Resum de sessió plenària de dia 1 de juliol de 2019

Ple extraordinari d'organització del nou Ajuntament

El plenari de dia 1 de juliol a les 13h ha comptat amb un total de 16 regidors, tenint en compte que ha excusat la seva assistència la regidora del PP Verónica Caro.

Amb la batlessa d’Alcúdia Bàrbara Rebassa s’ha donat pas a l’ordre del dia del ple.

El primer punt referent a l’acta de la sessió anterior, la sessió extraordinària especial, per a la constitució de la nova corporació local i elecció de batlessa, dia 15 de juny. S’ha aprovat per unanimitat.

2- Donar compte de les resolucions de batlia en les matèries següents:

Nomenament tinents de batle als següents regidors: 1er tinent de batle Domingo Bonnín; 2on tinent de batle, Martí Garcies; 3er tinent de batle Joana Maria Bennàssar; 4art de tinent de batle Agüi Lobo; 5è tinent de batle Joaquín Cantalapiedra.

Les delegacions de competències en tinents de batle i regidors també s’ha donat compte als regidors i regidors de la corporació municipal i han quedat de la següent manera:

Es dona compte dels Decrets de dia 27 de juny de 2019, amb núm.  en el Registre de decrets, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 i 1036 els quals es transcriuen a continuació:.

Delegar en la Regidora, membre de la Junta de Govern Local      i Quarta  Tinent de Batle, Sra. AGUAS SANTAS LOBO BENÍTEZ.- l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents: SANITAT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT. FIRES I MERCATS. PARTICIPACIÓ CIUTADANA. CULTURA. EDUCACIÓ. ALCÚDIA RADIO

 

Delegar en la regidora, membre de la Junta de Govern Local i Tercera Tinent de Batle, Sra. JOANA MARIA BENNASSAR SERRA, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents: HISENDA, CONTRACTACIÓ I ESTADÍSTICA. TURISME

Delegar en el regidor membre de la Junta de Govern Local i Primer Tinent de Batle, Sr. DOMINGO BONNINN DANIEL, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents: GESTIÓ DE RESIDUS I MEDIAMBIENT. PLATGES. NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. ÀREA DE MEDIAMIENT

 

Delegar en el regidor membre de la Junta de Govern Local i Segon Tinent de Batle, Sr. MARTÍ GARCÍES PLOMER, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents: SERVEIS GENERALS I MANTENIMENT. OBRES PRÒPIES I/O MUNICIPALS. FESTES. PROMOCIÓ ECNONÒMICA I COMERÇ.TRANSPARÈNCIA I INFORMÀTICA

           

Delegar a favor del regidor Sr. D. JOSEP CLADERA FERRER l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents: TURISME. FUNDACIÓ BIBLIOTECA D’ALCÚDIA (CAN TORRÓ)

 

Delegar a favor del regidor Sr. D. GABRIEL DE HEVIA ALEÑAR l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents: FESTES. PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ. TRANSPARÈNCIA I INFORMÀTICA.  RELACIONS INSTITUCIONALS

 

Delegar a favor del regidor Sr. D. TOMÀS ADROVER ALBERTÍ  l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. ÀREA DE MEDIAMIENT

 

Delegar en el regidor, membre de la Junta de Govern Local i Cinquè  Tinent de Batle, Sr. JOAQUÍN CANTALAPIEDRA ALOY, l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat de la direcció de les àrees següents: URBANISME. ESPORTS.JOVENTUT.

           

Delegar a favor del regidor Sra.  ANTÒNIA CÀNAVES CÀNAVES  l'exercici de les atribucions corresponents a la responsabilitat dels serveis següents: CULTURA. EDUCACIÓ. FIRES. ALCÚDIA RADIO.

 

També s’ha designat  President del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, S.A., Societat Unipersonal, al regidor Sr. Domingo Bonnín Daniel.

 

El tercer punt referent a l’ aprovació proposta constitució grups municipals i nomenament portaveus, ha quedat de la següent manera, grup municipal i portantveu respectiu:

PSOE: Martí Garcies

PI: Domingo Bonnín

VOX:   Juan José Sendín

PP: Fina Linares

Unió x Alcúdia: Mª del Carme Garcia

Ciudadanos: Azahara Machado.

Unidas Podemos: Concepción Baleato

S’ha aprovat aquest punt per unanimitat dels assistents.

 

El punt quart, l’aprovació proposta constitució junta portaveus, amb la reunió 1 cop cada 3 mesos s’ha aprovat per unanimitat dels assistents.

El punt cinquè l’ aprovació fixació sessions ordinàries del Ple la proposta ha estat la realització de la sessió plenària ordinària, primer dijous de cada mes a les 12:00h. S’ha aprovat  per unanimitat.

El punt sisè referent a la fixació de la junta de govern local, sessió ordinària cada dues setmanes excepte el mes d’agost ha quedat aprovat per unanimitat.

El punt setè del plenari d’avui dia 1 de juliol era l’ aprovació, creació i composició de les comissions informatives preparatòries de ple, que se reunirà cada mes. I després la comissió especial de comptes que es reunirà un pic a l’any. El punt ha quedat aprovat per unanimitat dels assistents.

Al punt vuitè referent a la proposta de nomenament representants ajuntament a òrgans supramunicipals i col·legiats s’han anomenat els regidors i regidores integrants dels diversos òrgans.

Junta de govern del Patronat municipal d’Alcúdia Ràdio, del  Patronat Municipal Esports; dels Consells escolars de tots els centres públics des d’educació infantil, primària, secundària i batxiller així com escola d’adults. També s’ha anomenat els membres integrants del Consell Escolar Municipal, així com amb un representant de cada grup polític municipal, presidit per la batlessa Bàrbara Rebassa  municipal.

També han quedat nomenats els membres integrants de la  Fundació Biblioteca d’Alcúdia  Can Torró, a més dels membres del  Consorci promoció exterior i del Consorci de la ciutat romana de Pol.lèntia, la Reserva Natural S’Albufereta, el  Fons Mallorquí solidaritat i recuperació; Federació d’entitats locals de les Illes Balears.  S’ha aprovat per unanimitat.

En el final de la sessió plenària s’ha volgut explicar l’escrit de la regidora Antònia Cànaves per aclarir una qüestió, davant possibles incompatibilitats, ha decidit la regidora cessar la condició d’arrendadora que tenia fins ara amb un local llogat a l’Ajuntament d’Alcúdia i fins que no acabi el contracte, cedeix l’és del local de manera gratuïta  a l’Ajuntament.

Per últim, des del PP la regidora Fina Linares ha agraït els plens tornin a fer-se els matins. La batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que s’escoltaran tots els suggeriments que es facin des dels grups municipals, tot seguit la batlessa ha aixecat la sessió.

15 de juliol de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits