Resum de sessió plenària

Resum de la sessió plenària de dia 3 d'octubre de 2019

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

 

El segon punt s’aprova per 16 vots a favor(PSOE,PI,PP,MxA,VOX,UxA, C,s)  i 1 abstenció (Podem)  l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 6/2019, per import de  Patronat d’Esports presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 19.755,01 de l’Ajuntament i 76,25 euros del Patronat d’Esports.

 

El tercer punt s’aprova per majoria 12 vots a favor (PSOE,PI,MxA,VOX,UxA), i 5 abstencions (PP,C’s,PODEM) l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 24/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB BAIXA, per import de 674’65 Euros.

 

El quart punt s’aprova pe majoria per 14 vots a favor(PSOE,PI,MxA,VOX,UxA, C’s, PODEM) i 3 abstencions (PP)  l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTARIA 25/2019 PER CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB ROMANENT GENERAL DE TRESORERIA.

 

 

El quint punt s’aprova per  unanimitat  l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA ESTIMACIÓ PARCIAL, DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA EL PUNT (“ESTABLIMENT DEL RÈGIM D’ASSISTÈNCIES”) DE L’ACORD DE PLENARI ADOPTAT EN SESSIÓ DE 22.07.2019, Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la Sra. Baleato Caamaño contra els apartats 1.a) i 2.a), i les limitacions respectives, del Punt Sisè (“Establiment del règim d’assistències”) de l’Acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, en sessió de dia 22.07.2019, envers el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació per vulneració de l’ordenament jurídic.

Deixar sense efectes els apartats 1.a), 2.a), i les seves respectives limitacions,  del Punt Sisè (“Establiment del règim d’assistències”)  de l’Acord adoptat pel Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia, en sessió de dia 22.07.2019, envers el règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació.  Desestimar la resta d’al·legacions presentades.  Remetre a les unitats administratives municipals competents les sol·licituds de transparència i publicitat incloses de forma addicional en el recurs de reposició.

 

El punt núm. 6. S’aprova per  16 vots a favor(PSOE,PI,MxA,PP,VOX,UxA,C’s)  i 1 en contra(PODEM) l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA RÈGIM DE COMPENSACIONS PER ASSISTÈNCIES ALS ÒRGANS MUNICIPALS.- Modificar l’Acord Sisè de la Proposta aprovada per l’Ajuntament d’Alcúdia (referida al règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació) i, consegüentment,: “Establir el règim d’assistències següents: - Els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial percebran per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans municipals de què formin part les quanties íntegres següents: 1) Sessions de Ple: 426,02  €/ sessió. 2) Sessions de les comissions informatives: 159,76 €/ sessió.  3) Sessions de la Junta de Govern Local: 153,32 €/sessió. 4) Sessions de la Comissió Coordinadora de Competències Municipals: 325 €/sessió.

 

El punt núm 7. S’aprova per 11 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions, l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET D’ACTES ADMINISTRATIUS DE NATURALESA TRIBUTÀRIA. 1.  D’acord amb els informes de la tècnica d’administració general del departament de Rendes i Exaccions signats en data 23 i 26 d’agost de 2019, que formen part de la motivació i fonament d’aquest acord, es proposa desestimar les al·legacions presentades.

 

El punt núm 8.  S’aprova per unanimitat l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ BASES BEQUES LLIBRES DE TEXT I/O MATERIAL ESCOLAR SUBSTITUTIU, CURS 2019-20. Aprovar les Bases que regulen la concessió de beques per a l’adquisició de llibres de text per al curs 2019/2020, per a alumnes de qualsevol curs d’ensenyament obligatori, és a dir, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria dels centres escolars d’Alcúdia, que se transcriven en aquesta proposta.

 

 

El punt núm. 9. S’aprova per unanimitat l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS FOMENT TEATRE ESCOLAR 2019. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions adreçades al Foment del Teatre Escolar dut a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia per les Associacions de Pares i Mares d’Alcúdia en horari extraescolar, o pel personal docent en horari lectiu.

 

 

El punt núm. 10 s’aprova per unanimitat  l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ BASES REGULADORES PROGRAMES D’INNOVACIÓ PEDAGÓGICA I DE SUPORT A L’ENSENYAMENT OBLIGATORI 2019. Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions de Programes d’innovació pedagògica i de suport a l’ensenyament obligatori duts a terme en els Centres Escolars d’Alcúdia.

 

El punt núm. 11 s’aprova per 16 vots a favor(PSOE,PI,MxA,PP,VOX,UxA,C’s) i 1 en contra(PODEM) l’EXAMEN I APROVACIÓ PROPOSTA APROVACIÓ BASES SUBVENCIONS CONFRARIES SETMANA SANTA 2019, Aprovar les Bases Reguladores de les Subvencions adreçades a les Confraries de Setmana Santa del municipi d’Alcúdia per a l’exercici 2019, que es transcriven en aquesta proposta.

 

El punt núm. 12. S’aprova per unanimitat  l’EXAMEN MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL POPULAR EN RELACIÓ A LA LLEI ’UNIVERSALITAT DESCOMPTE RESIDENT TRANSPORT AERI ILLES BALEARS. Després d’haver fet un recés i la introducció d’un afegitó:”fixar preus màxims pels vols entre les Illes Balears i la península”

 

l . El Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia acorda instar al Govern d'Espanya a garantir Ia universalitat del descompte per el transport aeri i marítim del 75% per els residents de les Illes Balears i de Ia resta de territoris fora de Ia Península, en les condicions actualment establertes. El Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia rebutja qualsevol intent de vincular el descompte de resident amb el nivell de renda o limitar el seu ús en un determinat nombre de viatges.El Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia insta al Govern d'Espanya a convocar l'Observatori de Preus i Connectivitat per el transport aeri de Canàries i Balears per el correcte control dels preus finals i evitar possibles augments abusius de preus.

 

El punt núm. 13  no queda aprovat per 5 abstencions(PP,VOX,C’s), 11 en contra(PSOE,PI,MxA,UxA)  i 1 a favor(PODEM), L’EXAMEN MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PODEM D’ALCÚDIA EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

 

1. Incorporar i desplegar de manera immediata la nova Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019).

2. Establir els compromisos polítics, les normatives i els recursos necessaris per garantir la reducció dels GEH (gasos d’efecte d’hivernacle), amb l’objectiu d’arribar al balanç zero net no més tard de 2040, si pot ser abans de 2035, i la reducció a l’any 2030 del 65% d’emissions d’aquests gasos respecte a les de 1990; així com per aturar la pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosistemes, com a única resposta possible per evitar el col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs l'humà.

3. Abandonar l’ús dels combustibles fòssils i usar fonts d’energia 100% renovables de manera urgent i prioritària. Per això, els governs municipals han d'estudiar com aconseguir aquest objectiu i proposar els plans d'actuació necessaris per a: frenar noves infraestructures associades a l’ús de combustibles fòssils; aconseguir el ple autoconsum elèctric 100% renovable i una mobilitat sostenible com més aviat millor; crear espais per als vianants; fomentar l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants i el transport públic col·lectiu; reduir la demanda d'energia fins a nivells de consum sostenibles; promoure l'augment de l'eficiència energètica i de les instal·lacions renovables; crear espais educatius i informar la població de l'emergència climàtica; assolir una política de residus zero; evitar que la municipalitat treballi amb bancs que financen projectes basats en l’ús de combustibles fòssils, etc. L’Ajuntament ha de gestionar amb cura els espais públics municipals i aplicar una política d’ordenació del territori que tengui cura activa del sòl rústic, n’eviti la contaminació i la degradació i procuri la recuperació de la terra fèrtil, el manteniment i recuperació de la superfície forestal i les pastures i el fre de l’erosió. L’Ajuntament ha de vetllar per recuperar els aqüífers, evitar-ne la contaminació i la sobreexplotació, i impulsar una política de gestió intel·ligent del territori que pot incloure ajudes i beneficis fiscals per als projectes que abordin la regeneració rural i ecològica, la recuperació dels usos agraris sostenibles i totes les activitats humanes que desenvolupin funcions que puguin ajudar a la mitigació del canvi climàtic.

4. Cal avançar cap a una economia local i de proximitat, que impulsi la sobirania alimentària, la silvicultura, l’agricultura i la ramaderia ecològica i de proximitat per poder assolir el més aviat possible un subministrament agroecològic complet en els serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal i propiciar la seva extensió a la resta de la població.

5. Iniciar l’adaptació necessària dels recursos municipals per frenar les conseqüències de la crisi climàtica que ja es poden observar (increment de la temperatura global, onades de calor, irregularitat de les precipitacions, augment del nivell de la mar) en el context d’un territori limitat com són les nostres illes.

6. La justícia, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin en aquesta transició. Per tant, cal establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, de caràcter vinculant, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.

Així mateix, l’establiment d’aquests mecanismes de control i mesures ha de contemplar una convivència harmònica i respectuosa amb els ecosistemes del territori.

De la mateixa manera, l’Administració municipal ha de vetllar per la revisió i transformació, dins de les seves possibilitats i competències, de les actuals relacions de producció de béns i serveis, que converteixen la vida humana en mercaderia i degraden el tracte amb els visitants.

Per això caldrà establir indicadors per tal que els objectius siguin en tot moment verificables i quantificables. Es fa necessari garantir que aquests mecanismes situïn en primer terme evitar

qualsevol tipus d’explotació de l’ésser humà per l’ésser humà, revisant i transformant el sistema actual; així com la visió de gènere i la d'altres col·lectius vulnerables.

7. L’Ajuntament es compromet a establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per rebre assessorament i concretar les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i avaluar el procés semestralment per observ

El punt núm. 14 s’ha aprovat per 13 vots a favor (PSOE,PI,MxA,UxA,C’s,PODEM), 3 abstencions(PP) i 1 en contra(VOX) L’EXAMEN MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSIB-PSOE, EL PI, MÉS PER MALLORCA I UNIÓ PER ALCÚDIA EN RELACIÓ AL REBUIG A LA INGERÈNCIA DE VOX AL COL·LEGI PÚBLIC NORAI. Rebutjar totalment la ingerència de VOX al Col·legi Públic Norai i manifestar, així mateix, la repulsa contra aquest tipus d’accions inquisitorials que no tenen altre objectiu que provocar el malestar a les escoles i entre el professorat.

 

El núm. 15 s’ha aprovat per unanimitat L'EXAMEN MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS PSIB-PSOE, EL PI, MÉS PER MALLORCA I PP EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

1.- Declarar la situació d’emergència climàtica i treballar des de totes les àrees per implementar polítiques sostenibles i que respectin l’entorn. 2.- Promoure campanyes de sensibilització per implicar la ciutadania. 3.- Promoure les mesures d’estalvi i eficiència energètica als edificis públics. 4.- Destinar recursos públics per anar a un model energètic net i sostenible. 5.- Implementar polítiques per reduir residus entre la ciutadania i en les activitats municipals. 6.- Avançar cap a un model energètic sense emissions, prioritzant energies renovables. 7.- Potenciar i protegir zones verdes públiques. 8.- Apostar per l’educació ambiental, informant de l’emergència climàtica. 9.- Anar cap a una mobilitat sostenible, creant espais per a vianants, foment de l’ús de la bicicleta, ús racional dels vehicles. 10.- La justícia i transparència, com a pilars fonamentals de totes les mesures que s’apliquin en aquesta transició. 11.- Vetllar, dins de les nostres possibilitats i competències, per evitar qualsevol explotació de l’home per l’home, posant especial esment en les qüestions de gènere o de col·lectius vulnerables.

.A l’apartat de precs i preguntes des de Podem s’ha demanat que se tengui tota la documentació als expedients electrònics, la batlessa explicà que vetlarà perquè no passi encara que cap altre regidor no ha manifestat tenir problemes.

També des de Podem, la regidora C. Baleato expressà que no se’ls havia convidat a anar a les reunions amb l’APB, però la batlessa li va dir que tots els regidors no hi poden anar i que l’ajuntament no hi té representació dins el consell, encara que tota la informació la tendrà. també des d’aquest grup s’ha demanat al govern que s’adecenti el punt verd de Can Pesso que consideren un “abocador”, des del govern, el regidor Domingo Bonnín ha expressat que és opinable, podria estar millor, no estar com agradaria el govern encara que s’ha adecentat molt.

Carme Garcia d’UxA demanà sobre la regulació del patinet elèctric a la via pública, la batlessa Bàrbara Rebassa li expressà que s’està a l’espera del Govern o el Consell perquè ho regulin perquè no hi ha normativa. També demanà sobre les hamaques de color blau que estan deteriorades i el regidor D.Bonnín expressà que estan en procés de retirada i que per mor de  la llei de la regla de la despesa ja se sap que no es pot, també demanà que hi hagi un temps de silenci a les atraccions de fira per als nins amb autisme, des del govern la regidora Cànaves en va prendre nota.

Des del PP Verónica Caro demanà sobre el Parc Jaume II que hi ha una zona tancada, el regidor M. Garcias respongué que directament es procedí a tancar-ho per un informe de la Policia local, i per fer-ho inaccessible i se subsanaran les deficiències. També des d’aquest grup de l’oposició es demanà sobre un esbaldrec que hi ha al mateix parc, i des del govern es va dir que la finca és privada. Des del PP, Rafel Ferrer demanà sobre les queixes de recollida de fems. Des del govern, Domingo Bonnín va dir que hi havia un mínim de 2 recollides diàries hi ha llocs que se’n fan 3, i que en els darrers 2 anys s’ha augmentat en un 20 % i el contracte és de 2014 i s’està estudiant.

Fina Linares demanà sobre el bar de la tercera edat que s’ha licitat tres vegades i la batlessa Bàrbara Rebassa li respongué que els que han guanyat el concurs han fet números i se plantegen no agafar-lo, i s’hauran d’estudiar altres fórmules.

També des del PP demanaren al govern sobre les faltes al programa de la fira, i des del govern expressaren que va ser una errada a l’hora d’enviar el correu a la impremta i que assumien l’errada.

7 d'octubre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits