Convocatòria d'una borsa de feina d'Auxiliars Administratius

Fecha de modificación: 16 de juliol de 2018

Es publica Resolució de creació de borsa de feina d´Auxiliars Administratius

---

Es publica el decret de batlia que aprova el llistat DEFINITIU d'aspirants admesos i exclosos i data de l'exercici.

---

Es publica el decret de batlia que aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de l'exercici.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació en el tauler d'anunci electrònic de l'ajuntament, per presentar esmenes o reclamacions.

----

ES PUBLICA L'EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA AL BOIB NÚM. 21 DE 15 DE FEBRER DE 2018

El termini per a la presentació d'instàncies serà de VINT DIES NATURALS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Documentos

  • Model instància (tamaño: 218.76 KB)
  • Fecha de publicación: 16 de febrer de 2018
  • Publicació BOIB (tamaño: 186.03 KB)
  • Fecha de publicación: 16 de febrer de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits