Borsa de treball AODL 2020

Fecha de modificación: 29 de juliol de 2020

Comunicació d'elevació a definitius dels llistats provisionals de la fase d'oposició, obertura del termini de presentació de mèrits i convocatòria a l'acte d'entrevista personal de la fase de concurs.

Actualització: 29 de juliol de 2.020, comunicat de la comissió avaluadora del procediment selectiu, d'elevació a definitius dels resultats provisionals de la fase d'oposició. Atès que dins el termini conferit no s'han produït sol·licituds de revisió d'examen ni reclamacions envers els resultats provisionals de l'exercici de la fase d'oposició, s'eleven a definitius els llistats provisionals d'aspirants aptes de la fase d'oposició, així com les puntuacions obtingudes.

D’acord amb l’establert a les bases, només les persones aspirants que han resultat APTES en la fase d'oposició disposen de tres dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació d'aquesta comunicació al tauler d'anuncis del lloc web de l'Ajuntament d'Alcúdia, per presentar els mèrits davant la Comissió Avaluadora. La presentació de mèrits s'haurà de realitzar davant el Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Alcúdia, bé a través del registre electrònic ubicat a la seu electrònica municipal: http://sac.alcudia.net/; o bé a través de les oficines presencials d'assistència en matèria de registre, ubicades al Carrer Major, 4, d'aquesta ciutat.

El termini per a la presentació de mèrits va des del dia 30 de juliol fins al dia 3 d'agost, ambdós inclosos.

 

Així mateix es convoca a les persones aspirants que han resultat APTES en la fase d'oposició, a la realització de l'acte d'entrevista personal de la fase de concurs, que tindrà lloc el proper dia 12 d'agost a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Alcúdia.


 

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits