Celebrada sessió plenària extraordinària

Resum de la sessió plenària de dia 14 de maig de 2018

Es ratifica per unanimitat el caràcter urgent de la sessió plenària.

El segon punt, examen i aprovació acta sessió anterior, s’aprova per unanimitat.

El tercer punt es l’examen i aprovació proposta de proclamació al Sr. Bartomeu Català Barceló, fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia, s’aprova per unanimitat  Proclamar al Sr. Bartomeu Català Barceló, com a fill adoptiu de la Ciutat d’Alcúdia, així com Comunicar a l’interessat que l’acte públic de proclamació tindrà lloc el proper dia 25 de Juliol de 2018 (dia de Sant Jaume), a les 13’00 hores a la Sala de Plens de la Casa Consistorial.”

   

 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa municipal. “

 

El punt núm. 4 es l’examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3/2018, s’aprova per unanimitat Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels Patronats de Música i  de Radio, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 1.340,07 euros,  74,13 euros i 195,00 euros.

 

El punt núm 5. Es l’Examen i aprovació proposta modificació Pressupostaria núm. 15/2018 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de Tresoreria, s’aprova per unanimitat.

 

 

El punt núm 6. L’Examen i aprovació proposta d’acord aprovació definitiva de la Modificació Núm. 13 de les NNSS, relativa a la incorporació d’una norma per a definir les seccions viàries tipus dins l’àmbit del sòl urbà i del sòl urbanitzable del Municipi, s’aprova per unanimitat Aprovar definitivament la Modificació núm. 13 de  les Normes Subsidiàries del planejament municipal relativa a la incorporació d’una norma per definir les seccions viàries tipus dins l’àmbit del sòl urbà  i del sòl urbanitzable del municipi, de conformitat a la documentació tècnica MAIG 2018: -Memòria informativa i justificativa. Normes urbanístiques i, -Resumen executiu del planejament,  redactada pels serveis tècnics municipals del departament de Planificació urbanística. (Art. 55.6 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’Urbanisme de les Illes Balears).

El punt num 7. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial (2ª Informació Pública) de la modificació núm. 6 de les NNSS, relativa a la classificació d’un sector Urbanitzable directament ordenat, s’aprova per unanimitat. Primer: a) Desestimar els següents escrits d’al·legacions:R.E. 1136 presentada el 15.02.16 pel senyor Lorenzo Riera Cabanellas, en nom i representació del senyor Pedro Riera Orell i, de la senyora Maria Cabanellas Lluis.R.E. 1677 presentada el 07.0316 pel senyor Miguel Ramis Puigrós presentada en representació de l’entitat CESGARDEN, S.L. b)  Estimar parcialment l’escrit d’al·legacions R.E. núm. 815 presentada en data 03.02.16 per part del senyor Juan Coll Ramón en representació de l’entitat Son Armadans, S.L. c) Tenir en compte les observacions efectuades a l’escrit R.E. 914 presentat el 08.02.16 per part de la senyora Elena Nogueroles Laguía en representació de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.

 

El punt núm 8. Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial ordenança Municipal Reguladora del Comerç Ambulant en el Municipi d’Alcúdia. S’aprova per unanimitat.

 

El punt num 9. Examen i aprovació proposta convocatòria subvencions de formació pràctica per l’any 2018, s’aprova per unanimitat les bases

 

El punt num 10. Examen i aprovació proposta d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques a petites i mitjanes empreses del Municipi d’Alcúdia, s’aprova per unanimitat Aprovar les Bases adjuntes reguladores per a la concessió de subvencions per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en establiments comercials de petites i mitjanes empreses del municipi d’Alcúdia, en règim de concurrència no competitiva, per un import màxim de 15.000 €.

 

El punt núm. 11. Examen i aprovació proposta aprovació de les bases reguladores de subvencions de programes de suport a l’Ensenyament obligatori duts a terme en els centres escolars d’Alcúdia, exercici 2018, s’aprova per unanimitat

 

El punt núm. 12. Examen i aprovació proposta aprovació de les bases reguladores de les subvencions per al foment del Teatre Escolar, adreçades als centres Escolars d’Alcúdia i a les associacions de Pares i Mares exercici 2018, s’aprova per unanimitat.

 

14. Examen i aprovació proposta a la FELIB pel nomenament Representants Municipals per formar part de la Plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, s’aprova per unanimitat sol·licitar a la FELIB que proposi a la Direcció General de Salut Pública i de participació com a representants de l’Ajuntament d’Alcúdia per formar part de la plataforma d’Oci de Qualitat de les Illes Balears, els següents membres Municipals:Representant Titular:  Aguas Santas Lobo Benitez

Representant Suplent:       Bàrbara Rebassa Bisbal

 

El punt núm. 15 Examen i aprovació proposta comptatibilitat per a l’exercici d’activitats privades al Sr. José Antonio Notario Hernández, queda aprovada per unanimitat.

 

 

El punt núm. 16. Examen i aprovació proposta relativa al Topònim “ESTANY DELS PONTS”, s’aprova per majoria absoluta amb els vots a favor de PI, PSOE, GxA, UxA, I GA i l’abstenció del Grup PP, que el Ple de l'Ajuntament d'Alcúdia mostri el seu acord amb l'ús del topònim Estany dels Ponts, nom històric d'aquest estany, que es conserva actualment amb la mateixa forma i dimensions; i que modernament s'ha anat anomenant Estany Esperança.

 

El punt núm. 17. Propostes i Mocions d’urgència, seguidament es dona compte de les mocions d’urgència a tractar, i queda aprovada per unanimitat.

 

 

17.1 La Modificació Pressupostaria 16/2018 per suplement de crèdit finançat amb baixa, queda aprovada per unanimitat la modificació per incrementar el pressupost del Patronat d’Esports, per import de 76.000.- Euros.

 

17.2 La proposta de resolució d’Al·legacions presentades pel Sr. Josep Alonso Picó, en representació de Moviment Alcudienc contra l’aprovació inicial de la Modificació de crèdit 10/2018 per crèdit extraordinària i suplement finançat amb RGT, queda aprovada per majoria absoluta amb el vots a favor dels Grups PI, PSOE, GxA, i UxA, GAi l’abstenció del Grup PP el inadmetre les al·legacions presentades pel Sr. Josep Alonso Picó, en representació de Moviment Alcudienc.

 

1.3.- Es presenta la moció conjunta dels grups Pi, PSOE i Gent per Alcúdia, relativa a donar “suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana”.

Aquesta moció  quedà aprovada per unanimitat després de fer un recés de 5 minuts per consensuar la modificació d’un paràgraf de la moció, retirada de la paraula  “exclussiu”, la qual fou retirada Així l’apartat d’acord aprovat per unanimitat diu així: “donar suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l’Advocacia de l’Estat” i “es compromet a fer complir l’estat d’Autoronomia i la Llei de normalització lingüística i a convocar ajuts per promoure la llengua pròpia de les Illes Balears”. “Es compromet a fer complir l’Estat d’Autonomia i la Llei de normalització lingüística i a actuar en conseqüència i a dur a terme les accions de foment i promoció de la llengua catalana que consideri necessàries”.

 

 

A l’apartat de Precs i preguntes:

 

Des del PP es demanà sobre  Circaire i la contractació de Valtonyc,  i es va demanar explicacions al govern municipal  que va respondre que se va fer un concurs i l’empresa adjudicatària  tenia preparades les actuacions però que quan va sortir el programa imprès es va conèixer l’actuació del raper però que no es va pensar en cap moment de vetar l’actuació, per la llibertat d’expressió, així mateix des del govern municipal es va tornar a reiterar que el que havia s’havia dit per part d’un partit polític era una falsetat en cap cas l’ajuntament va contractat,  ni per tant anul.lar l’actuació del raper, sinó que eren neutrals respectant el contracte.

 

Es demanà des del PP també sobre si s’havien canviat les banderes que onejaven a la platja i que estaven en malestat, des del govern digueren que feia uns quans dies que havien estat renovades.

Des del PP es demanà sobre el malestar d’uns arrembadors per vianants rotonda cap a Alcanada, entre Alcúdia i Port d’Alcúdia. Des del govern municipal es digué que hi havia un pressupost per a fer una intervenció.

Es demanà també que després d’un any d’haver-ho demanat se recorda que la plana web municipal allà on dóna opció per la llengua en castellà segueix també en català. Des del govern municipal se va dir que així ja estava des de sempre, des de les anteriors legislatures, però que sí que està amb diversos idiomes la informació dinàmica, que s’hi fa feina amb el portal de transparència per poder fer gestions a través de l’administració electrònica.

També des del PP se demanà per no haver obtengut, per segon any la bandera blava, des del govern es va dir que era fruit d’una analítica de les cinc que se fan que havia donat “bona” i les altres “Excel.lent”  i que per això no s’havia tornat atorgar malgrat els seveis impulsats a la platja, nou mòdul de socorrisme, accions per a discapacitats “Alcudia per a tots”.

15 de maig de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits