Convocatòria de procediment selectiu per a la contractació d'un tècnic de grau mitjà (graduat social) de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Fecha de modificación: 11 d'octubre de 2018

Es publica edicte constitució borsa de treball graduats socials 2018.

ACTUALITZACIÓ: 11/10/2018. ES PUBLICA EDICTE BORSA DE TREBALL GRADUATS SOCIALS 2018


ACTUALITZACIÓ: 26/09/2018. ES PUBLICA DILIGÈNCIA AMB LA PROPOSTA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL DEL RESULTAT DEL CONCURS


ACTUALITZACIÓ: ES PUBLICA DILIGÈNCIA AMB EL RESULTAT PROVISIONAL DE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS DEL CONCURS


ACTUALITZACIÓ: ES PUBLICA EL RESULTAT DE LA PROVA DE CATALÀ


ACTUALITZACIÓ: ES PUBLIQUEN LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I DE CONVOCADES A LA PROVA ESPECÍFICA PRÈVIA DE CONEIXEMENT DE CATALÀ


ACTUALITZACIÓ: PUBLICAT EL LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ D´UN TÈCNIC DE GRAU MITJÀ (GRADUAT SOCIAL)


ACTUALITZACIÓ: PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA AL BOIB 87/2018, DE 14 DE JULIOL. El termini per a la presentació d'instàncies serà de VINT DIES HÀBILS a comptar de l´endemà de la publicació de les bases al BOIB.

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS ACABA EL DIA 13 D'AGOST DE 2.018.

 

Es publica anunci de la Resolució de batlia núm. 1081/2018 de data 10 de juliol de 2018 mitjançant s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia d´un tècnic de grau mitjà (graduat social) com a personal laboral temporal.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits