressar que s’havia tengut una reunió amb els tècnics del Consell. També demanà sobre temes puntuals com recollida de brossa. Martí Garcies expressà que l’empresa de jardineria  s’encarregaria i que actuarien.

Des del PP Rafel Ferrer demanà si havia problemes amb l’empresa de jardineria, i que es tengui en compte les herbes del parc des Barcarès. Martí Garcies respongué explicà que l’empresa s’està adequant i adaptant i que des del govern municipal el nivell d’exigència es gros i que estan ara fent una feina forta a les zones que més ho necessiten per després ja fer el manteniment i que des del govern havien prioritzat altres punts amb el tema de l’obertura de les escoles.

També la regidora de l’oposició Fina Linares demanà al govern sobre com estava el tema de l’alberg de la Victòria i quan podria estar operatiu novament. La batlessa Bàrbara Rebassa repongué que havien tengut una reunió amb la consellera d’afers socials Fina Santiago, i que havia una previsió d’inversió d’un milió i mig d’euros, i que farien obres d’infrastructura i embelliment. I que podria estar operatiu estiu 2021, però que també s’hauria de fer una revisió del conveni.

També des de l’oposició F.Linares demanà sobre el concessionari del quiosc de s’Illot, per si s’havia de reclamar a l’antic concessionari pel tema de l’entrega en retard de les claus. Des del govern es va dir que si legalment se li podia requerir es requeriria.

També des del PP demanaren al govern municipal sobre el tema de la problemàtica de la necessitat d’aparcaments. La batlessa expressà que la idea és fer un Pla de mobilitat i que pugui servir al llarg termini i que els tendrien informats.

També des de l’oposició es feren alguns precs sobre temes puntuals, un d’ells en relació al punt verd de Can Pesso, sobre el mal estat en què es troba i l’incompliment d’horari. Segons explicà el regidor Domingo Bonnín es coneix la situació del malestat i que hi estan fent feina i que controlen que es compleixi l’horari.

9 de setembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits