Resum de sessió plenària

Ple Ordinari del dia 8 d’abril de 2019.

Després d’aprovar-se per unanimitat l’Examen i Aprovació de les actes de les sessions anteriors (18 03 2019 i 01 04 2019, va quedar aprovat  per unanimitat l’examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2019. Aprovar la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 57.640,97 €, 3.808,96 €, 72,60 € i 267,41 euros i, que s’adjunten com a annex. El tercer punt s’aprovà  per unanimitat la modificació de crèdit 7/2019 per crèdit extraordinari finançat amb baixa d’altres partides, per  import de 6.065,49 €.

El quart punt del plenari s’aprovà per majoria absoluta amb l’abstenció del grup PP 4 vots i 13 vots a favor dels partits PI, PSOE, Gent Per Alcúdia, Guanyem Alcúdia, Unió per Alcúdia, l’examen i aprovació proposta patrocini Ironman 2020-2023, Considerar d’interès i de necessitat, pel municipi d’Alcúdia, el patrocini dels esdeveniments d’Ironman 70.3, durant els anys 2020, 2021, 2022, 2023, en el termes que resulten dels esborranys de l’expedient, per tal de poder dur a terme la contractació esmentada i manifestar la conformitat de la proposta envers la necessitat i el procediment de contractació, el preu de licitació i la seva viabilitat, així com la plurianualitat del contracte, en els termes que resulten dels esborranys de plecs de contractació que s’adjunten.

Després que el regidor de turisme Joan G. Vallori explicàs els termes del contracte, i del suport de l’agrupació empresarial hotelera amb l’aportació al consorci de promoció exterior perquè així l’Ajuntament pugui destinar la quantia necessària per al patrocini.

Des de l’oposició Fina Linares explicà que malgrat estaven d’acord amb l’Ironman votarien abstenció per als informes tècnics desfavorables que s’adjunten a la proposta. El regidor de turisme digué que per responsabilitat i davant el risc de poder perdre la prova, considerant que es fa una tramitació correcta, malgrat els informes, i per responsabilitat no ho volen deixar damunt la taula, a més el patrocini, posant el nom d’Alcúdia és més econòmic que altres esdeveniments de la marca Ironman a d’altres ciutats.

Per la seva banda, el batle demanà sobre aquest tema una reflexió, tenint en compte que no se ferma al pròxim equip de govern perquè un dels punts del contracte és que es pot rescindir onze mesos abans per a qualsevol de les dues parts.

Per part de Fina Linares va dir que no saben si hi ha altres solucions, i per tant no veuen viable aquest contracte de patrocini, per la qüestió dels informes tècnics.

Seguidament es passa a votar la inclusió d’un punt de l’ordre del dia per urgència.S’aprova per unanimitat la inclusió de la proposta relativa al requeriment previ a l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa a l’acord el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Balears, adoptat en sessió de 27 de febrer de 2019, compliment sentència TSJIB.

El plenari aprovà per unanimitat de tots els regidors i regidores: formalitzar el requeriment; revocar esl apartats segon i tercer de l’Acord del Consell d’Administració de l’autoritat Portuària de Balears  i en la seva conseqüència , inicií formal i legalment el procés d’adaptació previst a la disposició addicional 8ena de la Llei 40/2015. Revocar les condicions de les concessions aprovades pel Consell d’Administració d’acord amb els fonaments del present escrit de requeriment previ al recurs contenciós administratiu. Que s’ordeni l’inici del procediment de desafectació i cessió gratuïta del solar ubicat a la cantonada del carrer Mariners amb el Passeig Marítim, com va acordar el conveni de 2004. Interessar la suspensió d’execució dels acords segon i tercer de l’acord el Consell d’administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears.

El batle explicà que el punt es duia a ple donats els terminis jurídics i la necessitat de defensar els interessos municipals davant l’incompliment  de la seva part del conveni de 2004. Es va aprovar per unanimitat.

 

A l’apartat de precs i preguntes, la regidora Carme Garcia UxA va demanar de cara a l’estiu si hi hauria més zones d’aparcament al Moll, i el batle Antoni Mir digué que sí que se prepara un solar al c. Illes Balears per unes 200 vehicles i que estarà operatiu aquesta fira de la sípia i que estava a punt de signar-se el contracte de lloguer amb els propietaris.

Fina Linares del PP demanà sobre si hi havia hagut canvis pels contenidors de poda, des del govern municipal el regidor de serveis Domingo Bonnín va dir que  hi ha hagut canvi a Tirme i ara s’ha de fer un triatge i s’ha informat a les fusteries, fa devers un mes.

També la regidora F.Linares demanà que es faci unes intervencions de neteja als contenidors de darrera auditori i del poliesportiu.

Laura Serra demanà que es faci un pla d’actuació en el tema de les cucaratxes i el regidor de medi ambient Tomàs Adrover digué que se fa l’actuació quan es detecten cucaratxes, perquè si no hi ha cridades vol dir que no n’hi ha. Enguany per les temperatures no se n’han detectat tantes i que se n’han fetes d’actuacions anys anteriors segons les necessitats.

El Regidor Tomàs Adrover va explicar una petició de  la Regidora Carme Garcia, al darrer ple, sobre el moscard tigre i que s’havia fet una visita per part de l’empresa per a veure la situació a la zona de la Platja encara que no s’havia detectat presència d’aquesta classe de moscard.

9 d'abril de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits