Aprovacions inicials expedients modificació de crèdit

Fecha de modificación: 23 de novembre de 2018

Exposició al públic de l'aprovació inicial de modificació de crèdit 37/2018 i 39/2018

Exposició al públic aprovació inicial modificació de crèdit 37/2018 i 39/2018 per suplement de crèdit finançat
amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en
Ple en la sessió del dia 19 de novembre de 2018

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits