Resum de sessió plenària

Sessió plenària celebrada dia 22 de juny de 2018

El primer punt de l’ordre del dia, examen i aprovació acta sessió anterior, s’aprova per unanimitat.

S’aprova per unanimitat dels assistents, la Modificació pressupostària núm. 19/2018 per suplement de crèdit finançat amb baixa per import de 4.500 Euros.

 “

 

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa municipal. “

 

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’Examen I aprovació proposta modificacio Ordenança Fiscal reguladora del procediment especial de recaptació de determinats Tributs.

 “

 

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’Examen I aprovació proposta d’acord relativa a l’aprovació inicial de la Modificació núm. 14 de les NNSS relativa a l’ordenació del Sistema general Públic de “LA VICTÒRIA”.

Examen I aprovació proposta d’acord en relació a la voluntat Municipal de cessió d’una parcel·la Municipal a la CAIB per a la construcció I posada en funcionament d’un centre d’educació/formació en matèria d’Hosteleria. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de procedir a la posada a disposició de la parcel·la cadastral 07003A00400014, de titularitat municipal, a favor de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’execució del projecte de construcció i posada en funcionament d’un Centre Integrat de Formació Professional d’Hoteleria i Turisme.

Aquest va ser un dels temes més tractats, amb les preguntes demanades des del PP, amb Coloma Terrasa, al govern municipal, i amb els aclariments de Pere Malondra (PSOE) i Antoni Mir(Pi), que consideraven que estava clara la proposta tal i com anava al ple, que era per agilitar els tràmits per fer més rápida la tramitació del Govern, per “interés general autonòmic”, però des de l’oposició es feia la proposta d’introduir una frase que consideraven que tranquil.litzava. A pesar que des del govern consideraven que era una declaración de voluntat municipal, se va accedir, per tenir el consens dels grups municipals. Així s’aprovà per unanimitat dels assistents, amb un afegit a l’exposició de motius, a petició del grup majoritari de l’oposició, a la quarta línia“De l’oferta formativa actual de hotelería i turisme de l’IES Alcúdia”

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’Examen I aprovació proposta d’acord sobre pròrroga i extensió d’encàrrec a EMSA, Societat Anònima Unipersonal.  Prorrogar, amb carácter provisional i excepciona l’encàrrec conferit a EMSA; mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, de data 12 de febrer de 2018, en relació al servei de manteniment de parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (Zones A, B i C), fins a 31 de desembre de 2018, o fins la data d’inici de la prestació d’acord amb el contracte que es troba pendent de treure a licitació.

S’aprova per unanimitat l’Examen I aprovació proposta d’acord presentació de la Candidatura de Pedro Pascual Gual als Premis de Turisme de les Illes Balears,  Proposar al Govern de les Illes Balears la candidatura de Pedro Pascual als Premis de Turisme de les Illes Balears en les categories al treball, a l’esforç i a la dedicació professional en Turisme i en la categoria a l’experiència turística. ¡

S’aprova per unanimitat l’Examen Moció que presenta el Grup Municipal Popular per a reclamar l’augment de la franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la targeta intermodal. L’Ajuntament d’Alcúdia reconeix la necessitat d’afavorir i fomentar l’ús del transport públic, com a mitjà de transport sostenible, entre la població jove de les Illes Balears. L’Ajuntament  d’Alcúdia reconeix la dificultat per a l’emancipació del joves abans de complir els 30 anys, atès que la realitat actual els obliga a formar-se fins, pràcticament, aquesta edat. Aquest fet allarga la seva incorporació en el mercat laboral i, per tant, la seva dependència econòmica dels seus progenitors.L’Ajuntament d’Alcúdia insta el Govern de les Illes Balears i el Consorci de Transports de Mallorca a augmentar la franja d’edat a la qual s’apliquen els descomptes per a joves de la Targeta intermodal del sistema tarifari integrat, en els termes de la Proposició No de Llei aprovada per la Comissió d’Assumptes Socials del Parlament de les Illes Balears.”

S’aprova per unanimitat dels assistents, l’Examen i aprovació Moció que presenten tots els grups Municipals per instar a l’agencia tributaria de les Illes Balears a que mantingui l’actual sistema d’avis i cobrament a Alcúdia, enviant els avisos de pagament en període voluntari. Així, a la proposta aprovada per unanimitat es recullInstar a l’Agencia Tributaria de les Illes Balears a que mantingui l’actual sistema de cobrament al nostre municipi, enviant els avisos de pagament en període voluntari. Oferir la possibilitat de que el ciutadà pugui accedir al carter virtual de forma voluntària.

Si necessiteu ampliar la informació podeu contactar amb el servei de premsa de l’Ajuntament d’Alcúdia.

25 de juny de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits