Informació pública del projecte bàsic i executiu de “Construcció de nova rampa a la pista de patinatge (Skate Park)” d´Alcúdia

Fecha de modificación: 7 de desembre de 2018

Informació pública del projecte bàsic i executiu de “Construcció de nova rampa a la pista de patinatge (Skate Park)” d´Alcúdia

Per resolució de la Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, de data 4 de desembre de 2018, s’ha aprovat el projecte bàsic i executiu de “Construcció de nova rampa a la pista de patinatge (Skate Park)” d´Alcúdia.


En compliment del que preveu l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d’anuncis. Publicat al Boib número 153 de 6 de desembre.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits