Sessió Plenària de dia 30 d'octubre de 2017

Acta de la sessió extraordinària urgent de l'Ajuntament Ple de dia 30 d'octubre de 2017

El primer punt de l’ordre del dia ha estat la Ratificació caràcter Urgent de la convocatòria, que s’ha aprovat per unanimitat. El segon punt que s’ha aprovat per unanimitat l’examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

 

El tercer punt de l’ordre del dia  va ser aprovat per unanimitat,  l’examen i aprovació proposta modificació ordenança núm. 55 reguladora del preu públic per la prestació de serveis o realització d’activitats municipals (Tardor Cultural). El regidor Pere Malondra explicà que són els preus públics nous cursos que s’han de fer enguany.

 

El quart  punt de l’ordre del dia referent a la proposta modificació ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre Béns Immobles s’aprovà per unanimitat després que la Regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar explicàs el punt i els motius pels quals a 2018 es poden rebaixar un 5% els rebuts de l’impost de béns immobles( s’adjunta nota a part referent a aquest punt).

 

S’aprovà per majoria el punt cinquè, 12 vots a favor (PSOE, Pi, GxA, GA), amb l’abstenció de PP i UxA la modificació pressupostària núm. 36/2017 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria.

 

La modificació pressupostaria 36/2017 consta de les parts següents:

Per suplement de crèdit 1.337.221,17 €.: adequació planta baixa Can Ramis; reparació desperfectes paviment casc antic; rehabilitació patrimoni històric, restauració dels Baluards del Rei i de la Reina; per crèdit extraordinari 384.764,76 €: reparació pistes poliesportiu; rehabilitació edifici tercera edat Alcúdia; adecentament zona verda c/ Sanç i s’Hort de Ses  Barreres.

Així explicà els projectes el regidor d’obres pròpies Joan G.Vallori, i va fer referència a la reparació de desperfectes de les arquetes i rajoles centre històric que era cobert per pressuposts municipals, perquè es renuncià a una subvenció del POS del Consell de Mallorca, ja que l’Ajuntament prioritzà no fer obres molestes en l’estiu i cobrir-ho del pressupost municipal. Coloma Terrasa va expressar que el seu grup s’abstendria perquè no estaven massa d’acord amb la renúncia de la subvenció per aquest projecte. I segons digué el regidor d’obres Alcúdia, com altres ajuntaments turístics va optar a renunciar per no fer obres en plena temporada turística per no incomplir amb els terminis, i els cobreix l’ajuntament dins les inversions sostenibles i han d’estar abans que finalitzi l’any. Des del PP, es va comparar amb altres obres que s’han fet amb l’estiu com les de clavegueram de la carretera Port d’Alcúdia-Artà i tant el regidor d’obres com el batle expressaren que no es poden comparar, ja que el clavegueram és una prioritat ja que l’indret de les obres que es feren any rera any hi havia rompudes i és molt costós fer obres d’urgència, quan l’obra que s’ha fet malgrat fós amb l’estiu era prioritària  i suposava una subvenció de 600.000 €.

 

Carme Garcia expressà que ja que l’Ajuntament renunciava a la subvenció hagués pogut esperar una setmanes més per evitar molèsties als comerciants.

J.G.Vallori recordà que les obres s’emprengueren després de la fira i se començàr pels carrers amb manco comerços.

 

 

El punt sisè se va aprovar per unanimitat l’Examen i aprovació proposta aprovació inicial modificació Reglament Municipal del Transport urbà d’Autotaxi i Galeres amb la seva adaptació a la normativa del Govern Balear. Els taxis de 5 places podran passar a 7 places i en el cas dels taxis per a discapacitats podran passar de 7 a 9 places. A més segons explicà el batle, a pregunta de l’oposició, sí que s’han mantingut reunions periòdiques amb les associacions de taxistes només hi va haver una al.legació antiga. Segons expressà el batle qui se vulgui acollir, de manera voluntària, està marcat a l’article 46. que s’ha de pagar un 5% del total del preu del rescat. El punt s’aprovà per unanimitat.

 

Per últim, el punt setè fou la moció presentada pel Grup municipal del PP sobre el repartiment de l’impost de turisme sostenible, segons explicà Fina Linares, relativa a la política de repartiment de l’impost de turisme sostenible, que l’ajuntament adoptàs els acords d’instar al Govern a modificar els termes de la convocatòria sobre la destinació de l’impost turístic en els mateixos extrems que la primera convocatòria efectuada, de manera que els municipis continuïn sent destinataris directes dels recuros.... instar al Govern a incloure en la convocatòria sobre la destinació de l’impost la possibilitat que els Ajuntaments puguin presentar projectes...que s’ajustin al caràcter finalista....instar al Govern a destinar a projectes presentats per les entitats locals un mínim del 33 %....i que es debati el repartiment de l’impost de turisme a la FELIB. El batle des del Pi Proposta per les Illes va proposar  la introducció d’alguns matisos perquè es contempli a la moció, matisos que són acceptats des del PP, concretament substituir “continuïn sent” per “siguin” i el percentatge del 33% a 30%. Per altra banda, A. Mir del Pi, expressà que també es podrien afegir els acords de l’Ajuntament l’agraïment al Govern Balear per les inversions previstes procedents de l’ecotaxa com l’escola de Nàutica i la inversió amb la millora de la murada medieval. El grup municipal del PP va venir a bé afegir-ho.

 

Per la seva banda des del PSOE J.G.Vallori s’abstendrà perquè malgrat estan d’acord amb l’esperit i filosofia de la moció, ja el seu moment es va contemplar en una moció de fa mesos, ja se votà una moció molt semblant que l’escotaxa sigui finalista i sigui a més municipalista, els socialistes també digueren que ja hi ha la comissió de turisme sostenible que ja està creada i és el lloc adequat per al repartiment de les inversions per a l’ecotaxa.

Tomàs Adrover de GxA considerà que per coherència votaria en contra, com ho va fer fa mesos amb la moció del Pi, que a més considera que si el PP no hagués derogat l’impost a 2003 s’hauria disposat de 1.000 milions d’euros que haguessin revertit amb les Illes.

La moció del PP ha tirat endavant amb les aportacions del Pi i se va aprovar per 11 vots a favor (Pi, PP i UxA), 4 abastencions (PSOE) i 2 vots  en contra ( GxA,, GA).

 

31 d'octubre de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits