Sessió Plenària de dia 9 d'octubre

Resum de la Sessió Plenària Extraordinària celebrada dia 9 d'octubre de 2017

Dilluns dia 9 d’octubre es dugué a terme sessió plenària a l’Ajuntament d’Alcúdia, amb nou punts a l’ordre del dia, a més de decrets de batlia i precs i preguntes.

Una vegada aprovada per  unanimitat,  l’acta de la sessió anterior. (08.09.17), el punt núm. 2 del plenari  se va aprovar  la modificació pressupostària 34/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent general de Tresoreria, en total uns 268.000 €,per pagament de diverses factures, així com   per l’adquisició de desfibriladors, nova màquina fregadora, continuar amb la digitalització  d’expedients, seguir amb el centre d’interpretació de murades, a més d’aquisició de mobiliari, i reconversió d’espais públics, entre d’altres conceptes. Aquest punt se va aprovar per unanimitat.

 

S’aprovà per unanimitat el punt núm 3 de l’ordre del dia l’Examen i aprovació proposta d’acord aprovació modificació Pressupostària 2/2017 del Consorci de Pol·lèntia per suplement de crèdit finançat amb majors ingresos; el Quart punt de l’ordre, va quedar aprovada per unanimitat l’aprovació inicial de la modificació puntual núm. 11 de les NN.SS de Planejament d’Alcúdia, relativa a la implantació d’un SUDO per a usos municipals, sòl urbanitzable directament ordenat, amb diversos punts,entre d’altres, com dues alineacions, regulació de les piscines i/o jacuzzis a cobertes a hotelets d’interior, i classificació com a sòl urbà, per equipament públic un solar, ubicat final del c. Pol.lèntia per destinar-ho en un futur a qualsevol equipament públic necessari.

 

 

S’aprovà per unanimitat la proposta d’asumir el contingut de l’informe tècnic emès per l’Arquitecte Municipal de data 18.07.2017 en tràmit d’audiència relatiu a l’incís final de la norma 4.3.01, apartat 3, lletra a) de les NN.SS. de planejament d’Alcúdia.

 

S’aprovà per unanimitat el punt referent a les bases concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar substitutiu per al curs 2017-2018, per un import total de 15.000.- Euros.

 

Igualment quedà aprovada per unanimitat la proposta de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la implantació o manteniment del SICTED, per un import màxim de 2.000.- Euros.

 

El següent punt referent  a la proposta de l’ordenança reguladora de l’ús de la cuina-menjador de la Victòria se va aprovar per unanimitat i s’acceptà  la introducció per part del PP, d’un matís que afegeixi “associació o entitat amb seu social a Alcúdia…” a l’article 2. El batle ho va veure bé. També des d’Unió per Alcúdia es va sugerir que es pugui saber a través de la plana web els dies lliures i ocupats.

El punt va quedar aprovat per unanimitat.

 

Propostes i Mocions d’urgència.

 

Es presentaren a aquest apartat dues mocions i un manifest, sobre la situació de Catalunya, i primer es votà la seva urgencia que fou aprovada per unanimitat.

 

Primer es llegí el manifest de Gent per Alcúdia, per part del regidor Tomàs Adrover, una declaración de rebuig i condemna a les actuacions violentes de l’1-O a Catalunya. Un dels fragments del manifest diu així:

“rebutjam la persecució de ciutadans, representants i càrrecs públics. S’hauria d’arribar a la solución del conflicte  través del diàleg i de la via política i no mitjançant la intimidació, ni els Mitjans policials i judicials, ni tampoc una instrumentalització de la fiscalia”….

 

El regidor demanà que constàs amb acta i se contestà afirmativament.

 

Tot seguit es presentà la moció sobre la situació  a Catalunya, del grup municipal del PP, que fou llegida per Coloma Terrassa  i de la qual el fragment referent a acords a prendre diu així:

“1.- Instar al Govern de Catalunya que prengui les mesures necessàries per paliar la divisió i l’enfrontament poblacional, complint sempre la legalitat vigent.

2.-  Instar al Govern de Catalunya a que cessi les seves intencions independentistas al marge de la Llei, compleixi i faci complir la Constitució”….

 

La moció del grup municipal del PP fou rebutjada per majoria: 4 vots a favor del Grup PP i 13 vots en contra dels Grups PSOE, PI, Unió per Alcúdia, Gent per Alcúdia, Guanyem Alcúdia.

 

Des del PSOE Pere Malondra criticà la moció del PP, per la posició inamovible sobre el concepte de “legalitat vigent”, i des del PP, Coloma Terrasa  va reiterar el que significa dins el “marc de la legalitat vigent” que és la Constitució i l’estat de dret. Antoni  Mir expressà que des del seu grup entenen que ha faltat diàleg per ambdós governs, i que ha estat desproporcionada l’actuació policial.

 

Per altra banda, la moció presentada pel Grup PSOE/PI, la llegí Pere Malondra, i la refrendà Antoni Mir, de la qual el fragment referent a acords a prendre diu així:

“1.- L’Ajuntament d’Alcúdia insta als governs espanyol i català a que prenguin les mesures necessàries per evitar la fractura de la ciutadania iniciant un diàleg que consideram necessari.

2.- L’ajuntament d’Alcúdia sol·licita que s’adoptin les mesures adients per aturar tot tipus de violència física i verbal i no es dificultin els drets fonamentals com la llibertat d’expressió, manifestació pacífica i informació”….

 

Aquesta moció  quedà aprovada per 11 vots a favor (PI-PSOE), i s’hi sumà Unió Per Alcúdia, 4 vots en contra del PP, i dues abstencions, Gent x Alcúdia, Guanyem Alcúdia.

 

La regidora d’UxA, C. Garcia expressà que hagués volgut participar a consensuar el text, encara que el batle li digué que s’havia posat en contacte amb ella, però per la premura de temps no s’havia pogut reunir, però així mateix, malgrat no haver pogut parlar-ne, li donava suport a la moció dels dos grups del govern.

 

 

2. Precs i preguntes

 

Des d’Unió per Alcúdia la regidora Carme Garcia demanà sobre les ordenances del cementiri i digué que jardineres del cementiri tenen les plantes seques. des del govern Agüi Lobo comentà que s’hi feia feina amb les ordenances i s’estava pendent de la part jurídica, i que les plantes en té constancia, sabia que per mor de la calor i que se mirarà de solucionar posant una persona que estigui pendent ja que s’ha de regar a mà.

També demanà per la posada en marxa del columbari, la regidora de sanitat afirmà que primer es volen tancar  les ordenances i després, el columbari. També des d’aquest grup municipal es demanà sobre el punt de càrrega i descàrrega de l’avinguda Princeps d’Espanya i el batle Antoni Mir, respongué que la policía local en tenia constancia i que en tenia d’altres punts també per estudiar.

 

Des del PP, la regidora Fina Linares demanà ja que s’havia fet la regulació d’ús de les cuines de la Victòria, a veure si es tenia  un estudi de seguretat, i a veure si es pogués fer. El batle així li va recollir el suggeriment, que no sabia que n’hi hagués però que se miraria. També es demanà sobre el camí de Son Rotger, a veure si s’acabaria d’asfaltar, des del govern , el regidor J.G.Vallori l’informà que era un dels camins que entrava dins la modificació de crèdit que va anar a un anterior ple.

 

També des del grup municipal del PP es va fer una reflexió adreçada al regidor P. Malondra, pel fet d’aparcar en línea groga i a una sortida d’emergència, quan a l’anterior legislatura ell se referí a una regidora que duia el cartell de vehicle autoritzat. El regidor va reconèixer que no era correcte, i que es devia el fet de tenir coneixement que no hi havia cap activitat i que no se faria ús de  la sortida d’emergència però que reconeixia i esmenaria el fet.

11 d'octubre de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits