Sessió Plenària Ordinària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/aple-m.jpg

Resum de la Sessió Plenària Ordinària que se celebrà dia 3 d'abril de 2017

El primer punt de l’ordre del dia va ser la presa de possessió del Sr. José Muñoz Pulido del partit polític Guanyem Alcúdia. El Batle donà compte que una vegada rebuda la credencial remesa per la Junta Electoral Central, el nou regidor va prendre possessió del seu càrrec.. El Sr. José Muñoz Pulido va prometre el càrrec.

Aprovada l’acta anterior per unanimitat, el tercer punt de l’ordre del dia s’aprovà també per unanimitat, concretament la modificació de crèdit 13/2017, per import de 21.750.-€, finançat amb romanent general de tresoreria. El quart punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat. Examen i aprovació proposta que presenta la regidora delegada d’Hisenda de data 24 de març de 2017 d’acord Reconeixement Extrajudicial de crédito 2/2017

El cinquè punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat,  l’aprovació definitiva de l’estudi de detall de dotació d’escala d’incendis i ascensor adossat en el bloc 2-3 de l’hotel de 3 estrelles Alcúdia Garden. El sisè punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat, concretament es tracta de la revocació del títol honorífic de fill adoptiu de la ciutat d’Alcúdia atorgat al Sr. Arconovaldo Bonaccorsi. El setè punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat, el referent al recolzament al manifest per la reforma del sistema de finançament.

 

El vuitè punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat, la moció que presentà el Pi-Proposta per les Illes Balears per al manteniment de la parcel·la mínima de 14.000 m2 de sòl Rústic.  En aquesta moció se demanava instar al Parlament i al Govern, i al Consell Insular, mantenir l’esmentada superfície de parcel.la mínima.

 El novè punt de l’ordre del dia s’aprovà per unanimitat. la moció presentada pel grup Municipal Gent per Alcúdia sobre exercici llibertat d’expressió, modificació codi penal i derogació de la llei orgànica 4/2015, de seguretat ciutadana.

El regidor Tomàs Adrover es referí alspunts dels acords de la moció, perquè el ple els adoptàs. Concretament referent a la “manifestació de la preocupació per l’extensió del delicte d’enaltiment del terrorisme a actes i missatges que haurien d’estar emparats per l’exercici de la lllibertat d’expressió”.... així mateix es referia la moció a instar al Govern de l’Estat a “derogar” l’anomenada “llei mordassa”. Cadascun dels grups argumentaren el seu vot. Des del Psoe, Pere Malondra, digué que encara que redactarien la moció d’una altra manera estaven d’acord amb els punts de modificar la llei “mordassa” i a favor de la llibertat d’expressió, encara que també digué que no es pot emparar amb l’enaltiment del terrorisme, però el càstig per segons quin tipus d’injúries considera exagerat que puguin anar a presó.

Per altra banda, des del Pi, el batle Antoni Mir va expressar que no donarien suport a la moció, perquè, encara que estan a favor de la llibertat d’expresió, aquesta té uns límits que és el respecte en els altres. Va dir que s’ha de fer cas per cas, i segons quines expressions considera que no són llibertat d’expressió i n’hi ha que són intimidatòries, i que el respecte és un dret fonamental i que tal i com estava redactada la moció no li podien donar suport.

Per la seva banda, des del PP, Coloma Terrassa va dir que corroborava les paraules del Pi, i que també creien amb la llibertat d’expressió però també amb el respecte a les institucions democràtiques, cap a les persones i cap a les víctimes del terrorisme.

El punt quedà aprovat per 10 vots en contra( PP,Pi), 6 vots a favor(Gent per Alcúdia, PSOE, i Guanyem Alcúdia) i 1 abstenció (Unió per Alcúdia).

 

El desè punt a l’odre del dia va ser donar compte del Marc pressupostari 2018-2020. Segons expressà la regidora Joana Maria Bennàssar , es tracta de la projecció dels pressuposts actuals, no vinculant per als pròxims 3 anys, esperant que es puguin canviar la regla de la depesea i la llei d’estabilitat pressupostària.

En el punt de mocions d’urgència, després de votar-la per unanimitat, se va aprovar que el nou regidor José Muñoz, formi part de la Fundació Biblioteca de Can Torró, que també s’aprovà per unanimitat. A l’apartat de precs i preguntes, des d’Unió per Alcúdia es demanà com estava la qüestió del cable de Red Eléctrica. El batle d’Alcúdia Antoni Mir va expressar totes les reunions que s’han mantengut per part d’aquest equip de govern, tant amb la Conselleria, Consell, Govern, un tema molt sensible per a la societat, i que s’ha intentat aturar que el cable vagi per zona urbana, però el que s’ha pogut aconseguir, és que no passi ni pel Norai, ni pel PAC, ni per l’escoleta. Ha estat la solució manco “gravosa”, aconseguida després de moltes reunions i gestions.

Per altra banda, també Carme Garcia va posar de manifest i com a forma de reflexió la situació de la problemàtica del lloguer turístic, els diversos grups, tant del PSOE, Pere Malondra, com del PI, Antoni Mir, manifestaren també la seva preocupació, per la situació, i que des de l’Ajuntament no es pot fer res, perquè no és competència però que compartien aquesta inquietud.

 

 

4 d'abril de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits