Borsa de treball AODL 2020

Fecha de modificación: 23 de maig de 2020

convocatòria d’una borsa de treball per a cobrir de forma temporal el lloc de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local com a funcionari interí

EDICTE

Mitjançant Resolució de batlia núm. 0811/2020 de data 22 de maig de 2020, s’ha aprovat la correcció d’errades materials advertides en les bases reguladores del procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de forma temporal el lloc de treball d’agent d’ocupació i desenvolupament local com a funcionari interí, així com el renici del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils per a la presentació d’instàncies per prendre part al procés selectiu a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al BOIB. Les bases s'han publicat al BOIB 91/2020, de 23 de maig. El termini de presentació d'instàncies finalitza el dia 5 de juny.

Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, si així ho consideren, alternativament o bé recurs administratiu potestatiu de reposició davant de la Batlia, durant el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la present notificació, o bé un recurs contenciós-administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos. No obstant això, respecte de la interposició de recursos jurisdiccionals, se li informa que de conformitat amb la DA2ª del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el termini per presentar el recurs contenciós administratiu es troba suspès durant la vigència de l’estat d’alarma, llevat que es tracti de la interposició d’un recurs per a la protecció dels drets fonamentals de la persona previst als articles 114 i següents de la Llei 29/1998. Per això, el termini de dos mesos no s’iniciarà fins al dia següent de la pèrdua de vigència de l’estat d’alarma, llevat que es tracti del procediment per a protecció de drets fonamentals, en que el termini no es troba suspès. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci.

Cosa que fem pública

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica.

La batlessa,

Bàrbara Rebassa Bisbal


 

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits