Informació pública del Projecte Bàsic i d’Execució de “Arranjament zona verda Port d´Alcúdia”

Fecha de modificación: 10 de desembre de 2018

Informació pública del Projecte Bàsic i d’Execució de “Arranjament zona verda Port d´Alcúdia”

Per resolució de la Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, de data 5 de desembre de 2018, s’ha aprovat el projecte bàsic i executiu de “Arranjament zona verda Port d´Alcúdia”.


En compliment del que preveu l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d’anuncis. Publicat al Boib núm. 154 de 8 de desembre.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits